2020-жылдын 4-февралы   №255/32-4 Токмок шаарынын 2019-жыл үчүн жергиликтүү бюджетинин аткарылышынын жыйынтыктары жөнүндө

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020-жылдын 4-февралы   №255/32-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕӉЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН
КЕЗЕКТЕГИ XXXII СЕССИЯСЫ

Токмок шаарынын 2019-жыл үчүн жергиликтүү бюджетинин
аткарылышынын жыйынтыктары жөнүндө

Токмок шаарынын мэриясынын катын жана Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Чүй башкармалыгы тарабынан  2019-жыл үчүн жергиликтүү бюджетинин аткарылышынын жыйынтыктары жөнүндө берилген материалдарын карап жана талкуулап  чыгып, шаардык кеӊеш жергиликтүү бюджеттин жалпы киреше бɵлүгү Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин бекитилген планы боюнча алынган расмий трансферттерди жана атайын каражаттарды эсепке алганда 104,7% га   аткарылды же бекитилген план 258620,9 миӊ сом болсо, иш жүзүндɵ  270664,5  миӊ сом же пландан ашыкча 12043,6 миӊ сом түшкөнүн белгилейт. Анын ичинде:

– бюджеттик каражаттар боюнча аткаруу 105,0% ды түзүп (такталган план 237613,0 миӊ сом, факт 249384,8 миӊ сом) же пландан ашыкча 11771,8 миӊ сом түшкөн.

– атайын каражаттар боюнча 101,3% (такталган план 21007,9 миӊ сом, факт 21279,7 миӊ сом) же 271,8 миӊ сомго ашыра аткарылган.

Белгилей кетүү керек, 2018-жылы бул ɵсүү кɵрсɵткүчү 118,4% ды түзгɵн же кирешелердин келип түшүүсүнүн кɵбɵйүүсү боюнча аткарылган иштердин  жыйынтыгы менен былтыркы жылдын отчеттук мезгилине салыштырмалуу киреше 42041,2 миӊ сомго кɵп чогулган (максаттуу трансферттерди эсепке алганда 2018-жылы 228623,3 миң сом түшкөн), ал эми келип түшкөн максаттуу трансферттерди эсепке албаганда өсүү темпи 128,9% ды түзгөн же жеке киреше салыгынан жергиликтүү бюджеттин пайдасына          чегерүү ченемдеринин 50% дан 70% га чейин жогорулашына байланыштуу жана кирешелердин келип түшүүсүн көбөйтүү боюнча аткарылган иштердин жана ички резервдерди аныктоо боюнча башка чаралардын жыйынтыгында, 2018-жылдын көрсөткүчүнө салыштырмалуу 53741,0 миң сомго көп түшкөн.

Бул багытта жакшы көрсөткүчтөр киреше салыгы, төлөөчү салык агенти, милдеттүү патенттин негизиндеги салык, ыктыярдуу патент, короо-жай жана багбанчылык-огород жер тилкелерин пайдалануу үчүн жер салыгы, калктуу конуштардын жана айыл чарбалык эмес багыттагы жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы, сатуудан алынуучу салык, жердин ижарасы үчүн акы төлөө, жайларды ижарага алгандыгы үчүн төлөм боюнча болду.

Объективдүү жана субъективдүү себептер менен, кирешелердин айрым түрлөрү боюнча план аткарылган эмес:

– транспорт каражаттарынан салык – 95,7%, такталган планда 13990,0 миң сом суммасында, иш жүзүндө 13392,2 миң сом чогулган же 597,8 миң сомго аткарылган эмес, мында 2018-жылдын көрсөткүчүнө карата өсүү темпи 100,1% ды түзөт же 19,5 миң сомго көп чогулган;

– сатуулардан алынуучу салык – 96,6%, такталган планда 23448,0 миң сом суммасында, иш жүзүндө 22649,6 миң сом чогулган же 798,4 миң сом түшпөй калган, мында 2018-жылдын көрсөткүчүнө карата өсүү темпи 105,0% ды түзөт же  1072,7 миң сомго көбүрөөк чогулган;

Жергиликтүү бюджеттин 2020-жылдын 1-январына салыктар жана төлөмдөр боюнча салык калдыгы 12803,8 миң сомду түздү же былтыркы жылдын тийиштүү мезгилине салыштырганда 5657,0 миң сомго көбөйгөн (2019-жылдын 1-январына 7146,8 миң сом).

Токмок ш. ММБ боюнча аткаруу 120,8% ды түздү же такталган планда 10035,0 миң сом, иш жүзүндө 12120,2 миң сом чогултулган, 2085,2 миң сомго ашыкча аткарылган.

Жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгү максаттуу трансферттерди жана атайын каражаттарды эсепке алганда 92,2% га аткарылды, такталган планда 266518,9 миң сом, иш жүзүндө 245689,9 миң сом сарпталган, алардын ичинен:

бюджеттик каражаттар 224567,3 миң суммасында чыгымдалган;

атайын каражаттар  21122,6 миң суммасында чыгымдалган.

2020-жылдын 1-январына карата абал боюнча шаардын бюджеттик мекемелеринин кредитордук карызы алдын-ала маалыматтар менен караганда 8425,7 миң сом суммасын түздү, анын ичинде коммуналдык кызматтар боюнча – 4439,9 миң сом, “Имараттар жана курулмалар” беренеси боюнча – 3008,5 миң сом, мүлктү учурдагы оңдоого – 303,5 миң сом жана башка чыгымдарга – 673,8 миң сом.

Мындан тышкары, калкка жылуулук энергиясын берүү үчүн “Токмок Жылуулук” МИнын алдында республикалык бюджеттин субсидиялар боюнча 13781,1 миӊ сом карызы бар. Жогорудагы айтылгандардын негизинде, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. 2019-жыл үчүн киреше бɵлүгү 270664,5 миң сом суммасында, алардын ичинен бюджеттик каражаттар — 249384,8 миң сом, атайын каражаттар — 21279,7 миң сом боюнча шаардын жергиликтүү бюджетинин аткарылышы эске алынсын (№1 тиркеме).
2. Шаардын жергиликтүү бюджетинин аткарылышы 2019-жыл үчүн чыгаша бөлүгү боюнча бекитилсин (№2 тиркеме).
3. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Чүй башкармалыгынын башчысы (Жумалиева Г.Т.) шаардын бюджеттик уюмдарынын кредитордук карыздарын төлөө боюнча зарыл чараларды көрсүн.
4. Токмок ш. боюнча МСКБнын башчысы тарабынан (Майтиков Т.К.):
– салыктык жана салыктык эмес кирешелердин бардык түрлөрү боюнча ай сайын пландуу көрсөткүчтөрдүн аткарылышын камсыз кылынсын;
– салыктар жана төлөмдөр боюнча калдыкты кыскартуу үчүн ишти күчөтүлсүн.
5. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага                                         Т.А.Солтобаев

 

 

 

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  4 февраля 2020 года  №255/32-4

XXXII ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО
ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

Об итогах исполнения местного бюджета города Токмок за 2019 год

Рассмотрев и обсудив письмо мэрии г.Токмок и представленные материалы Чуйским управлением Министерства финансов Кыргызской Республики об исполнении местного бюджета города за 2019 год, городской кенеш отмечает, что общая доходная часть местного бюджета по уточненному плану Министерства финансов Кыргызской Республики с учетом полученных официальных трансфертов и специальных средств исполнена на 104,7% или при уточненном плане 258620,9 тыс. сом, фактически поступило 270664,5 тыс. сом или  сверх плана поступило 12043,6 тыс. сом. Из них:

— по бюджетным средствам исполнение составило 105,0% (уточненный план 237613,0 тыс. сом, факт 249384,8 тыс. сом) или сверх плана поступило 11771,8 тыс. сом.

— по специальным средствам -101,3% (уточненный план 21007,9 тыс. сом, факт 21279,7 тыс. сом) или перевыполнен на 271,8 тыс. сом;

Необходимо отметить, что темп роста к показателю 2018 года составил 118,4% или в результате проделанных работ по увеличению поступлений доходов, собрано доходов на 42041,2 тыс.сом больше по сравнению с отчетным периодом прошлого года (в 2018 году с учетом целевых трансфертов поступало 228623,3 тыс.сом), а без учета полученных целевых трансфертов  темп роста составил 128,9% или в связи с увеличением нормативов отчислений от подоходного налога в пользу местного бюджета с 50% до 70% и в результате проделанных работ по увеличению поступлений доходов и других мер по выявлению внутрених резервов, поступило на 53741,0 тыс.сом больше по сравнению с показателем 2018 года.

В этом направлении хорошие показатели имеются по подоходному налогу, уплачиваемому налоговым агентом, налогу на основе обязательного патента, добровольного патента, земельному налогу за пользование приусадебными и садово-огородными земельными участками, земельный налог за использование земель населенных пунктов и несельскохозяйственного назначения, налогу с продаж, плате за аренду земель, плата за аренду помещений.

По объективным и субъективным причинам, по отдельным видам доходов план не выполнен:

-налог на транспортные средства– 95,7%, при  уточненном плане в сумме 13990,0 тыс.сом, фактически собрано 13392,2 тыс.сом или не выполнен на 597,8 тыс.сом, при этом темп роста к показателю 2018 года составляет 100,1% или собрано больше на 19,5 тыс.сом;

— налог с продаж – 96,6% , при уточненном плане в сумме 23448,0 тыс.сом, фактически собрано 22649,6 тыс.сом  или недопоступило 798,4 тыс.сом, при этом темп роста к показателю 2018 года составляет 105,0% или собрано больше на 1072,7 тыс.сом;

Недоимка по налогам и платежам по местному бюджету  на 1 января 2020 года составила  12803,8 тыс. сом или по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 5657,0 тыс. сом (на 1 января 2019 года – 7146,8 тыс. сом).

По УМС г. Токмок исполнение составило 120,8% или при уточненном плане 10035,0 тыс. сом фактически собрано 12120,2 тыс. сом, перевыполнен на 2085,2 тыс. сом.

Расходная часть местного бюджета с учетом полученных целевых трансфертов и спец. средств исполнена на 92,2%, при уточненном плане 266518,9 тыс. сом, фактически израсходовано 245689,9 тыс. сом, из них:

— бюджетные средства израсходованы в сумме  224567,3 тыс. сом;

— специальные средства израсходованы в сумме 21122,6 тыс. сом.

По состоянию на 1 января 2020 года кредиторская задолженность бюджетных организаций города по предварительным данным составила в сумме 8425,7 тыс. сом, из них по коммунальным услугам – 4439,9 тыс.сом,  по статье “Здания и сооружения” – 3008,5 тыс.сом, текущий ремонт имущества – 303,5 тыс.сом и другие расходы– 673,8 тыс.сом.

Кроме того, имеется задолженность республиканского бюджета по субсидии перед МП «Токмок Жылуулук» за представленную теплоэнергию населению в сумме 13781,1 тыс.сом, Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению исполнение местного бюджета города за 2019 год  по доходной части в сумме 270664,5 тыс. сом,  из них бюджетные средства —  249384,8  тыс. сом, специальные средства – 21279,7 тыс. сом  (приложение №1).
2. Утвердить  исполнение местного бюджета  города по расходной части за 2019 год (приложение № 2).
3. Начальнику Чуйского управления Министерства финансов Кыргызской Республики (Жумалиева Г.Т.) принять необходимые меры по погашению кредиторской задолженности бюджетных организаций города.
4. Начальнику УГНС по г.Токмок (Майтиков Т.К.):
– обеспечить выполнение ежемесячных плановых показателей по всем видам налоговых и неналоговых доходов;
– усилить работу по сокращению недоимки по налогам и платежам.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию  Токмокского  городского кенеша по экономике, бюджету, финансам,  налогам и привлечению инвестиций.

Председатель                                         Т.А.Солтобаев