2021-жылдын 09-августу №2/1-5 Токмок шаардык кеңешинин 5 чакырылышынын төрагасын шайлоо жөнүндө

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021-жылдын 09-августу №2/1-5

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН
V ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН I СЕССИЯСЫ

Токмок шаардык кеңешинин 5 чакырылышынын төрагасын шайлоо жөнүндө

Сунушталган талапкерлерди карап чыгып жана талкуулап, Токмок шаардык кеңешинин төрагасын шайлоо боюнча эсептөө комиссиясынын 2021-жылдын 9-августундагы №1 жана №2 протоколдоруна ылайык, жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгын эске алуу менен, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамынын 37-беренесине ылайык, Токмок шаардык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Токмок шаардык кеңешинин 5-чакырылышынын төрагасы болуп депутат – Сансызбаев Тынайбек Мамбетжанович шайлансын.

2. Ушул токтом жалпыга маалымдоо каражаттарына басылып чыгарылсын.

Төраганын орун басары                                 А.Т. Маликов

 

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 августа 2021 года №2/1-5

I СЕССИЯ
ТОКМОКСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША V СОЗЫВА

Об избрании председателя Токмокского городского кенеша 5 созыва

Рассмотрев и обсудив предложенные кандидатуры, учитывая итоги тайного голосования, согласно протоколам счетной комиссии по выборам председателя Токмокского городского кенеша №1 и №2 от 09 августа 2021 года, в соответствии со ст.37 Закона Кыргызской Республики «О местном самоуправлении, Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Избрать председателем Токмокского городского кенеша 5 созыва депутата – Сансызбаева Тынайбека Мамбетжановича.

2. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Заместитель председателя                                 А.Т. Маликов