ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2017-жылдын  21-декабры  № 112/15-4 келген 15 000 000,0 (он беш миллион) сом жана 8 000 000,0 (сегиз миллион) сом  өлчөмүндөгү максаттуу трансферттерди “Токмок Жылуулук” муниципалдык ишканасынын  “Газпром Кыргызстан” ЖЧКсынын  алдында, колдонулган жаратылыш газына болгон кредитордук карыздарын жоюу үчүн жөнөтүүгө макулдук берүү жөнүндө”

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2017-жылдын  21-декабры  № 112/15-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКТЕГИ XV СЕССИЯСЫ

“Республикалык бюджеттен шаардын жергиликтүү бюджетине

келген 15 000 000,0 (он беш миллион) сом жана 8 000 000,0 (сегиз миллион) сом  өлчөмүндөгү максаттуу трансферттерди “Токмок Жылуулук” муниципалдык ишканасынын  “Газпром Кыргызстан” ЖЧКсынын  алдында, колдонулган жаратылыш газына болгон кредитордук карыздарын жоюу үчүн жөнөтүүгө макулдук берүү жөнүндө”

Токмок ш. мэри Ж.Дж. Шамыралиевдин 01.08.2017-жылдын №1415/1-4 жана 29.08.2017-ж. №1584/1-4 каттарынын жана Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын 2017-жылдын 1-августундагы  жана 2017-жылдын 29-августундагы отурумдарынын протоколдорунун негизинде, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин 78-беренесине ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен,

Токмок шаардык кеңеши токтом кылат:

  1. Республикалык бюджеттен келген 15 000 000,0 (он беш миллион) миң сом жана 8 000 000,0 (сегиз миллион) сом ѳлчѳмүндѳгү каражаттар Токмок ш. муниципалдык менчик башкармалыгы аркылуу, “Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар” 2511-беренеси боюнча, баанын өндүрүштүн орточо чыгымдарынын деңгээлинен төмөн белгиленишинин себебинен улам тарткан чыгымдарын компенсациялоо үчүн акысыз жана кайтарымсыз түрдө “Токмок Жылуулук” МИсине учурдагы финансылык жардам катарында жөнөтүүгө макулдук берилсин.
  2. “Токмок Жылуулук” МИси тарабынан бөлүнгөн каражаттар “Газпром Кыргызстан” ЖЧКсына колдонулган жаратылыш газына болгон кредитордук карыздарын жоюу үчүн которулсун.
  3. Бул токтомдун аткарылышын кѳзѳмѳлгѳ алуу, Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

   Тѳрага                             Т.А.Солтобаев

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21-декабря  2017 года  № 112/15-4

ОЧЕРЕДНАЯ XV СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

«О даче согласия на направление целевых трансфертов, поступивших из республиканского бюджета в местный бюджет в сумме 15 000 000,0 (пятнадцать миллионов) сомов и 8 000 000,0 (восьми миллионов) сом  на погашение кредиторской задолженности МП “Токмок Жылуулук” перед ОсОО “Газпром Кыргызстан” за потребленный природный газ”

На основании писем мэра г.Токмок Шамыралиева Ж.Дж. от 01.08.2017 года №1415/1-4 и от 29.08.2017 г. №1584/1-4 протоколов заседания постоянной депутатской комиссии Токмокского городского кенеша по экономике, бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиций от 1 августа 2017 года и от 29 августа 2017 года, в соответствии со ст.78 Бюджетного Кодекса Кыргызской Республики, а также руководствуясь Законами Кыргызской Республики “О местном самоуправлении” и “О статусе местных кенешей”

Токмокский городской кенеш постановляет:

  1. Дать согласие на направление поступивших целевых трансфертов из республиканского бюджета в местный бюджет в сумме 15 000 000,0 (пятнадцать миллионов) сом и 8 000 000,0 (восьми миллионов) сом  через Управление муниципальной собственности г.Токмок в Муниципальное предприятие “Токмок Жылуулук” по ст.2511 “Субсидии нефинансовым государственным предприятиям”, в виде текущей финансовой помощи на безвозмездной и безвозвратной основе для компенсации убытков, понесенных при осуществлении своей производственной деятельности по причине установления цен ниже уровня средних издержек производства.
  2. Муниципальному предприятию “Токмок Жылуулук” выделенные средства перечислить ОсОО «Газпром Кыргызстан» для погашения кредиторской задолженности за потребленный природный газ.
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию Токмокского городского Кенеша по экономике, бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиций.

  Председатель                            Т.А.Солтобаев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *