ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2018-жылдын 08.02. №121/17-4 ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН КЕЗЕКСИЗ XVII СЕССИЯСЫ

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                                                                                                                  2018-жылдын 08.02.              №121/17-4                                     ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

 КЕЗЕКСИЗ XVII СЕССИЯСЫ 

Токмок аймактык шайлоо комиссиясынын резервинин

курамына талапкерлердин тизмесин бекитүү жөнүндө

 Токмок шаардык кеңешинин мандаттык, депутаттардын этикасы жана ѳз алдынча башкаруунун түзүлүшү боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын  05.02.2018-ж. протоколунун негизинде, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Мыйзамынын 1-б.,19-б., Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы менен бекитилген 2011-жылдын 8-июлундагы №7 “Шайлоо комиссияларын түзүү жана таратуу тартиби жөнүндө” Жобосун жетекчиликке алуу менен,

Токмок шаардык кеңеши токтом кылат: 

1.Токмок аймактык шайлоо комиссиясынын резервинин курамына, жарандардын чогулуштарынан көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмеси бекитилсин (тиркелет).

2.Токмок аймактык шайлоо комиссиясына тиешелүү документтерди тиркөө менен Токмок аймактык шайлоо комиссиясынын резервинин курамына бекитилген талапкерлердин тизмеси жөнөтүлсүн.

3.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин мандаттык, депутаттардын этикасы жана өз алдынча башкаруунун түзүлүшү боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

 

Төрага                                                                                                                                                                        Т.А.Солтобаев

  ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  «08»02.2018 г.        № 121/17-4

XVII ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА 

Об утверждении списка кандидатов в состав резерва 

Токмокской территориальной избирательной комиссии

 На основании протокола постоянной депутатской комиссии по мандатам, этике депутатов и становлению самоуправления от 05.02.2018г., руководствуясь с ч.1 ст. 19 Закона «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики”, Положением «О порядке формирования и расформирования избирательных комиссий», утвержденного Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 8 июля 2011 года № 7,

 Токмокский городской кенеш постановляет:

1.Утвердить список кандидатур в состав резерва Токмокской территориальной избирательной комиссии, выдвинутых от собрания граждан (прилагается).

2.Направить в Токмокскую территориальную избирательную комиссию утвержденный список кандидатур в состав резерва Токмокской территориальной избирательной комиссии с приложением соответствующих документов.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию мандатная, по этике депутатов и становлению местного самоуправления Токмокского городского кенеша.

Председатель                                                                                                                                                           Т.А.Солтобаев

Приложение: 

1. Токмок шаарынынайымактыкшайлоокомиссиясынын жарандардын жана коомдук бирикмелеринин жыйыны тарабынан көрсөтүлгөн курамы жана запастагы талапкерлердин тизмеси

2. Список кандидатурвыдвинутых от собрания граждан и общественных объединений в состав ирезерв Токмокской территориальной избирательной комиссии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *