ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2018-жылдын 14-августу № 162/24-4 ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН XXIV КЕЗЕКТЕГИ СЕССИЯСЫ

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2018-жылдын 14-августу № 162/24-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

XXIV КЕЗЕКТЕГИ СЕССИЯСЫ

Республикалык бюджеттен жергиликтүү шаардын бюджетине келип түшкөн 8000,0миң сом максаттуу трасферттерди багыттоого макулдук берүү жана Токмок шаарынын жергиликтүү бюджетинин чыгаша бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

 2018-жылдын 17-июлундагы №1125/1-4 жана 24-июлундагы №189/1-4 Токмок шаарынын мэри Д.Дж. Амангельдиевдин катынын жана Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын отурумунун протоколдорунун негизинде, Бюджет кодексинин 78-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Республикалык бюджеттен жергиликтүү шаардын бюджетине келип түшкөн 8000,0 миң сом максаттуу трасфертти “Токмок Жылуулук” муниципалдык ишканасына Токмок шаарынын муниципалдык менчик башкармалыгы аркылуу “Коммуналдык кызматтар” 2231 беренесине субсидия боюнча карыздарды жабууга (тарифтер боюнча айырмасынын чыгымдарын жабууга) калкка жылуулук энергиясын берген үчүн, багыттоого макулдук берилсин.
  2. 2018-жылдын жергиликтүү бюджеттинин чыгаша бөлүгүнө, бюджеттик ассигнованиелерди жылдырууларынын эсебинен:

— Чуй-Токмок билим берүү бөлүмү боюнча 4-кварталынан 3-кварталына 2231 “Коммуналдык кызматтар” беренеси  боюнча 5486,5 миң сом суммасы жана Токмок шаарынын мэриясы боюнча 3112 “Машиналар жана жабдуулар” беренеси боюнча 98,8 миң сом;

— Токмок ш.мэриясы боюнча 2215 “Башка мүлктөрдү жана кызматтарды сатып алуу” беренесинен “Менин шаарым Токмок- Мой город Токмок” редакциясынын 2215 “Башка мүлктөрдү жана кызматтарды сатып алуу” беренесине 60,0 миң сом;

 — Токмок шаардык кеңеши боюнча 2215 “Башка мүлктөрдү жана кызматтарды сатып алуу” беренесинен “Менин шаарым Токмок- Мой город Токмок” редакциясынын 2215 “Башка мүлктөрдү жана кызматтарды сатып алуу” беренесине 36,0 миң сом;

— Социалдык өнүгүү башкармалыгы боюнча – 2214 “Транспорттук кызматтар” -беренесинен 2213“Транспорт каражаттарынын ижарасы” беренесине 23,0 миң сом;

— Борборлоштурулган китепкана системасы боюнча – 2215 “Башка мүлктөрдү жана кызматтарды сатып алуу” беренесинен 39,0 миң сом суммасын 2211 “Кызмат сапарлардын чыгымдары” беренесине 20,0 миң сом жана 3112 “Машиналар жана жабдуулар” беренесине 19,0 миң сом;

— Маданият үйү боюнча –  2215 “Башка мүлктөрдү жана кызматтарды сатып алуу” беренесинен 110,0 миңсом суммасын, 2223 “Сатып алуу, тигүү  жана атайын кийим-кече буюмдарды оңдоо” беренесине 80,0 миң сом жана 3112 “Машиналар жана жабдуулар” –беренесине 30,0миң сом;

— Токмок шаарынын мэриясы боюнча  2215 “Башка мүлктөрдү жана кызматтарды сатып алуу” беренесинен 91,6 миң сом Токмок ш. муниципалдык менчик башкармалыгына 2215 “Башка мүлктөрдү жана кызматтарды сатып алуу” беренесине 22,1 миң сом жана 2221 “Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар” беренесине 69,5 миң сом өзгөртүүлөрдү киргизүүгө макулдук берилсин.

3. “Токмок Жылуулук” Муниципалдык ишканасынын директору (Шамил уулу Тамерлан) бөлүнгөн каражаттар “Газпром Кыргызстан” ЖЧКсына жаратылыш газдын кредитордук карызын төлөп берүү үчүн которулсун.

4. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага                                        Т.А.Солтобаев

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14-августа  2018 г ода № 162/24-4

XXIV ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

«О направлении целевых трансфертов, поступивших  из республиканского бюджета в местный бюджет города в сумме 8000,0 тыс. сом и внесении изменений в расходную часть местного бюджета города Токмок на 2018 год

На основании письма мэра г.Токмок Амангельдиева Д.Дж. от 17.07.2018 года за №1125/1-4 и от 24.07.2018 года за №1891/1-4, протокола заседания постоянной  комиссии  депутатов Токмокского  городского Кенеша по экономике, бюджету, финансам,  налогам и привлечению инвестиций, в соответствии со ст.78 Бюджетного Кодекса Кыргызской Республики, а также руководствуясь законами Кыргызской Республики “О местном самоуправлении”, “О статусе депутатов местных кенешей”, Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Дать согласие на направление поступивших целевых трансфертов из республиканского бюджета в местный бюджет города в сумме 8000,0 тыс.сом в Муниципальное предприятие “Токмок Жылуулук” через УМС г.Токмок, по ст.2231 “Коммунальные услуги”, на погашение задолженности по субсидии (на покрытие затрат по разнице в тарифах) за отпускаемую теплоэнергию населению.
  2. В расходной части местного бюджета 2018 года, произвести передвижку бюджетных ассигнований:

— с IV квартала на III квартал 2018 года по Чуй-Токмокскому отделу образования, по ст.2231 «Коммунальные услуги» в сумме 5486,5 тыс.сом и по мэрии г.Токмок, по ст.3112 “Машины и оборудования” в сумме 98,8 тыс.сом.

— по УСР г.Токмок  —  со статьи 2214 “Транспортные услуги” на статью 2213 “Аренда транспортных средств” в сумме 23,0 тыс.сом;

-по централизованной библиотечной системе – со статьи 2215 “Приобретение прочих товаров и услуг” в сумме 39,0 тыс.сом на статью 2211 “Расходы на служебные поздки” — 20,0 тыс.сом, на статью 3112 Машины и оборудования” — 19,0 тыс.сом;

-по Дворцу культуры — со статьи 2215 “Приобретение прочих товаров и услуг” в сумме 110,0 тыс.сом на статью 2223 “Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования” — 80,0 тыс.сом, на статью 3112 Машины и оборудования” — 30,0 тыс.сом.

-произвести передвижку бюджетных ассигнований  с мэрии г.Токмок на редакцию газеты “Менин шаарым Токмок-Мой город Токмок” по статье 2215 “Приобретение прочих товаров и услуг” в сумме 60,0 тыс.сом.

-по мэрии г.Токмок со статьи 2215 “Приобретение прочих товаров и услуг” в сумме 91,6 тыс.сом на УМС г.Токмок на статью 2215 “Приобретение прочих товаров и услуг” в сумме 22,1 тыс.сом и на статью 2221 “Расходы на текущий ремонт имущества” в сумме 69,5 тыс.сом.

3. Директору МП “Токмок Жылуулук” (Шамил уулу Тамерлан) выделенные средства перечислить ОсОО «Газпром Кыргызстан» для погашения кредиторской задолженности за потребленный природный газ.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную  комиссию  Токмокского  городского кенеша по экономике, бюджету, финансам,  налогам и привлечению инвестиций.

Председатель                                       Т.А.Солтобаев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *