ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2018-жылдын 5-октябры  № 166/25-4 Токмок шаарынын  муниципалдык менчигинде турган мүлктү ажыратуу тартиби жөнүндө Жобону бекитүү жөнүндө

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2018-жылдын 5-октябры  № 166/25-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКСИЗ XXV СЕССИЯСЫ

Токмок шаарынын  муниципалдык менчигинде турган мүлктү ажыратуу тартиби жөнүндө Жобону бекитүү жөнүндө

Токмок шаарынын биринчи вице-мэринин муниципалдык менчикте турган мүлктү ажыратуу тартиби тууралуу Жобосун  бекитүү жөнүндө кайрылуусунун негизинде, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү Кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Токмок шаарынын муниципалдык менчигинде турган мүлктү ажыратуу тартиби жөнγндө Жобосу бекитилсин. (Тиркеме)
  2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин орто жана кичи бизнести, ишкерликти өнүктүрүү, муниципалдык менчикти көзөмөлдөө боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлөт.

Төрага                                                                                       Т.А.Солтобаев

Токмок шаардык кеңешинин

2018-жылдын 5-октябрында

 №166/25-4 токтому менен бекитилген

Токмок шаарынын Муниципалдык менчик башкармалыгынын

менчигинде турган мүлктү өткөрүп берүүнүн тартиби жөнүндө

 ЖОБО

 1. Жалпы жоболор

1.1. Ушул жобо Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамдарына ылайык Токмок шаарынын муниципалдык менчик объектилерин акы төлөө, же бекер берүү тартибинин аныктамасы боюнча Токмок шаарынын муниципалдык менчик объектилерин мындан да натыйжалуу пайдалануу максатында иштелип чыккан.

1.2. Ушул жобонун таасири муниципалдык имараттарга, курулмаларга, турак эмес имараттарга, ошондой эле аталган объектилерге жанашкан жер тилкелерине таралат.

2. Токмок шаарынын Муниципалдык менчик башкармалыгынын

менчигинде турган мүлктү өткөрүп берүүнүн тартиби

2.1. Муниципалдык менчикте турган мүлктү өткөрүп берүү Токмок шаардык мэриясынын чечиминин негизинде Токмок шаардык кеңешинин макулдугу менен жүргүзүлөт. Берилип жаткан объектиге жанаша жер тилкеси бар болсо анын аянты көрсөтүлүү менен кошо берилет. Токмок шаардык кеңеши тарабынан Токмок шаарынын муниципалдык менчигинде турган объектилерди өткөрүп берүү ыкмалары да аныкталат:

         -соодалашуу жолу менен өткөрүп берүү;

         -тикелей сатуу жолу менен өткөрүп берүү;

         -алмашуу;

         -белекке берүү мамлекеттин менчигине жана мамлекеттик органдарга гана жүргүзүлөт;

         -бекер өткөрүп берүү мамлекеттин менчигине жана мамлекеттик органдарга гана жүргүзүлөт.

2.2. Токмок шаарынын муниципалдык менчик объектилерин өткөрүп берүүгө макулдук берүү жөнүндө маселе Токмок шаардык мэриясынын сунуштамасы боюнча каралат. Муниципалдык менчик объектисин өткөрүп берүү жөнүндө кат түрүндөгү арыз келип түшкөндө, же жеке демилге боюнча Токмок шаарынын Муниципалдык менчик башкармалыгы тарабынан баардык зарыл материалдар даярдалат.

2.3. Муниципалдык менчик объектисин өткөрүп берүү учурунда Токмок шаардык мэриясы тарабынан өткөрүлүп берилип жаткан объектинин максаттуу багыты аныкаталат. Объектини башка максатта пайдалануу үчүн макулдук, кыймылсыз мүлккө укугун күбөлөндүргөн документтерге тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү менен Токмок шаардык мэриясы тарабынан жүргүзүлөт.

2.4. Токмок шаарынын муниципалдык менчик объектисин өткөрүп берүү учурунда Токмок шаардык мэриясынын буюрмасы менен объектини өткөрүп берүү боюнча комиссия түзүлөт. Комиссиянын курамына Токмок шаардык мэриясынын, Токмок шаарынын Муниципалдык менчик башкармалыгынын өкүлдөрү кирет, ошондой эле комиссиянын курамына Токмок шаардык кеңешинин депуттары кире алышат. Аталган комиссиянын төрагасы жана өткөрүп берүүгө Токмок шаарынын биринчи вице-мэри ыйгарым укуктуу болуп эсептелет. Комиссиянын курамы 7 адамдан кем болбоого жана так сандан турууга тийиш. Комиссиянын ишинин жыйынтыгы боюнча комиссиянын баардык мүчөлөрү, анын ичинде Токмок шаарынын муниципалдык менчик объектисин кабыл алып, өткөрүп берүүгө ыйгарым укуктуу адамдардын колдору коюлган кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы түзүлөт.

3. Жобонун корутундусу

3.1. Кыргыз Республикасынын колдонуудагы ченемдик-укуктук актыларын сактабагандыгы үчүн күнөөлүү мыйзамда белгиленген тартипте жоопкерчиликтүү.

Жооптуу катчысы                                                               С.А.Кабаева

 

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5-октября  2018 года    № 166/25-4

XXV ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

Об утверждении положения отчуждения имущества,

находящегося в муниципальной собственности г.Токмок

На основании обращения вице мэра г.Токмок об утверждении положения отчуждения имущества, находящегося в муниципальной собственности г.Токмок, руководствуясь Законами Кыргызской Республики «О местном самоуправлении», «О статусе депутатов местных Кенешей» и «О муниципальной собственности на имущество» Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Утвердить положение о порядке отчуждения имущества, находящегося в муниципальной собственности города Токмок.(приложение)
  2. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию Токмокского городского кенеша по предпринимательству, малому и среднему бизнесу, по контролю за муниципальной собственностью.

Төрага                                                                                  Т.Солтобаев

Утверждено постановлением

 Токмокского городского кенеша

 № 166/25-4 от 5- октября 2018 г.

 

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке отчуждения имущества, находящегося в

муниципальной собственности города Токмок

1. Общие положения

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законами Кыргызской Республики «О муниципальной собственности на имущество», «О местном самоуправлении», в целях наиболее эффективного использования объектов муниципальной собственности города Токмок, которым устанавливается порядок возмездного или безвозмездного предоставления объектов муниципальной собственности города Токмок.

1.2. Действие настоящего положения распространяется на муниципальные здания, сооружения, нежилые помещения, а также на прилегающие к данным объектам земельные участки.

2. Порядок предоставления объектов муниципальной

собственности города Токмок

2.1. Отчуждение имущества, находящегося в муниципальной собственности, производится с согласия Токмокского городского Кенеша,  на основании решения мэрии г.Токмок. При наличии земельного участка прилегающего к предоставляемому объекту, передается также и земельный участок, с отражением общей площади. Токмокским городским Кенешем также определяется способ предоставления объектов муниципальной собственности города Токмок:

-предоставление путем проведения торгов;

-предоставление путем прямой продажи:

-мена;

-дарение может осуществляется только в государственную собственность и государственным органам;

-передача на безвозмездной основе может осуществляется только в государственную собственность и государственным органам.

2.2. Вопрос о даче согласия на предоставление объекта муниципальной собственности города Токмок,  рассматривается по ходатайству мэрии г.Токмок. Все необходимые материалы подготавливаются Управлением муниципальной собственности г.Токмок, после поступления письменного заявления о предоставлении объекта муниципальной собственности либо по собственной инициативе.

2.3. При передаче объекта муниципальной собственности мэрией города Токмок определяется целевое назначение предаваемого объекта. Для использования объекта в дальнейшем по другому целевому назначению, изменение целевого назначения производится также мэрией города Токмок, с внесением соответствующих изменений в документы, удостоверяющие права на недвижимое имущество.

      2.4. При передаче объекта муниципальной собственности города Токмок, распоряжением мэрии г.Токмок создается комиссия по передаче объекта. В состав комиссии входят представители мэрии г.Токмок, представители Управления муниципальной собственности г.Токмок, также могут входить депутаты Токмокского городского Кенеша. Председателем данной комиссии и уполномоченным по передаче объекта является первый вице-мэр г.Токмок. Состав комиссии должен составлять не менее 7 человек, при этом количество должно быть нечетным. По результатам работы комиссии составляется акт приема-передачи, с подписанием всеми членами комиссии, в том числе и уполномоченными лицами по приему и передаче объекта муниципальной собственности г.Токмок.

3. Заключительные положения

3.1. За несоблюдение действующих нормативных правовых актов Кыргызской Республики, виновный несет ответственность в установленном законодательством порядке.

Ответственный секретарь                                                             С.А.Кабаева

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *