ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.02.2017-ж. №57/11-4 ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН XI СЕССИЯСЫ Токмок шаарынын 2016-жыл үчүн жергиликтүү бюджеттин аткарылышынын жыйынтыктары жөнүндө

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.02.2017-ж.    №57/11-4                                                                                                                                                                                                                                                                     

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН

IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН XI СЕССИЯСЫ

Токмок шаарынын 2016-жыл үчүн

жергиликтүү бюджеттин аткарылышынын

жыйынтыктары жөнүндө

 

Токмок шаардык каржы бөлүмү тарабынан берилген 2016-жыл үчүн жергиликтүү бюджеттин аткарылышынын жыйынтыктары жөнүндө материалдарды карап чыгып, шаардык кеңеш төмөнкүлөрдү белгилейт, жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгү расмий алынган трансферттерди жана атайын каражаттарды эсепке алуу менен 92,8% аткарылды же такталган план боюнча 226968,4 миң сом, факт боюнча 210707,5 миң сом же 16260,9 миң сом түшпөй калган.

Ошонун ичинде:

-жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгү атайын каражаттарсыз (бюджеттик каражаттар) 93,1% аткарылды (такталган план 208654,0 миң сом, факт 194289,9 миң сом) же 14364,1 миң сом түшпөй калган.

-атайын каржат 89,6% (такталган план 18314,4 миң сом, факт 16417,6 миң сом) же 1896,8 миң сомго аткарылган жок.

Токмок ш. боюнча МСКБ тарабынан чогултулуучу төлөмдөр жана салыктар боюнча (“Интергласс”  ЖЧКнын жана “Брент” ЖЧКнын кирешелеринин түшүшүн эсепке албаганда) план 102,3% аткарылды же такталган план 139037,9 миң сом, факт боюнча 142261,4 миң сом жыйналды, 3223,5 миң сом ашык аткарылган.

Жалпы план салыктардын жана жыйымдардын төмөнкү түрлөрү боюнча аткарылган жок:

-Чакан ишкердик субъектилери үчүн бирдиктүү салык 367,6 миң сомго;

-Жеке ишкердик үчүн колдонулбаган кыймылсыз мүлккө бирдиктүү салык 51,1 миң сомго;

-Калк конуштарынын жерлерин жана айыл чарбалык эмес багыттагы жерлерди колдонуу үчүн жер салыгы 283,5 миң сомго;

-Сатык салыгы 16557,0 миң сом;

-Бөлмөлөрдүн ижарасы үчүн төлөм 48,6 миң сомго;

-Таштанды чыгаруу үчүн жыйым 12,9 миң сомго;

-Юстиция органдары алуучу мамлекеттик алым 930,8 миң сомго;

2017-жылдын 1 январына карата жергиликтүү бюджеттин салыктар жана төлөмдөр боюнча салык калдыктары 2494,5 миң сомду түздү же өткөн жылдын ушу мезгилине салыштырганда 2637,0 миң сомго азайды (2016-жылдын 1-октябрына карата-5131,5 миң сом).

Жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгү расмий алынган трансферттерди жана атайын каражаттарды эсепке алуу менен, 92,0% аткарылды, же такталган план 228198,5 миң сом болсо, иш жүзүндө чыгымдалганы 209925,0 миң сом.

Анын ичинде:

-бюджеттик каражаттар 193088,1 миң сом суммасында чыгымдалган;

-атайын каражаттар 16836,9 миң сом суммасында чыгымдалган.

 

2017-жылдын 1 январына карата шаардын бюджеттик мекемелеринин кредитордук карызы 24149,8 миң сомду түздү, анын ичинде 223213 “Жылуулук энергиясы үчүн төлөм” беренеси боюнча – 12870,7 миң сом.

 

Жогоруда айтылгандардын негизинде,

 

Токмок шаардык кеңеши токтом кылат:

 

1.Токмок шаарынын 2016-жылдын ичиндеги жергиликтүү бюджеттин аткарылышынын киреше бөлүгү 210707,5 миң сом суммасында, алардын ичинен бюджеттик каражаттар -194289,9 миң сом, атаыйн каражаттар – 16417,6 миң сом эске алынсын (тиркеме №1).

2.2016-жылдын ичиндеги шаардык жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы бекитилсин (тиркеме№2).

3.Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Чүй башкармалыгынын башкаруучусу (Жумалиева Г.Т.) тарабынан, шаардын бюджеттик мекемелеринин коммуналдык кызматтар боюнча кредитордук карызын жабуу боюнча тиешелүү чаралар көрүлсүн.

4.Токмок шаары боюнча МСКБнын башкаруучусу (Мамбетаитов Н.Т.) тарабынан:

-мындан ары, ай сайын салыктар жана салыктык эмес төлөмдөрдүн бардык түрү боюнча пландык көрсөткүчтөрдүн аткарылышы камсыздалсын;

-салыктар жана төлөмдөр боюнча салык калдыктарын кыскартуу боюнча жумуштар күчөтүлсүн.

5.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

 

 

Төрага                                                                                                                                  Т.А.Солтобаев

 

 

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.02.2017г.    №57/11-4                                                                                                                                                                                                                                                                    

 XI СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

 Об итогах исполнения местного бюджета

города Токмок за 2016 год

             Рассмотрев материалы, представленные Токмокским городским финансовым отделом об исполении местного бюджета за 2016 год, городской кенеш отмечает, что доходная часть местного бюджета с учетом полученных официальных трансфертов и специальных исполнена на 92,8% или при уточненном плане 226968,4 тыс.сом фактически поступило 210707,5 тыс.сом или недопоступило 16260,9 тыс.сом.

В том числе:

-доходная часть местного бюджета без учета специальных средств (бюджетные средства) исполнена на 93,1% (уточненный план 208654,0 тыс.сом, факт 194289,9 тыс.сом) или при недопоступило 14364,1 тыс.сом;

-специальные средства исполнены на 89,6% (уточненный план 18314,4 тыс.сом, факт 16417,6 тыс.сом) или не выполнен на 1896,8 тыс.сом.

По налогам и платежам, собираемым УГНС по г.Токмок (без учета поступлений доходов ОсОО “Интергласс” и ОсОО “Брент”), план выполнен на 102,3% или при уточненном плане 139037,9 тыс.сом фактически собрано 142261,4 тыс.сом, план перевыполнен на 3223,5 тыс.сом.

Общий план не выполнен по следующим видам налогов и платежей:

-Единый налог для субъектов малого предпринимательства на 367,6 тыс.сом;

-Налог на недвижимое имущество, не используемое для осуществления предпринимательской деятельности на 51,1 тыс.сом;

-Земельный налог использование земель населенных пунктов и земель несселькохозяйственного назначения на 283,5 тыс.сом;

-Налог с продаж на 16557,0 тыс.сом;

-Плата за аренду помещений на 48,6 тыс.сом;

-Сбор за вывоз мусора 12,9 тыс.сом;

-Госпошлина, взимаемая органами юстиции на 930,8 тыс.сом.

 

Недоимка по налогам и платежам по местному бюджету на 1 января 2017 года составила 2494,5 тыс.сом или по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшилась на 2637,0 тыс.сом (на 1 октября 2016 года -5131,5 тыс.сом).

 

Расходная часть местного бюджета с учетом полученных официальных трансфертов и спец.средств исполнена на 92,0%, или при уточненном плане 228198,5 тыс.сом, фактически израсходовано 209925,0 тыс.сом.

Из них:

-бюджетные средства израсходованы в сумме 193088,1 тыс.сом;

-специальные средства израсходованы в сумме 16836,9 тыс.сом.

 

По состоянию на 1 января 2017 года кредиторская задолженность бюджетных организаций города составила в сумме 24149,8 тыс.сом, из них по ст.223113 “Плата за теплоэнергию” -12870,7 тыс.сом.

 

Учитывая вышеизложенное,

 

Токмокский городской кенеш постановляет:

 

1.Принять к сведению исполнение местного бюджета города за 2016 год по доходной части в сумме 210707,5 тыс.сом, из них бюджетные средства – 194289,9 тыс.сом, специальные средства – 16417,6 тыс.сом (приложение №1);

2.Утвердить исполнение местного бюджета города по расходной части за 2016 год (приложение№2).

  1. Начальнику Чуйского управления Министерства финансов Кыргызской Республики (Жумалиева Г.Т.) принять необходимые меры по погашению кредиторской задолженности бюджетных организаций горолда по коммунальных услугам.

4.Начальнику УГНС по г.Токмок (Мамбетаитов Н.Т.):

-в дальнейшем обеспечить выполнение ежемесячных плановых показателей по всем видам налоговых и неналоговых доходов;

-усилить работу по сокращению недоимки по налогам и платежам;

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию Токмокского городского кенеша по экономике, бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиций.

 

 

Председатель                                                                                              Т.А.Солтобаев

 Прил.№1 (2016г.)

Прил.№1 кырг.

Прилож. №2 (2016г.)

Прилож. №2 кырг.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *