2019-жылдын 4-апрели № 195/28-4 Токмок шаардык кеңешинин 26.02.2015-ж. №151/19-3 “Токмок шаарынын муниципалдык жер тилкелерин колдонуу үчүн ижара төлөмүнүн суммасын эсептөө үчүн коэффициенттерин бекитүү жөнүндө” токтомуна ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019-жылдын 4-апрели  № 195/28-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН
КЕЗЕКСИЗ  XXVIII СЕССИЯСЫ

Токмок шаардык кеңешинин 26.02.2015-ж. №151/19-3 “Токмок шаарынын муниципалдык жер тилкелерин колдонуу үчүн ижара төлөмүнүн суммасын эсептөө үчүн коэффициенттерин бекитүү жөнүндө” токтомуна ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

Токмок ш. Муниципалдык менчик башкармалыгынын 2019-жылдын 18-февралындагы  кайрылуусун карап жана талкуулап чыгып, Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу  боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын отурумунун протоколуна ылайык, Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө”, “Жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу жѳнүндѳ”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жѳнүндѳ” мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ :

1. Токмок шаардык кеңешинин 26.02.2015-ж. №151/19-3 токтому менен бекитилген «Токмок ш. муниципалдык менчигиндеги турак-жай жана турак жайга жараксыз фондунда ижара төлөмүнүн суммасын эсептөө” тууралу №1 тиркемесине тѳмѳнкү ѳзгѳртүүлѳр киргизилсин:
К2 — турак-жайга жараксыз жайлардын,  турак-жайлардын имараттарынын жайгашкан орду боюнча коэффициентине:
— 1,5 Киров, Шамшы, Гагарин, С.Ибраимов көчөлөрү чарчысында жайгашкан турак-жайга жараксыз жайларга деген абзацга Трест имаратынан тышкары
(Токмок ш. Ленин көчөсү № 389)  деген сөз толукталсын.
—  3 Трестин имараты  ( Токмок ш. Ленин көчөсү № 389)  деген сөз менен толукталсын.
2. Ушул эле токтомдун “Токмок шаары боюнча муниципалдык жер тилкелерин колдонуу үчүн ижара төлөмүнүн суммасын эсептөө үчүн коэффициенттери” № 2 тиркемесине төмөндөгүдөй толуктоолор киргизилсин:
— К3 бөлүмү берилген жер тилкелеринин функционалдык багыттагы коэффициенти төмөдөгү бөлүктөр менен толукталсын:
29 б. — чарбалык муктаждыктар үчүн берилген жер тилкелеринин функционалдык багыты – 15;
30  б. — Көп кабаттуу турак үйлөр жана окуу жайлардын курулушу үчүн берилген жер тилкелеринин функционалдык багыты:

Аянты
га
10го чейин 10дон 20га чейин 20дан 35ке чейин 35тен 50гө чейин 50дөн жана жогору
К3 коэффициенти 25 20 15 10 5

3. Ушул токтомдун аткарылышын кѳзѳмѳлгѳ алуу, Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу  боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктѳлсүн.

Төрага                                  Т.Солтобаев

 

 

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  4-апреля 2019 года     № 195/28-4

XXVIII ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

О внесении изменений и дополнений в постановление Токмокского городского кенеша от 26-февраля 2015 года за № 151/19-3 «Об утверждении коэффициентов для исчисления суммы арендного платежа для объектов муниципальной собственности и за пользование муниципальными земельными участками г.Токмок»

Рассмотрев и обсудив обращение управления муниципальной собственности г.Токмок от 18.02.2019г., согласно протокола заседания  постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиций Токмокского городского кенеша, а также руководствуясь Законами Кыргызской Республики «О муниципальной собственности на имущество», «О местном самоуправлении», «О статусе депутатов местных кенешей», Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Внести нижеследующие изменения и дополнения в приложение № 1 «Расчет суммы арендной платы муниципального жилого и нежилого фонда в г.Токмок» постановления Токмокского городского кенеша от 26-февраля 2015 года за № 151/19-3:
К2 — коэффициент месторасположения жилых и нежилых помещений:
—  1,5 — для нежилых помещений находящихся в квадрате улиц Кирова, Шамсинской, Гагарина, Ибраимова (Горького) добавить слово, кроме здания ТРЕСТ (г.Токмок ул.Ленина № 389)
—   добавить 3-на не жилые помещения ТРЕСТ (г.Токмок ул.Ленина № 389)
2. Внести нижеследующие дополнения в приложение № 2 «Коэффициенты для расчета исчисления  суммы арендного платежа  за пользование муниципальными земельными участками по г. Токмок» данного постановления:
-раздел К3 – «коэффициент функционального назначения земельных участков предоставленных под»  дополнить нижеследующими пунктами:
п. 29 — функциональное назначение земельных участков предоставленных для хозяйственных нужд-15;
п. 30 — функциональное назначение  земельных участков предоставленных под строительство многоэтажных жилых домов и учебных заведений:

Площадь
га
до 10 от 10 до 20 от 20 до 35 от 35 до 50 от 50 и выше
Коэффициент К3 25 20 15 10 5

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию Токмокского городского кенеша по экономике, бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиций.

Председатель                                 Т.Солтобаев