2019-жылдын  4-апрели  № 199/28-4 Токмок шаардык кеңешинин 2018-жылдын 29-декабрындагы №183/26-4 «У.Есенбаевдин  жеке менчигиндеги аянты 1134 ч.м. жер тилкесин Токмок шаарынын ММБнын балансына кабыл алууга макулдук берүү жөнүндө» токтомуна ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү жөнүндө

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019-жылдын  4-апрели  № 199/28-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН
КЕЗЕКСИЗ  XXVIII СЕССИЯСЫ

Токмок шаардык кеңешинин 2018-жылдын 29-декабрындагы №183/26-4 «У.Есенбаевдин  жеке менчигиндеги аянты 1134 ч.м. жер тилкесин Токмок шаарынын ММБнын балансына кабыл алууга макулдук берүү жөнүндө» токтомуна ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү жөнүндө

У.Есенбаевдин “Токмок шаардык кеңешинин 2018-жылдын 29-декабрындагы №183/26-4 Токмок ш. ММБна  акысыз өткөрүп берген аянты 1134 ч.м жер тилкесин ката  көрсөтүлгөндүгүнө байланыштуу 1470 ч.м. кылып  токтомго ѳзгѳртүү киргизүү жөнүндөгү өтүнүч катынын негизинде, ошондой эле Токмок шаардык кеңешинин орто жана кичи бизнести, ишкерликти өнүктүрүү боюнча коммуналдык менчикти көзөмөлдөө боюнча жана өнөр-жай, курулуш, архитектура, транспорт жана коммуналдык – турак жай кызматтары боюнча туруктуу депутаттык комиссиясияларынын биргелешкен отурумунун протоколуна ылайык, Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” мыйзамдарын жетекчиликке алып, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Токмок шаардык кеңешинин 2018-жылдын 29-декабрындагы №183/26-4 «У.Есенбаевдин жеке менчигиндеги аянты 1134 ч.м. жер тилкесин Токмок шаарынын ММБнын балансына кабыл алууга макулдук берүү жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:
1-пунктагы -1134 ч.м. аянты 1470 ч.м. аянтына өзгөртүлсүн.
2. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин өнөр-жай, курулуш, архитектура, транспорт жана коммуналдык – турак жай кызматтары боюнча жана орто жана кичи бизнести, ишкерликти өнүктүрүү боюнча коммуналдык менчикти көзөмөлдөө боюнча туруктуу депутаттык комиссияларына жүктөлсүн.

Төрага                                               Т.А.Солтобаев

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4-апреля 2019 г.     № 199/28-4

XXVIII ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО
ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

О внесении изменений в постановление Токмокского городского кенеша за № 183/26-4 от 29-декабря 2018 года «О даче согласия в принятии на баланс УМС г. Токмок земельного участка площадью 1134кв.м принадлежащему Есенбаеву У на праве частной собственности»

На основании  поступившего заявления  У. Есенбаева «О просьбе внести  изменения в постановление Токмокского городского кенеша от 29-декабря 2018 года за № 183/26-4,  в связи с ошибочным указанием площади  передаваемых  в дар УМС г.Токмок 1134м2 на 1470м2, а также согласно протокола совместных постоянных депутатских комиссий по развитию предпринимательства, малому и среднему бизнесу, по контролю за муниципальной собственностью и по промышленности, строительству, архитектуре, транспорту и жилищно-коммунальным службам,  руководствуясь Законами Кыргызской Республики «О муниципальной собственности на имущество», «О местном самоуправлении», «О статусе депутатов местных кенешей» Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление Токмокского городского кенеша за № 183/26-4 от 29-декабря 2018 года «О даче согласия в принятии на баланс УМС г. Токмок земельного участка площадью 1134кв.м принадлежащему Есенбаеву У. на праве частной собственности», внести следующее изменение:
В пункте №1  площадь — 1134 кв.м  заменить на площадь — 1470 кв.м
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянных депутатских комиссий Токмокского городского кенеша по промышленности, строительству, архитектуре, транспорту и жилищно-коммунальным службам и по развитию предпринимательства, малому и среднему бизнесу, по контролю за муниципальной собственностью.

Председатель                                               Т.А.Солтобаев