ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2018-жылдын 14-августу № 157/24-4 ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН XXIV КЕЗЕКТЕГИ СЕССИЯСЫ

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2018-жылдын 14-августу № 157/24-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН
XXIV КЕЗЕКТЕГИ СЕССИЯСЫ
Токмок шаарын көрктөндүрүү эрежелери боюнча
жаңы редакциясын бекитүү жөнүндө

2018-жылдын 9-августундагы кир. № 1981/1-4 Токмок шаарынын мэриясынын катын жана Токмок шаарын көрктөндүрүү эрежелери боюнча жаңы редакциясын карап жана талкуулап чыгып, шаардын аймагын жыйнап, шаардык кызматтарды санитардык тазалоону координациялоо максатында, Кыргыз Республикасынын 2011-жылы 15-июлунун №101 “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” мыйзамын жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Токмок шаарын көрктөндүрүү эрежелери боюнча жаңы редакциясы бекитилсин (тиркеме).
2. 2009-жылдын 4-июнун №105/19-2 Токмок шаардык кеңешинин токтому менен бекитилген “Токмок шаарын көрктөндүрүү эрежелери” күчүн жоготту деп эсептелинсин.
3. Токмок шаарынын мэриясы жана структуралык бөлүмдөрү өздөрүнүн ички кабыл алынган ченемдик укуктук актыларын ушул көрктөндүрүү эрежелеринин талаптарына ылайыкташтырышсын.
4. Токмок шаарын көрктөндүрүү эрежелери боюнча жаңы редакциясы массалык маалымат каражаттары аркылуу шаарга жарыялансын.
5. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин өнөр-жай, курулуш, архитектура, транспорт жана коммуналдык-турак жай кызматтары боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жана Токмок шаарынын биринчи вице мэри К.К.Чотбаевге жүктөлсүн.

 

Төрага Т.А.                    Солтобаев

 

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14-августа 2018 года № 157/24-4

XXIV ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО
ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА
Об утверждении новой редакции
Правил благоустройства г.Токмок

Согласно письма мэрии г.Токмок за № 1981/1-4 от 09.08.2018 года, рассмотрев и обсудив новую редакцию Правил благоустройства г.Токмок, в целях координации городских служб в области санитарной очистки, уборки городских территорий, руководствуясь Законами Кыргызской Республики “О местном самоуправлении” и “О статусе депутатов”, Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу Правила благоустройства г. Токмок утвержденный постановлением Токмокского городского кенеша № 105/19-02 от 4 июня 2009 года.
2. Утвердить Правила благоустройства г.Токмок в новой редакции (приложение).
3. Мэрии г.Токмок и соответствующим структурным подразделениям города привести свои принятые нормативно-правовые акты в соответствии с настоящим Правилом благоустройства г.Токмок.
4. Опубликовать новую редакцию Правил благоустройства г.Токмок через средства массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию по промышленности, строительству, архитектуре транспорту и жилищно-коммунальным службам.

 

Председатель                    Т.А.Солтобаев

Токмок шаардык кеңешинин
2018-жылдын 14-августундагы
№ 157/24-4 токтомунун
тиркемеси

Мазмуну
1. Жалпы жоболор
2. Негизги түшүнүктөр жана терминдер
3. Тиричиликтин катуу таштандыларын  чогултуу жана ташып чыгаруу боюнча иштерди уюштуруу
4. Шаардын аймактарын санитардык кармоо жана жыйнап тазалоону уюштуруу
5. Күз-кыш мезгилдеринде шаардын аймактарын жыйнап тазалоо өзгөчөлүктөрү
6. Жаз-жай мезгилдеринде шаардын аймактарын жыйнап тазалоо өзгөчөлүктөрү
7. Жолдорду жайында тазалоо талаптары ( айрым элементтер боюнча)
8. Көрктөндүрүүнү, тазалыкты жана тартипти камсыздоо
9. Жашылдандыруу
10. Бак-дарактарды кармоо жана багуу, шаардын аймактарын жашылдандыруу
11. Жашылдандырылган аймактардагы бак-дарактарды коргоо
12. Ар кандай багыттагы объектилерди долбоорлоодо жана курууда бак-дарактардын корголушун камсыздоо
13. Жашылдандырылган аймактарды инвентаризациялоо (мүлктүк каттоо)
14. Инженердик тармактарды жана курулмаларды куруу жана оңдоо, көчөлөрдү, жанжолдорду жана аянттарды көрктөндүрүү боюнча иштерди жүргүзүү
15. Аварияларды (кырсыктарды) жоюу боюнча калыбына келтирүү иштери
16. Токмок шаарын көрктөндүрүү эрежелерин бузгандыгы үчүн юридикалык жактардын, кызмат адамдарынын жана жарандардын жоопкерчилиги


Токмок шаарын көрктөндүрүү эрежелери

I. Жалпы жоболор

1.1. Токмок шаарын ушул көрктөндүрүү эрежелери (мындан ары-Эрежелер) Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексине, Кыргыз Республикасынын “Административдик жоопкерчилик жөнүндө” кодексине, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө”, “Өндүрүштүн жана керектөөнүн таштандылары жөнүндө” мыйзамдарына жана шаардык аймактардын тышкы ыңгайлуулук абалына коюулуучу жана башка курчап турган чөйрөнү коргоого коюулуучу талаптарды аныктоочу, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыкты.

1.2. Эрежелер, менчик түрүнө карабастан, Токмок шаарында жайгашкан, жер пайдалануучулар жана жер ээлери болгон юридикалык жана жеке жактар, куруучулар, имараттардын, курулуштардын ээлери жана ижарачылары үчүн тышкы көрктөндүрүү чөйрөсүндөгү мамилелерди жөнгө салат жана аткаруу үчүн бирдей жана милдеттүү ченемдерди белгилейт, шаардык аймактарды жыйнап тазалоо жана кармоо, жашыл бак-дарактарды кармоо жана коргоо тартибин аныктайт.

1.3. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан, шаардын аймагын көрктөндүрүү, жашылдандыруу, санитардык кармоо, жыйнап тазалоону уюштуруу, тазалыкты жана тартипти камсыздоо маселелери боюнча кабыл алынуучу бардык ченемдик укуктук актылар жана ведомстволук нускамалар ушул Эрежелердин талаптарына каршы келбеши керек.

1.4. Токмок шаарын көрктөндүрүү, жашылдандыруу, санитардык тазалоо, аймактарды жыйнап тазалоо, тазалыкты жана тартипти сактоо чөйрөсүндөгү шаардык кызматтардын ишин, Токмок шаарынын мэриясы жана анын ыйгарым укуктуу органдары координациялайт.

1.5.Жыйнап тазалоо, санитардык тазалоо, аймактарды көрктөндүрүү жана жашылдандыруу, бак-дарактарды жана сугаруу тармактарын талаптагыдай  кармоо “Коммуналдык ишканалар комбинаты” (мындан ары – КИК) мунуципалдык ишканасына, теңдем кармоочуларга, жер тилкелеринин, имараттардын жана курулмалардын ээлерине жана ижарачыларына жүктөлөт.

1.6. Ушул Эрежелердин талаптарынын аткарылышына контролду, компетенцияларына жана белгиленген тартипте берилген ыйгарым укуктарына ылайык, башка ыйгарым укуктуу органдар менен макулдашуу боюнча, Токмок шаарынын мэриясынын административдик комиссиясы жүргүзөт.

1.7. Менчик түрүнө карабастан, бардык жеке жана юридикалык жактар тарабынан объектилерди  курууда, багытын өзгөртүүдө, реконструкциялоодо (кайра курууда), анын ичинде инженердик коммуникацияларды салууда, реконструкциялоодо жана оңдоодо, курулуш аянттарынын, имараттардын, курулмалардын жана турак үйлөрдүн фасаддарынын жабдылышында жана кармалышында ушул Эрежелердин сакталышын контролдоону-Токмок шаарынын мэриясы жана тиешелүү ыйгарым укуктуу ведомстволор жүргүзөт.

1.8. Шаардын аймагында көчө-жол тармактарын, анын ичинде жол белгилеринин, тосмолордун, светофор объектилеринин, ошондой эле унаа токтотмолордун талаптагыдай кармалышын жана автоунаалардын сакталышын, унаа каражаттарынын абалын (оң экендиги, тазалыгы), анын ичинде коомдук жүргүнчүлөрдү ташуучу унаа каражаттарын ушул Эрежелерге ылайык контролдоону, ташталган жана комплекттерге ажыратылган унааны өз убагында аныктоону, каттоону жана эвакуациялоону,  кыртышты, таштандыны, чубурма курулуш материалдарын, жеңил таралардын, жалбырактардын, бактардын таарындыларын ташууну, жол жээктериндеги курулмаларды, аялдамаларды куруу, бак-дарактарды бутоо, контейнерлерди орнотууга аянтчаларды, жарнама конструкцияларын  жана жол кыймылын жөнгө салуучу техникалык каражаттар орнотулуучу жерлерге жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башка багыттагы  көрсөткүчтөрдү жайгаштыруу маселелерин – Токмок шаарынын Ички иштер бөлүмүнүн (ИИБ) Жол кыймылынын коопсуздугу бөлүмү (ЖККБ) жүргүзөт.

1.9. Муниципалитеттин теңдеминде турган шаардын жашыл фондунун, сугаруу тутумунун (анын ичинде магистралдык), өзөндөрдүн жана каналдардын нуктарынын, коллектордук-кургатуу тармактарынын талаптагыдай кармалышын, аймактарды жашылдандырууну, сугат суусун бөлүштүрүүнү, бак-дарактарды жана сугат тутумун алып салууну ушул  Эрежелерге ылайык “Коммуналдык ишканалар комбинаты” МИси жүргүзөт.

2.0.Шаардын жашыл фондун кармоону, бак-дарактарды жана сугат тутумун алып салууну, автоунааларды жууганда, курчап турган чөйрөнү коргоодо, өндүрүштүн жана керектөөнүн таштандыларын башкарууда, ушул Эрежелердин сакталышын контролдоону — Курчап турган чөйрөнү коргоонун  Чүй-Бишкек-Талас региондор  аралык башкармалыгы жүргүзөт.

2.1. Токмок шаарынын мэриясына караштуу тиешелүү административдик комиссия, башка ыйгарым укуктуу жана аймактык мамлекеттик кызматтар менен макулдашуу боюнча, колдонуудагы мыйзамдар менен берилген ыйгарым укуктардын алкагында, административдик укук бузуулар жөнүндө иштерди карайт жана Кыргыз Республикасынын Административдик жоопкерчилик жөнүндө кодексине жана башка ченемдик укуктук актыларга ылайык административдик жазаларды берет.

  2.2. Белгиленген тартипте бекитилген аймактарда ушул Эрежелердин ченемдерин аткаруу жоопкерчилиги, келишимдик милдеттер менен подряддык уюмдар, ижарачылар, жер пайдалануучулар жана аймактын менчик ээлери тарабынан жүргүзүлөт.

II. Негизги түшүнүктөр жана терминдер

2.1. Теңдем кармоочу – менчик ээси менен түзүлгөн келишим боюнча тиешелүү мүлк ыкчам башкарууга жана чарба жүргүзүүгө берилген юридикалык жак.

2.2. Ташталган жана комплекттерге ажыратылган автоунаа – менчик ээси белгиленген тартипте баш тарткан же менчик ээси белгисиз унаа каражаты. Унаа каражатынын таандыгы жөнүндө корутундуну (менчик ээсинин бар же жок экендигин) Токмок шаарынын жана Чүй районунун МКК органдары берет.

2.3. Шаардын тышкы көрктөндүрүүсү – шаардын чек араларында жана шаардын юрисдикциясындагы аймактарда калкка жашоонун жагымдуу, ден соолук чыңдоочу жана маданий шарттарын түзүүнү камсыздоочу иштердин жана элементтердин комплекси.  Бул иштердин комплекси, аймактарды жыйнап тазалоону уюштурууну, көрктөндүрүү объектилерин жана элементтерин кармоону, колдонууну, оңдоону жана коргоону карайт.

2.4. Аймакты көрктөндүрүүнү калыбына келтирүү – аймактардын, көкмайсандардын, сугаруу тутумдарынын, жолдордун каптамаларынын, подъезддерге кире бериштеринин көрктөндүрүү бузууга алып келген иштер жүргүзүлгөнгө чейинки абалдарын, жашылдандырууларды ж.б. калыбына келтирүү боюнча иштердин комплекси, аймактарды жыйнап тазалоо жана аны тартипке келтирүүнү камтуу менен.

2.5. Калыбына келтирүү наркы – бак-дарактардын (жашылдандыруулардын) наркы, ал аларды алып салууда, башка жакка көчүрүүдө, зыян тартса жана жок кылынса алардын баалуулугун эсептөө үчүн белгиленет.

2.6. ТККны ташып чыгаруу–ТККны контейнерлерден атайын унаага жүктөө, контейнердик аянтчаларды жана аларга баруучу жолду төгүлүп калган таштандыдан  тазалоо, андан ары чогултулган жерден ТККны кийин депонирлөө жана кайра иштетүү үчүн таштанды ылгоочу пункттарга, таштандыны кайра иштетүүчү заводдорго же ылгоо жана кайра иштетүү үчүн комплекстерге жөнөтүүчү шаардык таштанды полигонуна ташуу.

2.7. Көкмайсан – көрктөндүрүүнүн архитектуралык-ландшафттык объектиси, ал өзүнө көбүнчө табигый өсүүчү же чөптүү өсүмдүктөр себилген атайын жасалган чөп катмарлуу жер тилкесин камтыйт.

2.8. ТКК ташып чыгаруу графиги–ташып чыгаруу ордун (дарегин), көлөмүн жана убагын көрсөтүү менен, ТКК ташып чыгаруу келишиминин курамдык бөлүгү.

2.9. Короо аймагы–турак жай имаратынын жанындагы жана анда жашаган адамдардын жалпы пайдалануусундагы, турак жай имараттарынын, курулуштардын, курулмалардын же тосмолордун периметри боюнча чектелген аймак.  Турак жай имаратынын жанындагы короо аймагында, анда жашаган адамдардын кызыкчылыгында балдар аянтчалары, эс алуу, кирлерди жаюу, автоунааларды токтотуу үчүн орундар, бак-дарактар жана башка коомдук пайдалануу үчүн объектилер жайгашат.

2.10. ТКК ташып чыгарууга келишим–тапшырыкчы менен аткаруучунун (ТКК ташып чыгаруу боюнча адистештирилген подряддык уюм) ортосунда түзүлгөн, юридикалык күчү бар, жазуу түрүндөгү макулдашуу, ага ылайык аткаруучу тапшырыкчынын тапшырмасы боюнча ТКК ташып чыгаруу боюнча кызматтарды көрсөтүүгө милдеттенет, а тапшырыкчы бул кызматтарды төлөп берүүгө милдеттенет.

2.11. Жол курулмалары–жолдун конструктивдик элементтери (жер тилкеси, жасалма курулмалар  (көпүрөлөр, жол өткөргүчтөр, эстакадалар ж.б.), ошондой эле автожолдорду сактоого, кармоого жана талаптагыдай иштөөгө зарыл башка курулмалар.

2.12. Жашылдандыруулар – бак-дарак, бак-бадалдуу, бадалдуу,  жасалма жана табигый өскөн чөптүү өсүмдүктөр.

2.13. Чоң габариттеги таштанды–өзүнүн керектөө касиетин жоготкон жана өзүнүн өлчөмдөрү боюнча адистештирилген таштанды ташуучу машиналар менен ташуу мүмкүнчүлүгү жок, керектөөнүн жана чарба ишмердүүлүгүнүн таштандылары (тиричилик техникасы, эмерек ж.б.).

2.14. Контейнер – көлөмү 0,5-1,5 куб.м. болгон, ТКК чогултуу үчүн стандарттуу идиш.

2.15. Контейнердик аянтча–өндүрүштүн жана керектөөнүн таштандыларын, ТККны чогултуу жана убактылуу сактоо үчүн, зарыл сандагы контейнерлерди орнотуу менен атайын жабдылган аянтча.

2.16. Компенсациялык жашылдандыруу–жок кылынган жана жабырланган жашылдандыруулардын ордун кайра калыбына келтирүү.

2.17. Таштанды–ТККны, чоң габариттеги таштандыны, өндүрүштүн жана керектөөнүн таштандыларын камтуу менен, ар кандай таштандылар.

2.18. Темир гараж –колдонуудагы ченемдик укуктук актылар менен аныкталган тартипке ылайык, капиталдык мүнөздөгү даярдоо иштерин жүргүзбөстөн, шаардын аймагында жайгаштырылган, юридикалык же жеке жакка таандык кыймылдуу мүлктүн стационардык эмес объектиси.

2.19.Чакан архитектуралык  формалар — декоративдик мүнөздөгү жана практикалык пайдалануунун объекттери: скульптуралар, барельефтер, гүлдөр үчүн вазалар, чатырчалар, павильондор, отургучтар, урналар, балдардын оюну жана чоң адамдар эс алуусу үчүн жабдуулар жана  конструкциялар жана башкалар.

2.20. Таштандылардын үйүлүшү–контейнердик аянтчага жана ар кандай башка аймактарга карата көлөмү боюнча 1 куб. метрден ашпаган, өз алдынча таштагандын жыйынтыгында  пайда болгон ТККнын, башка таштандылардын чогулуусу.

2.21. Уруксатсыз үйүлгөн таштандылар–аянты 50 кв. метрден ашык жерге, көлөмү 30 куб. метрден ашык болгон, юридикалык жана жеке жактардын ишмердүүлүгүнүн жүрүшүндө түзүлгөн ТККны, чоң габариттеги таштандыны, өндүрүштүн жана курулуштун таштандыларын өз алдынча (уруксатсыз) таштоо, (жайгаштыруу) же чогултуу.

2.22. Ар кайсы жерге үйүлгөн таштандылар — аянты 50 кв. метрге чейин, көлөмү 30 куб. метрге чейин  болгон, өз алдынча таштагандын жыйынтыгында  пайда болгон ТККнын чогулуусу.

2.23. Өндүрүштүн жана керектөөнүн таштандылары (мындан ары-таштандылар)-кийин алар түзүлгөн же табылган жерде пайдаланбай турган жана алардан ээси кутулуп жаткан, зыянсыздаруу, кайра иштетүү же жайгаштыруу жолу менен кутулуу ою же кутула турган, өндүрүштүн жана керектөөнүн жүрүшүндө түзүлгөн сырьелордун, материалдардын, жарым фабрикаттардын, башка буюмдардын жана азыктардын калдыктары, ошондой эле өзүнүн керектөө касиеттерин жоготкон товарлар (продукциялар).

2.24. Жалпы пайдалануучу жашылдандырылган аймактар–шаардын бардык калкына рекреация үчүн пайдаланылган аймактар: бактар, сейил бактар, маданий жана эс алуу сейил бактары, мемориалдык комплекстер, гүлбакчалар, көчөлөр жана транспорттук магистралдар, жээктер,токой парктары, аларга кирүү бардык адамдар үчүн акысыз жана эркин.

2.25. Чектелген пайдалануу үчүн жашылдандырылган аймактар- калктын айрым топторунун пайдалануусуна эсептелген, турак жай, жарандык, өнөр жай, калкты тейлөө уюмдарынын, саламаттык сактоо, илим, билим берүү имараттарынын чегиндеги аймактар.

2.26.Атайын дайындалган жашылдандырылган аймактар–атайын функцияларды аткаруу үчүн дайындалган жашылдандырылган аймактар, анын ичинде санитардык-коргоочу, суу коргоочу, коргоо-мелиоративдик, өрткө каршы аймактар, көрүстөндөр ж.б.

2.27. Сейил бак–функционалдык зоналдаштырылгандыгы менен мүнөздөлгөн жана узак эс алуу үчүн дайындалган жалпы пайдаланылуучу жашылдандырылган аймак.

2.28. Жанаша жайгашкан аймак–ижара укуктарынан эркин, жеке менчикке, ээликке, ижарага, юридикалык же жеке жактардын теңдемине бөлүнгөн жер тилкесинин, имараттын, үйдүн, курулманын, тосмонун, курулуш тилкесинин, соода объектилеринин, жарнама жана башка объектилердин чек араларына тике периметр боюнча  жанаша жайгашкан муниципалдык аймак,  жанаша жайгашкан аймактардын чек аралары, көчө жактан жана жолдордун өтүүчү бөлүгүнө чейин жайылат.

Жолдордун өтүүчү бөлүгүнөн алыс жайгашкан объектилердин жанаша жайгашкан аймактары болуп,  бөлүнүп берилген жер тилкесинин чек арасынан 10 метр аралыктагы аймак саналат.

2.29. Суу каптоо–өзөндөрдө, каналдарда жана арыктарда суунун горизонтунун жогорулашы менен, жер астындагы суулардын деңгээлинин көтөрүлүшүнөн, атмосфералык жаан-чачындан, кар эригенден, жолдордун, жанжолдордун асфальтбетон каптамаларынын сапатсыз төшөлгөнүнөн же инженердик тутумдардан жана коммуникациялардан  суу агызгандан же сызылып чыккандан, суу кабыл алуучу түзүлүштөрдү жана үстүңкү суу буруучу курулмаларды тейлөө эрежелерин бузгандан же бузулушунан жөө жүргөндөргө, автоунаага, шаардык коомдук унаага тоскоол болуп, жол тилкелерин, аймактардын бөлүктөрүн суу капташы.

Аянты 2 кв. метрден ашык жана тереңдиги 3 см.ден ашык аймак суу каптады деп эсептелет.

2.30. Жашылдандыруулардын жабырланышы–бак-бадалдуу өсүмдүктөрдүн баш жактарына, сөңгөгүнө, бутактарына,тамыр тутумуна механикалык, термикалык (ысытып), химиялык жана башка зыяндарды келтирүү, кийин алардын өсүшүнүн токтоосуна жана соолуп өлүп калышына алып келген чөптүү өсүмдүктөрдүн жер үстүндөгү бөлүктөрүн жана тамыр тутумун жабырлантуу.   Ошондой эле жашылдандыруулардын жабырланышына бутактардын механикалык зыян тартуусу, кабыгынын бүтүндүгүнүн бузулуусу, зыяндуу заттар менен жашылдандырууларды же тамыр жагындагы топуракты кирдетүү, тебелөө, автоунаа менен тебелөө, өрттөө жана башка зыян келтирүү кирет.

2.31. Өтмөк –унаа каражаттарынын турак жай жана коомдук имараттарга, мекемелерге, ишканаларга жана кичи райондордун, кварталдардын ичиндеги башка шаардык имараттарга өтүшүн камсыздоочу жолдун элементи.

2.32. Жолдорду кармоо – иштердин комплекси, анын жыйынтыгында жолдордун транспорттук-колдонуу абалы, анын элементтерин жайгаштыруу, буруу тилкелери жана жол курулмалары кармалат.

2.33. Аймакты санитардык тазалоо – аймактарды жыйнап тазалоо, таштандыларды, көчө шыпырындыларын жана кокустан пайда болгон таштандыларды чогултуу, ташып чыгаруу.

2.34. ТКК чогултуу–таштанды камераларын тазалоо, контейнерлерди толтуруу, контейнерлерди жана контейнерлер аянтчаларын тазалоо менен байланышкан иш-чаралардын комплекси.

2.35. ТККны ташып чыгаруу графигинин бузулушу  — 8 сааттан ашык, ТКК ташып чыгаруунун каттамдык, сааттык графигинин сакталбашы.

2.36. Жашылдандырууларды алып салуу  — белгилүү тартипте жасалгаланган бактарды, бадалдарды, гүлзарларды, көкмайсандарды кыюу, кесип салуу, казып алуу, аларды аткаруу курулуштун тигил же бул объектилерин жайгаштыруу, инженердик көрктөндүрүүнү, жер үстүндөгү коммуникацияларды тейлөө, турак жай жана коомдук имараттардын инсоляциялык талаптарына жооп бере тургандай курчап турган чөйрөнүн сапатын түзүү үчүн шарттарды камсыздоо максатындагы, объективдүү зарыл иштер.

2.37. Гүлзар – чоң эмес көлөмдөгү жалпы пайдалануучу жашылдандырылган аймак, аянтты, коомдук борборду, магистралды жасалгалоо элементи болуп саналат, кыска мөөнөттүү эс алуу жана жөө жүргөн транзиттик кыймыл үчүн пайдаланылат.

2.38. Ишканалардын, уюмдардын, мекемелердин жана башка чарба жүргүзүүчү субъектилердин аймагы –аянттары, чек аралары, жайгашкан орду, укуктук статусу (макамы) жана башка мүнөздөмөлөрү бар, колдонуудагы мыйзам менен каралган (ар кандай менчик түрүндөгү), максаттуу дайындалышы менен юридикалык жана жеке жактарга бекитилген шаардык аймактын бөлүгү.

2.39. Тиричиликтин катуу калдыктары (мындан ары — ТКК) –адамдардын жашоо-турмушунун негизинде түзүлүүчү керектөөнүн калдыктары, анын ичинде тамак даярдаганда,  турак жайларды жыйнап тазалоодо жана оңдоодо, үйлөргө жанаша жайгашкан аймактарды жана жалпы пайдаланылуучу жерлерди кармоодо, турак жайларда үй жаныбарларын жана канаттууларды кармоодо чыккан калдыктар, ошондой эле эскирген, пайдаланууга жарабай калган үй буюмдары.

2.40. Жашылдандырууларды жок кылуу  — казып салуу  (көкмайсандарды) гүл-декоративдик өсүмдүктөрдү, бадалдарды, бактарды казып алуу же бактарды кыюу менен, ошондой эле жашылдандырууларды жабырлантуу менен, алардын өспөй  жана өлүп алышы.

2.41. Токмок ш. ИИБ ЖККБ  — Токмок шаарынын Ички иштер бөлүмүнүн  Жол кыймылынын коопсуздугу бөлүмү.

III. Таштандыны чогултуу жана ташып чыгаруу иштерин уюштуруу

3.1. Шаардын аймагында өз ишмердүүлүктөрүн жүргүзгөн жеке жана юридикалык жактар, башка чарба жүргүзүүчү субъектилер, анын ичинде жеке турак жай үйлөрүнүн, көп кабаттуу үйлөрдөгү жашоого жараксыз жайлардын ээлери, белгиленген тартипте бекитилген чогултуу ченемдерине ылайык,ТКК ташып чыгарууга Коммуналдык ишкананалар комбинаты менен же ТККны көмүүгө, аларды ылгоого, зыянсыздарууга жана кайра иштетүүгө жана көмүүгө адистештирилген ишканалар менен келишимдик мамилелери бар, ТККны ташып чыгаруу боюнча башка адистештирилген подряддык  ишканалар менен келишимдерди түзүүгө милдеттүү.

Жарандык сектор менен мамилелерде (жеке көп кабаттуу үйлөрдүн тургундары) айкын келишимдерди түзүүгө жол берилет.

3.2. ТКК чогултууну уюштуруу:

3.2.1.ТКК контейнерлерге чогултуу, контейнердик аянтчаларды тазалоо (жыйноо), жылдын кыш мезгилинде контейнердик аянтчаларга келүүчү жолду кардан жана муздан тазалоо төмөнкүлөргө жүктөлөт:

— муниципалдык аймактарда жайгашкан контейнердик аянтчалар боюнча –бекитилген келишимдерге ылайык, Коммуналдык ишканалар комбинатына;

— ижарадагы, ээликтеги, пайдалануудагы башка аймактар боюнча —  ведомстволорго, уюмдарга, ишканаларга, башка чарба жүргүзүүчү субъектилерге, жеке жана юридикалык жактарга.

Контейнерлерден таштанды ташуучу машиналарга жүктөөдө же бункерлерди жүктөөдө түшүп калган таштандыларды жыйноо жоопкерчилиги, ошондой эле контейнердик аянтчалардагы  таштандынын үйүндүлөрүн жыйноо “Коммуналдык ишканалар комбинаты” МИ нин жана келишимдерге ылайык,  ТКК ташып чыгаруу боюнча адистештирилген ишканалардын жумушчуларына жүктөлөт.

3.2.2. Чарба жүргүзүү ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгында түзүлгөн өнөр жай ишканаларынын өндүрүш калдыктарын чогултуу жана убактылуу сактоо, ушул ишканалардын күчү менен ушул максаттар үчүн атайын жабдылган жерлерде жүргүзүлөт, алардын жайгашышы, ошондой эле калдыктарды жайгаштыруу ченемдери милдеттүү түрдө  Коммуналдык ишканалар комбинаты менен макулдашылат.

Ишкананын аймагында атайын бөлүнбөгөн жерлерге жана ченемдерден ашык  калдыктарды жыйноого  тыюу салынат.

Өсүмдүк жана башка кыртыштарды атайын бөлүнгөн тилкелерге гана убактылуу жыйноого уруксат берилет.

3.2.3.Контейнерлерге таштандыны абдан толтуруп салууга,тиричилик калдыктарын контейнерлерде өрттөөгө жол берилбейт. Таштанды өз убагында графикке ылайык  жок кылынышы керек.

3.2.4. Контейнердик аянтчаларды жана контейнерлерди колдонуучу жана тейлөөчү уюмдар аларды өз убагында оңдоп жана жарабай калган контейнерлерди алмаштырып туруусу зарыл.

3.3. ТККни ташып чыгаруу:

3.3.1. Үйлөрдөн жана ишканалардан таштандыларды, ыплас нерселерди ташып чыгаруу келишимдерге ылайык, ТКК ташып чыгаруу боюнча адистештирилген  ишканалар тарабынан жүргүзүлөт.

3.3.2. Керектөөчүлөрдөн таштандыларды ташып чыгаруу үчүн акы,Токмок шаардык кеңеши бекиткен тарифтерге ылайык,  түзүлгөн келишимдер боюнча ТКК ташып чыгаруу боюнча адистештирилген  ишканалар тарабынан алынат.

3.3.3. Таштандылар, жана башка ыплас нерселер шаардык таштанды полигонуна жана кир сууларды кабыл алуучу станцияларына ташып чыгарылат. Шаардык таштанды полигонун жана кир сууларды кабыл алуучу станцияларын кармоо шаарда “Коммуналдык ишканалар комбинаты” МИге жана  «Токмок Водоканал» МИге жүктөлөт.

Таштанды ылгоочу станциялар, таштандыны кайра иштетүүчү заводдор (комплекстер) болсо, таштанды ушул ишканаларга Токмок шаарынын мэриясы менен макулдашуу боюнча ташып чыгарылат.

3.3.4. Чоң габариттеги таштандыларды (калдыктарды) чыгаруу  жоопкерчилиги, ошолорго таандык болгон ишканалардын, мекемелердин жана жеке жактардын өзүлөрүнө жүктөлөт же тиешелүү келишимдери болсо таштанды чыгаруу боюнча адистештерилген ишканаларга жүктөлөт.

3.3.5. Кыймылсыз объектилерди курууну жана (же) оңдоону жүргүзүүчү жеке жана юридикалык жактар, иштер башталганга чейин, курулуш таштандыларын кайра иштетүүгө келишим түзүп алуусу зарыл, аны ташып чыгарууну өз алдынча жүргүзөт  (кайра иштетүү келишими боюнча) же Коммуналдык ишканалар комбинаты келишим боюнча ташып чыгарат.

3.3.6. Коммуналдык ишканалар комбинаты тарабынан, шаардын жашыл чарбасын кармоо боюнча жүргүзүлүүчү, көкмайсандарды түшкөн жалбырактардан тазалоодон, бактарды санитардык бутоодон, бактарды кыюудан, тирүү тосмолорду кыркуудан, көкмайсандарды чабуудан жана башка иштерден түзүлүүчү таштандыларды чыгарууну,  Коммуналдык ишканалар комбинаты өз күчү менен жүргүзөт.

3.3.7. Муниципалдык тапшырык боюнча шаардын көчөлөрүн жана аянттарын жыйнап тазалоонун жыйынтыгында түзүлгөн, көчөдө үйүлгөн таштандыларды ташып чыгарууну, Коммуналдык ишканалар комбинаты  жүргүзөт.

3.4. Контейнерлер атайын жабдылган аянтчаларда жайгаштырылат (орнотулат). Жайгаштыруу орундары жана тосмолордун түрү жергиликтүү архитектура органы, Токмок шаарынын Мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл борбору (мындан ары –Токмок ш. МСЭКБ), Токмок шаарынын мэриясынын ыйгарым укуктуу бөлүмдөрү, үй, кварталдык комитеттердин төрагалары жана Коммуналдык ишканалар комбинаты  менен макулдашылат.

Контейнерлерди өтө турган жерлерге, жанжолдорго, көкмайсандарга, ошондой эле сугаруу каналдарынан 10 метр аралыктан жакын жерге жайгаштырууга тыюу салынат.

3.5. Контейнердик аянтчалар асфальт, бетон же башка катуу каптамалар менен капталыш керек, өтө турган жакка багытталыш керек жана ага келе турган жолдору болушу зарыл.

3.6. Контейнердик аянтчанын үч тарабынан жанындагы аймакка таштанды түшпөгөндөй, бийиктиги 1,0-1,2 м. болгон тосмосу болуш керек.

Белгиленген тартипте иштелип чыккан жана макулдашылган, жеке долбоорлор боюнча жабык типтеги контейнердик аянтчаларды даярдоого жол берилет.

3.7. Контейнердик аянтчалар турак жай үйлөрүнөн, балдар мекемелеринен, спорттук аянтчалардан жана калк эс алган жерлерден 20 метрден кем эмес, бирок 100 метрден ашык эмес алыс болуш керек. Өзгөчө учурларда, курулуп калган райондордо, ушул аралыктарды сактоо мүмкүнчүлүгү жок болсо, алар комиссия менен орнотулат (райондук архитектордун, Токмок шаарынын мэриясынын өкүлдөрүнүн, Коммуналдык ишканалар комбинатынын, үй, кварталдык комитеттердин, Аймактык өз алдынча башкаруу органынын, кондоминиумдардын, Токмок ш. МСЭКБнин катышуусу менен).

Комиссиянын ишин уюштуруу жана тиешелүү Актыларды бекитүү, Токмок шаарынын мэриясынын ыйгарым укуктуу түзүмдүк бөлүмдөрүнө жүктөлөт.

3.8. Контейнердик аянтчалардын өлчөмү зарыл сандагы контейнерлерди орнотууга эсептелиш керек.  Орнотула турган таштанды чогултуучулардын (контейнерлердин) санын аныктоо үчүн, ТКК ташып чыгаруу боюнча адистештирилген  ишкана, таштанды чогултуучулар менен пайдалануучу калктын санына, таштандылардын чогулуу ченемдерине, таштандыларды сактоо мөөнөттөрүнө жараша эсептеш керек жана башка ар бир тилке боюнча жеке иштеши керек.

Алмаштырылбаган система боюнча, тейлөө тилкесиндеги жайгаштырылууга жаткан контейнерлердин саны төмөнкү формула боюнча аныкталат:

Б н.с. = П х I х P1 / 365 х Е, бул жерде:

П–тилкеде ТКК жылдык пландык чогулушу (куб.м);

I –таштандыларды жок кылуу мезгили (суткада);

P1 –таштандылардын чогулушунун бирдей эместигинин коэффициенти

1,25 барабар болуп колдонулат);

Е — контейнерлердин батымдуулугу (куб.м).

Контейнерлердин тизмелик санын аныктоо үчүн, Б н.с.оңдоодогу жана жана камдоодогу контейнерлерди эсептеген  Р2 = 1,05 коэффициентине көбөйтүлүшү керек.

3.9. Кайра пайдаланылуучу сырьену (банкалар, бөтөлкөлөр, башка буюмдар) таштанды чогултуучулардан, таштанды кабыл алуучу камералардан жана таштанды ташып чыгаруучу адистештирилген унаадан тандоого жол берилбейт. Таштанды салынган идиштерди таштанды чогултуучу камералардын сыртына эрте эле (бир сааттан эрте), адистештирилген унаа келгенче чыгарып коюуга жол берилбейт.

3.10. Контейнердик аянтчалар дайыма тиричилик таштандыларынан тазаланып турушу керек, теңдем кармоочулар тарабынан тазалыкта жана тартипте кармалыш керек.

3.11. Контейнелер техникалык жактан оң абалда кармалып, сырдалып турушу керек жана ээсинин, подряддык уюмдун маалым даректерин көрсөтүү менен маркировкасы болуш керек. Май куюуучу бекеттерде (МКБ) орнотулган контейнерлер кулпу менен  жабылыш керек.

3.12. Таштанды кабыл алуучу камералар көп кабаттуу турак үйлөрдө  кулпу менен  жабылыш керек, таштанды кабыл алуучу камераларга бөтөн адамдардын кирүүсүнө тыюу салынат.

3.13. Таштанды түтүктөрүнүн, таштанды кабыл алуучу камералардын колдонуусуна жана кармалышына көп кабаттуу турак үйлөрдүн жана жашоого жараксыз жайлардын ээлери же турак жай –колдонуу уюмдары түзүлгөн келишимдерге ылайык жооптуу болуп саналышат.

3.14. Шаардын көчөлөрүндө, вокзалдарда, базарларда, сейил бактарда, гүлбакчаларда, эс алуу аймактарында, билим берүү, саламаттык сактоо мекмелеринде жана калк жалпы барган жерлерде, көп кабаттуу турак үйлөрдүн короолорунда, шаардык жүргүнчүлөр унаасынын аялдамаларында, шаардын аймагында иштеген ишканалардын жана мекемелердин, чарба жүргүзүүчү субъектилердин, соода жана кызмат көрсөтүү объектилеринин кире бериштеринде урналар орнотулушу керек.

Урналар, ушул Эрежелерге ылайык, бекитилген жана жанаша жайгашкан аймактардын кармалышына жооптуу жеке жана юридикалык жактардын менчик каражаттарынын эсебинен орнотулат.

Базарларда, вокзалдарда,  сейил бактарда, гүлбакчаларда жана калк жалпы барган жерлердеги  урналар  бири-биринен 50 метр аралыкта жайгаштырылат.

Шаардын  көчөлөрүндө урналар  бири-биринен 100 метр аралыкта жайгаштырылат.

Көп кабаттуу турак үйлөрдүн короолорунда ар бир подъездде жайгаштырылат.  .

Шаардык жүргүнчүлөр унаасынын аялдамаларында, ишканалардын жана мекемелердин, чарба жүргүзүүчү субъектилердин, соода жана кызмат көрсөтүү объектилеринин кире бериштеринде урналардын саны экиден кем эмес болуш керек.

Урналарды тазалоо теңдем кармоочулар тарабынан, толушуна жараша тазаланат, бирок күнүнө эки жолудан кем эмес. Урналар кирдегенине жараша жуулат, бирок жумасына бир жолудан кем эмес. Шаардык жүргүнчүлөр унаасынын аялдамаларында жайгаштырылган урналар, аялдамаларды тазалаган уюмдар тарабынан тазаланып, жуулат, а соода жана кызмат көрсөтүү объектилеринин кире бериштеринде урналар — соода жана кызмат көрсөтүү объектилеринин ээлери жана ижарачылары тарабынан.

Урналарды сырдоо теңдем кармоочулар тарабынан жылына бир жолу жүргүзүлөт (жыл сайын апрелде), ошондой эле зарыл учурларда же ошого ыйгарым укугу бар органдардын эскертүүлөрү боюнча жүргүзүлөт.

3.15. Уруксатсыз пайда болгон таштандыларга, таштандыларды өрттөгөн күнөөлүү адамдар, колдонуудагы мыйзамдарга ылайык жоопкерчиликке тартылышат. Уруксатсыз пайда болгон таштандыларга күнөөлүүлөр табылбаган учурда, таштандыларды жок кылуу жана уруксатсыз пайда болгон таштандылардын ордун рекультивациялоо, аймактын менчик ээсинин каражаттарынын эсебинен, ыйгарым укуктуу органдар тарабынан белгиленген мөөнөттө жүргүзүлөт.

IV. Шаардын аймактарын санитардык кармоо

жана жыйнап тазалоону уюштуруу

4.1. Жалпы пайдалануучу аймактарды санитардык кармоо өзүнө таштандыны, шыпырындыны, кыш мезгилинде карды, музду тазалоону, жолдордун жана жанжолдордун өтө турган бөлүктөрүнө кум чачууну, жай мезгилинде – жол, жанжол каптамдарын жууну, көкмайсандарды сугаруу, чабуу, жашылдандырууларды, чакан архитектуралык формаларды кармоону, башка иш-чараларды камтыйт.

4.2. Ишканалар, мекемелер, уюмдар,чарба жүргүзүүчү субъектилердин ээлери, көп кабаттуу үйлөрдүн турак жай жана жашоого жараксыз жайларынын ээлери, жеке турак үйлөрдүн ээлери өз каражаттарынын эсебинен өз алдынча, бул иштер үчүн жалданма жумушчуларды тартышы керек же төлөп берүү шартында,  адистештирилген уюм менен тиешелүү келишим түзүүлөрү керек.

Таштандыны чогултууну ТКК ташып чыгаруу боюнча адистештирилген  ишкана менен түзүлгөн келишимге ылайык жүргүзүү керек.

4.3. Шаардын аймактарын тазалоо иштери ушул Эрежелердин талаптарына, Токмок шаарынын мэриясы бекиткен нускамалар жана технологиялык сунуштарга  ылайык жүргүзүлөт. Тазалоону уюштуруу жоопкерчилиги , турак жайлардын менчик ээлеринин шериктештигине, үй жана  кварталдык комитеттерине, турак жай менчик ээлерине, алардын ыйгарым укуктары менен жүктөлөт.

4.3.1. Коммуналдык ишканалар комбинаты төмөнкүлөргө жооптуу болот:

— шаардын көчөлөрүн, аянттарды, сейил бактарды, гүлбакчаларды жана башка аймактарды жыйнап тазалоо иштерин уюштурууга жана жүргүзүүгө;

— Коммуналдык ишканалар комбинатынын теңдеминдеги көкмайсандарды, жолдордун өтүүчү жээгинде, сейил бактарда, гүлбакчаларда жайгашкан сугаруу тармактарын толук тазалоо боюнча жыйнап тазалоо иштерин уюштурууга жана жүргүзүүгө (жаз, күз мезгилдеринде) жана аларды талаптагыдай тартипте кармоого, ошондой эле Токмок шаарынын ыйгарым укуктуу органы – муниципалдык менчик башкармалыгы менен түзүлгөн келишимге ылайык муниципалдык тапшырык боюнча суу өткөрүүчү көпүрөлөрдү, өтмөктөрдү тазалоого жана көрсөтүлгөн иштерден пайда болгон таштандыларды ташып чыгарууга.

4.3.2. Токмок шаарынын мэриясы, кичи райондордун ичин, кварталдардын ичин, муниципалдык тапшырык боюнча санитардык тазалоо менен камтылбай калган башка аймактарда,  жер тилкелеринин ээлерине бекитилген жеке жана көп кабаттуу үйлөргө жанаша жайгашкан аймактарда, короо аймактарын тазалоо иштерин уюштурат, бул иштерге калкты, тейлөөчү турак жай –колдонуу уюмдарын, турак жайлардын менчик ээлеринин шериктештигин, кондоминиумдарды, турак жай – курулуш кооперативдерин, ошондой эле турак жай үйлөрүндө жана кварталдын ичинде жайгашкан чарба жүргүзүүчү субъекттерди тартат.

4.4. Жыйнап тазалоо иштерин, аймактарды көрктөндүрүү, жашылдандырууларды жана сугаруу тутумун кармоону  тике жүргүзүүгө жоопкерчилик төмөнкүлөргө жүктөлөт:

4.4.1. Теңдем кармоочуларга, имараттардын жана курулмалардын менчик ээлерине, жер пайдалануучуларга жана жер ээлерине, тиешелүү муниципалдык кызматтарга, жеке турак үйлөрдүн ээлерине жана жалдагандарга, көп кабаттуу үйлөрдүн турак жай жана жашоого жараксыз жайларынын менчик ээлерине, аларга бекитилип берилген аймактардын, короо, үйлөрдүн жанындагы аймактардын чегинде көчөлөрдү, аянттарды, жээктерди, көпүрөлөрдү, базар аянттарын, жол өткөргүчтөрдү, жанжолдорду, короолорду,  сейил бактарды, гүлбакчаларды дайыма тазалап турууну камсыздоого милдеттүү, жашылдандырууларды жана сугаруу тутумдарын кармоого милдеттүү, анын ичинде:

— узунунан–имараттарга, үйлөргө же тилкелерге жанаша жайгашкан аймактын бардык узундугу боюнча;

— туурасынан–жолдун же аянттын өтө турган бөлүгү боюнча, бир катардуу имараттар болсо – өтө турган бөлүктүн бүт туурасына, карама –каршы жанжолду кошуу менен.

Имаратта бир нече пайдалануучу (ижарачы) болгон учурда, жанаша жайгашкан аймактарды санитардык кармоо жоопкерчилиги, имараттын менчик ээсине же анын ыйгарым укуктуу өкүлүнө жүктөлөт. Жоопкерчилик аймагын чектөө бул учурда ижара келишими же имараттын бардык пайдалануучулары кол койгон келишим менен аныкталышы мүмкүн.

4.4.2. Коммуналдык ишканалар комбинаты көчөлөрдүн, аянттардын өтө турган бөлүктөрүн,  жанжолдорду, коомдук унаалардын аялдамаларын, сейил бактарды, гүлбакчаларды (ижарага алынгандардан башкасын) жана башка муниципалдык аймактарды, анын ичинде көкмайсандардагы жана сугаруу тутумундагы кокус таштандыларды жыйнап тазалоону жүргүзөт.

4.4.3. Шаардын чегинде өтүүчү темир жолдору жана жээгиндеги тилке жерлер аймагы (темир жолдун капталдары, үйүлгөн таштары, жол менен кесилиштери, темир жолдон өтүүчү жерлери), перрондор, вокзалдар өз каражаттарынын эсебинен, темир жолду колдонуу уюмунун күчү менен тазаланат.

4.4.4. Шаардыктар жалпы эс алган жерлерди жыйнап тазалоо жана кармоо “Коммуналдык ишканалар комбинаты” МИ тарабынан жүргүзүлөт.

4.4.7. Жанжолдорду жуу, короо аймактарын, жашылдандырууларды жана көкмайсандарды кармоо, анын ичинде бактардын жана бадалдардын жээгин тосуу, өскөн чөптөрдү чабуу жана отоо чөптөр менен күрөшүү, көкмайсандарды себүү, аймактарды жашылдандыруу, ошондой эле жашыл фондду сактоо, ушул Эрежелердин 2.28. жана 4.4.1. пункттарына ылайык, ишканалардын жана жарандардын күчү менен камсыздалат.

4.4.8. Коомдук дааратканаларды кармоо жана тейлөө Коммуналдык ишканалар комбинатына жана жеке ээлерине жана ижарачыларга жүктөлөт.

4.4.9.Жашылдандыруу объектилерин кармоо  (сейил бактар, гүлбакчалар,көкмайсандар ж.б.), «Коммуналдык ишканалар комбинаты» МИге жүктөлөт.

4.4.10. Бөлүштүрүү тилкелеринин көкмайсан бөлүгүн, жанжолдордун жана көкмайсандын өтө турган бөлүгүндөгү тосмолорду, жолду көрктөндүрүүнүн башка элементтерин жыйнап тазалоо жоопкерчилигин, теңдеминде турган ишканалар тартат.

Ушул иштерди аткарууда таштандыларды жолдун жана өтө турган жерлердин бөлүктөрүнө жылдырууга тыюу салынат.

4.4.11. Көчөдөгү убактылуу соода орундарын, соода объектилерине жанаша жайгашкан аймактарды (соода павильондору, тез тургузулуучу соода комплекстери, чатырлар, киосктор ж.б.) 10 метрлик радиуста, а базарлар, соода-базар комплекстери үчүн 50 метрлик радиуста тазалоо жоопкерчилиги, ушул соода объектилеринин ээлерине жүктөлөт.

Жанаша жайгашкан көкмайсандарда, соода чатырларынын, киосктордун чатырларына,  сугаруу тутумдарына, кургатуу тармактарына тараларды чогултууга жол берилбейт.

4.4.12. Узак убакыт пайдаланылбаган жана иштетилбеген аймактарды, курулуштар бузулгандан кийинки аймактарды тазалоо жоопкерчилиги, ушул аймак бөлүнүп берилген жер пайдалануучуларга же жер ээлерине, курулушту бузуу боюнча иштерди аткарган подряддык уюмга жүктөлөт.

4.4.13. МКБнын аймагын, ага кире турган чыга турган жолдорду, автожуучу постторду, май куюучу комплекстерди жана жанаша жайгашкан аймактарды (25 метрден кем эмес аймакты) жана аларга жолду  тазалоо, көрктөндүрүү, тазалыкта кармоо жоопкерчилигин, көрсөтүлгөн  объектилердин теңдем кармоочулары тартат.

4.4.14. Тышкы жарыктандыруу орнотмолорунун (ТЖО) тирөөчтөрүнүн тегерегиндеги аймактарды жана жанжолдордо жайгашкан байланыш тармактарды  кол менен тазалоого жоопкерчилигин  Коммуналдык ишканалар комбинаты тартат.

4.4.15. Трансформаторлук жана бөлүштүргүч көмөк чордондорго, башка инженердик курулмаларга (тейлөө персоналы жок), ошондой эле ЭБК тирөөчтөрүнө жанаша жайгашкан аймактарды тазалоо жоопкерчилигин, ошол объектилер жайгашкан аймактардын теңдем кармоочулары тартат.

4.4.16. Токтотмолорду, автотоктотуучу аймактарды, гараждардын аймагын ж.б., анын ичинде акы төлөнүүчү токтотмолорду,  тазалоо жана тиричилик таштандыларын, карды ташып чыгаруу  жоопкерчилигин,  ушул объектилерди колдонуучу теңдем кармоочулар тартат.

4.4.17. Ишканалардын, уюмдардын жана мекемелердин, башка чарба жүргүзүүчү субъектилердин (заводдун ички жана короонун ички) аймактарын, ошондой эле аларга жанаша жайгашкан аймактарды (тилкелердин, тосмолордун, имараттардын чек араларынан), аларга келген жолдорду тазалоо жана кармоо жоопкерчилигин, көрсөтүлгөн аймактарда жайгашкан, ээлигинде, ижарада же теңдеминде болгон ишканалардын, уюмдардын жана мекемелердин администрациялары тартат.

4.4.18. Короо аймактарындагы, короо ичинде өтө турган жерлердеги жана жанжолдордогу чаңды, майда тиричилик калдыктарын шыпыруу, аларды жуу  турак жайлардын менчик ээлеринин шериктештиги, кондоминиумдар же  тейлөөчү турак жай – колдонуу уюмдарынын жумушчулары тарабынан, көп кабаттуу үйлөрдүн турак жай жана жашоого жараксыз жайларынын ээлери  менен түзүлгөн келишимдерге ылайык, механикалаштырган ыкма менен же кол менен жүргүзүлөт. Аймакта тазалык, жумушчу күнү бою кармалыш керек.

4.5. Талаш маселелер пайда болгон учурда, тазалоо чек араларын ишканалардын, уюмдардын, мекемелердин, ижарачылардын ортосунда   аныктоо, Токмок шаарынын мэриясынын, Коммуналдык ишканалар комбинатынын өкүлдөрүнүн катышуусу, (жер пайдалануу жана жанаша жайгашкан аймактардын келишимдерин эске алуу менен) алар менен макулдашылган тазалоонун схематикалык картасын түзүү менен жүргүзүлөт.

4.6. Шаардык аймактарды жыйнап тазалоо күнүнө бир жолу жүргүзүлөт. Талаптагыдай тазалык бир күн бою кармалыш керек.

Короо аймактарын, эл жалпы жүргөн жерлерди (вокзалдарга баруучу жолдор, базарлардын аймактары, соода аймактары) тазалоо, жумушчу күнү бою жүргүзүлөт.

4.7. Эктремалдуу аба-ырайынын шарттары болгон учурларда (нөшөрлөгөн жамгыр, кар, жолдордогу муз, ж.б.), тазалоо иштеринин тартиби Токмок шаарынын мэриясынын, Токмок ш. ИИБ ЖККБ көрсөтмөлөрүнө, зарыл учурларда Токмок шаарынын мэриясы түзүүчү, шаардык уюмдардын аракеттерин координациялоо боюнча ыкчам топтун чечимдерине ылайык белгиленет.

Ыкчам топтун (штабдын) чечимдери бардык юридикалык жана кызмат адамдары тарабынан сөзсүз аткарылышы керек.

4.8. Шаардык суу агызгыч тармактардын кароочу жана кабыл алуучу кудуктарын алдын ала карап чыгуу жана аларды тазалоо, бекитилген графиктер боюнча «Токмок Водоканал» МИ тарабынан жүргүзүлөт, бирок кварталда бир жолудан кем эмес, тазалоодон чыккан таштандыны чыгаруу менен.

Жамгыр суусун кабыл алуучу канализация (суу агызгыч тармактардын)  таштандыга толуп калбашы үчүн, таштанды жана тиричилик таштандыларын жамгыр кабыл алуу кудуктарына таштоого тыюу салынат.

Жамгыр кабыл алуу кудуктарынын тутуму (анын ичинде торлору) дайыма жумушчу абалында болушу керек. Алардын өткөрүү жөндөмүн чектөөчү толуп калууга, тунма басып калууга жол берилбейт.

Катуу жааган жаан-чачында жолдордун өтө турган бөлүктөрүн суу каптаган учурларда (суу агызгыч тармактардын иштөөсү бузулганда), суу каптоону  жоюу, Коммуналдык ишканалар комбинатынын күчү менен жүргүзүлөт. Суу агызгандан ( котловандардан суу сордуруу, өткөрмө түтүктөрүндөгү кырсык кырдаалдары ж.б.) келип чыккан суу каптоолордо, аларды жоюу жоопкерчилиги (кыш мезгилинде муз жаруу жана ташуу) бузулууга жол берген уюмдарга жүктөлөт.

4.9. Өзөндөрдүн жана каналдардын акваторияларынан, коллектордук-кургатуу тармактарынан жана алып келүүчү сугаруу тутумдарынан таштандыларды тазалоо, «Коммуналдык ишканалар комбинаты» МИнин күчү менен жүргүзүлөт.

4.10. Бактарды кыюу жана аларды чыгаруу, бактардын баш жактарындагы бутактарын кесүү жана кургап калган, авариялык, декоративдүүлүгүн жоготкон бактарды кесүү (муниципалдык аймактарда) Коммуналдык ишканалар комбинаты, мамлекеттик жана жеке аймактарда- ушул иш боюнча тажрыйбасы бар башка адистештирилген уюмдар же Коммуналдык ишканалар комбинаты тарабынан жүргүзүлөт (акы төлөнүүчү келишимдин негизинде).

Ташып чыгаруу жумушчу күнүнүн ичинде жашылдандырылган аймактардан негизги көчөлөрдүн жана магистралдардын боюнан, сутканын ичинде экинчи маанидеги көчөлөрдөн жана короо аймактарынан жүргүзүлөт. Кургап калган, авариялык бактарды кыйгандан кийин калган дүмүрлөр беш сутканын ичинде негизги көчөлөрдөн жана магистралдардан жана он сутканын ичинде экинчи маанидеги көчөлөрдөн жана короо аймактарынан жок кылыныш керек.

Кулаган бактар теңдем кармоочу тарабынан, көчөлөрдүн, жанжолдордун өтө турган бөлүктөрүнөн, электр берүү кермелеринен, турак жай үйлөрүнүн жана өндүрүш имараттарынын фасаддарынан токтоосуз, а башка аймактардан – аныкталган 6 сааттын ичинде алыныш керек.

v. Шаардын аймагын күз-кыш мезгилдеринде

жыйнап тазалоонун өзгөчөлүктөрү

5.1. Көчөлөрдүн жана өтмөктөрдүн өтө турган жерлерин күз-кыш мезгилинде тазалоо, ушул Эрежелердин талаптарына ылайык жүргүзүлөт.

5.2. Күз-кыш мезгили 1-сентябрдан 1-мартка чейин белгиленет. Аба ырайынын шарттары күтүүсүз өзгөргөн учурда (кар, суук), кышкы тазалоонун башталуу жана аяктоо мөөнөттөрү, Токмок шаарынын мэриясы жана Токмок шаарынын ИИБ ЖККБ тарабынан түзөтүлөт.

5.3. Күз-кыш мезгилине тазалоо техникасын даярдоо боюнча иш-чаралар техниканын теңдем кармоочулары тарабынан, учурдагы жылдын 1-ноябрына чейин жүргүзүлөт.

5.4. Шаардын аймагын тазалоого жооп берген уюмдар (тапшырыкчылар кызматы жана подряддык уюмдар) 1-ноябрга чейинки мөөнөткө жолдогу музга каршы материалдарды алып келүүнү, даярдоону жана чогултуп коюуну камсыздаш керек.

5.5. Кыш мезгилинде жолдор, отургучтар, урналар, чакан архитектуралык формалар жана башка элементтер, ошондой эле аларга жанаша жайгашкан аймактар жана келе турган жолдор кардан жана муздан тазаланышы керек.

5.6. Аймактардын менчик ээлери, объектилердин ээлери жана (же) пайдалануучулар,  Коммуналдык ишканалар комбинаты жанжолдорду, жөө жүрүүчүлөр жүргөн жолдорду, өтмөктөрдү, бекитилген жана жанаша жайгашкан аймактагы унаа токтотмолорун, катуу каптамасына чейин кардан жана муздан тазалаш керек. Муз пайда боло турган болсо, аймак инерттик материалдар менен (кум, майда таш ж.б.) иштетилет.

Жолдордун жана  аянттардын  өтө турган жерлерин кардан жана муздан тазалоо, Коммуналдык ишканалар комбинатынын күчү менен жүргүзүлөт.

Коммуналдык ишканалар комбинаты, теңдем кармоочулар жана көп кабаттуу турак үйлөрдүн жанындагы тилкелерди тейлеген адистештирилген уюмдар түзүлгөн келишимдерге ылайык, карды жана музду тазалоону кол менен же аларга бекитилген аймактарда кар жыйноочу механизмдерди  жана автоунааларды колдонуу менен жүргүзүшөт.

Жанжолдордон, көчөлөрдөн, аянттардан, гүлбакчалардан карды жана музду тазалап чыгаруу, унаа жана жөө жүрүүчүлөрдүн кыймылынын  үзгүлтүксүздүгүн камсыздоо үчүн, биринчи кезекте магистралдык көчөлөрдөн, аялдамалардан жана кайрылуучу жерлерден, кайрылуу аянтчаларынан, көпүрөлөрдөн, жол өткөргүчтөрдөн башталат.

5.7. Көчөлөрдүн  жана  өтмөктөрдүн, жанжолдордун өтө турган жерлерин жана короо аймактарынын тазалоо иштерин жүргүзүү тартиби  жана технологиясы, аба ырайынын шарттарына карабастан, унаа каражаттарынын жана жөө жүрүүчүлөрдүн тоскоолдуксуз кыймылын камсыздашы керек.

Кыш мезгилинде суу түтүктөрүнүн жана канализациялык тармактардын авариясынын жыйынтыгында түзүлгөн музду жок кылуу, токтоосуз ошол жолдун муз болушуна  күнөөлүү болгон уюм тарабынан жүргүзүлөт.

Зарыл учурларда жаңы жааган карды көчөлөргө, аянттарга жана гүлбакчаларга үймөк кылып үйүүгө, көчөнүнүн туурасына жана андагы кыймылдын мүнөзүнө жараша уруксат берилет. Үйүлгөн карды өтө турган бөлүктүн ортосуна же эки тарабына, жанжолдорду же көкмайсандарды бойлой, бордюрлардан 0,5 метрден алыс, жөө жүргөндөргө жана унаа кыймылына тоскоол болбогондой кылып жыйнаса болот. Үйүлгөн кар чогулганына жараша, атайын бөлүнгөн жерлерге ташып чыгарылат.

5.8. Магистралдардын, көчөлөрдүн  жана  өтмөктөрдүн өтө турган жерлерине, кварталдык өтмөктөрдөн, ишканалардын, уюмдардын аймактарынан, курулуш аянттарынан, соода объектилеринен чыгарууга жана жылдырууга тыюу салынат.

5.9. Көчөлөрдү жана магистралдарды кышында тазалоо:

5.9.1. Айрым технологиялык операциялар боюнча жолдорду кышкы тазалоого талаптар.

5.9.2. Шаардын жолдорунун өтө турган жерлерин музга каршы материалдар менен иштетүү кар жаап бүтөөр менен башталышы керек.

5.9.3.Музга каршы материалдарды бөлүштүрүү үчүн, күнү-түнү нөөмөттө болгон бардык машиналар, иштөө үчүн белгилүү көчөлөргө жана өтмөктөргө  бекитилет (иштин каттоо графиги). Каттам графигинин көчүрмөсү айдоочуга жолдомо баракчасы менен кошо берилет.

5.9.4.   Кар тазалангандан кийин биринчи кезекте музга каршы материалдар менен унаа кыймылы үчүн коркунучтуу магистралдардын жана көчөлөрдүн тилкелери – тик ылдый түшкөн жана өйдө чыккан жерлер, көпүрөлөр, көчөлөрдүн кесилишиндеги жана коомдук унаа аялдамаларындагы ж.б. тормоз аянтчалары иштетилет.

Коммуналдык ишканалар комбинаты тарабынан, милдеттүү түрдө биринчи кезекте музга каршы материалдар менен иштетүүнү талап кылган көчөлөрдүн тилкелеринин тизмеси түзүлөт. Бул тизме жана каттам графиги Токмок ш. ИИБ ЖККБ менен макулдашылат.

5.10. Кар тазалоо:

5.10.1.Көчөлөрдүн өтө турган бөлүктөрүн механикалаштарып тазалоо, жолдо жааган кардын калыңдыгы 2,5-3,0 см. болгондо башталат, бул жаңы жааган, тапталбаган 5 см. карга ылайык болот.

Кар узак жааганда, көчөлөрдүн өтө турган бөлүктөрүн механикалаштарып тазалоо цикли, жаңы жааган кардын калыңдыгы 5 см. болгон сайын жүргүзүлөт.

5.10.2. Бардык көчөлөрдү жана өтмөктөрдү тазалоого зарыл убакыт  үч сааттан ашпаш керек (механикалаштарып тазалоонун бир цикли).

5.10.3. Кар узак жааганда, “чачуу-тазалоо” технологиялык циклинин убактысы 6 сааттан ашпаш керек.

Кар токтобой жааганда Коммуналдык ишканалар комбинаты сутканын ичинде ,“чачуу-тазалоо” толук үч технологиялык циклинен кем эмес  аткарыш керек, б.а. шаардын көчөлөрүндө тазалоочу машиналардын үзгүлтүксүз иштөөсү камсыздалыш керек, аларга кыска мөөнөткө гана (бир сааттан ашык эмес) машиналарга КММ куюу жана айдоочулар тамактануу үчүн гана убакыт берилет.

5.10.4.Кезектеги тазалоо цикли аяктагандан кийин, жолдордун жана өтмөктөрдүн лотокторуна карды үйүүнү баштоо керек, шаардык жүргүнчүлөр унаасынын аялдамаларында жана жер үстүндөгү жөө жүрүүчүлөр өтө турган жерлердеги үйүлгөн карларды тазалоо иштерин аткаруу зарыл.

5.10.5. Механикалаштырып тазалоо аяктагандан кийин, өтө турган бөлүгү толугу менен кардан жана муздан тазаланыш керек.

5.11. Кар үйүндүлөрүн түзүү:

5.11.1. Көчөлөрдүн  жана  өтмөктөрдүн өтө турган жерлеринен, ошондой эле жанжолдордон  күрөлгөн карлар, көчөлөрдүн  жана  өтмөктөрдүн  лотоктор бөлүгүнө, карды убактылуу жыйноо үчүн жылдырылат.

Кар үйүндүлөрүн төмөнкү жерлерге түзүүгө тыюу салынат:

— Көчөлөрдүн  жана  өтмөктөрдүн кесилиштерине, бир деңгээлде жана темир жол өтмөктөрүнө жакын жерлерге;

— унаа тосмолору жана жогорулатылган бордюр менен жабдылган жолдордун тилкелерине;

— жанжолдорго.

Көчөлөрдүн  лотоктор бөлүгүндөгү кар үймөктөрүнүн туурасы 1,5 метрден ашпаш керек, кар үймөктөрү машиналарга жүктөөгө даярдалыш керек.

Кар үймөктөрүн даярдоо убактысы, кар жаап бүткөндөн кийин 24 сааттан ашпаш керек.

Кар үймөктөрүн лотокторго даярдоодо, карды жанжолдорго жана көкмайсандарга жылдырууга тыюу салынат.

5.12. Унаа кыймылы бир тараптуу жүргөн көчөлөрдө жана өтмөктөрдө, анын ичинде гүлбакча, көкмайсан жана бетон блоктор түрүндө бөлүштүрүү тилкеси бар магистралдарда, өтө турган жерлерди шыпыруу башталган эки метрлик лотоктор  аймагы тарабынан, бүт кыш мезгилинде дайыма карды жана музду тазалоо,  капталындагы   ташка чейин жүргүзүлөт.

5.13. Кар үймөктөрүн убактылуу сактоо мезгилинде жана эрип кетүү мүмкүнчүлүгү болсо (эриген сууну агызуу үчүн), ошондой эле өтө турган жерлерден эки метрлик лотоктор  тилкесинен карды чыгаруу иштери учурунда, үйүлгөн кар менен капталындагы   таштын ортосундагы туурасы 0,5 метрлик лоток тазаланыш керек.

5.14. Жанжолдорду, жүргүнчүлөр унаасынын аялдамаларындагы отуруу аянтчаларын, жөө жүрүүчүлөр жолун тазалоо:

5.14.1. Кар жааган жана муз баскан учурларда, жанжолдор жана башка жөө жүрүүчүлөр аймактары музга каршы материалдар менен иштетилиш керек.

5.14.2. Жанжолдордо, жөө жүрүүчүлөр жолдорунда жана отуруу аянтчаларында кар тазалоо иштери (механикалаштырган шыпыруу жана кол менен тазалоо) кар жаап бүткөндөн кийин дароо башталат. Үзгүлтүксүз узак кар жааган учурда, кар тазалоо жана музга каршы материалдар менен иштетүү циклдери жааган кардын калыңдыгы 5 см. болгон сайын кайталанып туруш керек.

5.14.3. Үзгүлтүксүз кар жааган учурда (1см./саат) жанжолдор жана көпүрө курулмаларынын тепкич жактары музга каршы материалдар менен иштетилиш керек, жөө жүрүүчүлөр кыймылы үчүн өтө турган жерлер тазаланыш керек.

5.15. Короо аймактарын кышында тазалоо:

5.15.1. Жанжолдор, короо аймактары жана тар жолдор кардан жана муздан тазаланыш керек. Муз пайда болгон учурларда (тоңголок) 2-5 мм.фракция майда ташы менен иштетилет.

5.15.2. Короо аймактарынан жана кварталдардын ички өтмөктөрүнөн  күрөлгөн карларды, унаа каражаттары жана жөө жүргөндөр кыймылына тоскоол келбегендей, эркин өтө тургандай кылып, короолордо жыйноого уруксат берилет. Кар үйүүдө жашылдандырууларга зыян келитрүүгө жол берилбейт. Короо ичиндеги аймактарга кар жыйноодо, эриген суулар ага тургандай жерди кароо керек.

VI. шаардын аймагын жаз-жай мезгилдеринде

 жыйнап тазалоо өзгөчөлүктөрү

6.1. Жаз-жай мезгилинде жыйнап тазалоо 1-марттан 1-сентябрга чейин белгиленет.

Аба ырайынын шарттары кескин өзгөргөн учурларда, Токмок шарынын мэриясынын көрсөтмөсү боюнча, жайкы тазалоону өткөрүү мөөнөтү өзгөрүшү мүмкүн. Жаз-жай мезгилине жыйнап тазалоо техникасын ишке даярдоо боюнча иш-чараларды өткөрүү мөөнөтү, Токмок шарынын мэриясы жана Токмок ш. ИИБ ЖККБ тарабынан аныкталат.

6.2. Өтө турган бөлүктөрдү жууганда, жанжолдорго, көкмайсандарга, отуруу аянтчаларына, шаардык жүргүнчү унаасынын аялдамаларынын павильондоруна, жакын жайгашкан имараттардын, соода объектилеринин фасаддарына ж.б.  таштандыларды суунун агымы менен айдаганга жол берилбейт.

6.3. Жалбырактар түшүп баштаган мезгилде, бекитилген аймактарды тазалоого жооптуулар, көчөлөрдү жана магистралдарды, короо аймактарын бойлой көкмайсандардагы түшкөн жалбырактарды чогултуп, чыгарышат. Жалбырактарды бактардын жана бадалдардын түбүнө (тамыр жактарына) үйүүгө тыюу салынат.

 VII. Жолдорду жайкы тазалоого талаптар (айрым элементтер боюнча)

7.1. Өтө турган бөлүк толугу менен ар кандай түрдөгү таштандыдан тазаланыш керек.

7.2.Жөнгө салуу линиялары менен белгиленген октук жана резервдик тилкелер дайыма кумдан жана ар кандай майда таштандылардан тазаланып туруш керек. Шыпырып-жыйноо машиналарынын иштөө циклдеринин ортосунда пайда болуучу, жол берилген кирлердин көлөмү каптаманын 1 кв. метр аянтына  50 граммдан ашпаш керек.

7.3.Жанжолдор жана аларда жайгашкан жүргүнчүлөр унаасынын отуруу аянтчалары толугу менен кыртыш-кумдан, ар кандай таштандылардан тазаланып жана жуулуп туруш керек.

Тазалоо циклинин ортосунда пайда болуучу кум же майда таштанды менен айрым кирдеп калууларга жол берилет.

Мындай кир болуулардын жалпы көлөмү1 кв. метрге 15 граммдан ашпаш керек.

7.4. Жолдордун жээги чоң габариттеги жана башка таштандылардан тазаланыш керек.

7.5. Темир тосмолор, жол белгилери жана көрсөтмөлөрү жуулуп туруш керек.

7.6. Көкмайсан түрүндөгү бөлүштүрүү тилкелери таштандыдан тазаланыш керек, чөп катмарынын бийиктиги 15 см.ден ашпаш керек.

VIII. Көрктөндүрүүнү, тазалыкты жана тартипти камсыздоо

Жалпы жоболор

8.1. Юридикалык жана жеке жактар, жеке ишкерлер Токмок шаарынын бардык аймагында тазалыкты жана тартипти сакташ керек, анын ичинде жалпы пайдалануучу жерлерде жана жеке курулуш аймактарында, көрктөндүрүү элементтерине зыян келтирүүгө жана бузууга жол бербеш керек (жолдор, жанжолдор, көкмайсандар, чакан архитектуралык формалар, тышкы жарыктандыруу, сугаруу тутуму ж.б.), ар кандай менчиктеги  объектилерге аяр мамиле кылуу керек.

8.2. Токмок шаарынын аймагында тиричилик жана курулуш таштандыларын, өндүрүш калдыктарын, тараларды, бактардын таарындыларын, жалбырактарды, карды ыргытууга тыюу салынат.

Көчөлөрдү, аянттарды, сейил бактарды, гүлбакчаларды жана башка коомдук жерлерди булгоого тыюу салынат.

Арыктарга жана коллектордук-кургатуу тармактарына шыпырып таштандыларды салууга, кир сууларды куюуга тыюу салынат.

8.3. Чу жана Шамшы сууларынын агымынан өз алдынча шагыл чыгарып ташууга тыюу салынат.

8.4. Урналарга, көчөнү жарыктандырган фонарларга, эстеликтерге, отургучтарга жана башка чакан архитектуралык формаларга зыян келтирип же жок кылууга тыюу салынат.

8.5. Ишканалардын жана жеке үйлөрдүн аймактарын камтуу менен, жер тилкелеринин аймактарында  таштандыларды, жалбырактарды, тараларды, автодөңгөлөктөрүн, өндүрүш калдыктарын өрттөөгө, от жагууга, таштандыларды көмүүгө тыюу салынат.

8.6. Жеке автоунаалардын ээлерине кыш мезгилинде, шаардын көчөлөрүнүн жана өтмөктөрдүн өтө турган жерлерине унаа каражаттарын узак убакытка жайгаштырып, токтотмо үчүн пайдаланууга тыюу салынат.

Жеке автоунааларды короо жана квартал ичиндеги аймактарга бир катарга гана токтотууга жана сактоого жол берилет, мында тазалоочу жана атайын техника тоскоолсуз өтүү камсыздалышы керек.

Жүк ташуучу унааларды, анын ичинде жеке унааларды гараждарда, автоунаа токтотуучу жайларда же автобазаларда токтотууга жана сактоого жол берилет.

Шаардын аймагында, атайын бөлүнгөн орундардан тышкары, унаа каражаттарын жууганга жана тазалоого тыюу салынат.

8.7. Каттамдары Токмок шаарынын аймагынан өткөн автоунаа ишканалары жана авточарбалар линияга машиналарды таза жана оң абалда чыгарууга, акыркы аялдамаларда автобустарда жана каттамдык таксилерде нымдап тазалоо жүргүзүүгө милдеттүү.

8.8. Топуракты, таштандыны, чубурган курулуш материалдарын, жеңил тараларды, жалбырактарды, бактардын таарындыларын, жолдор булганбас үчүн, брезент же башка материал менен жаппастан ташууга тыюу салынат.

8.9. Капиталдык эмес объектилердин ээлери (автотоктотуучу жайлар, бокстук гараждар, ангарлар, кампа көмөкчү жайлар, курулмалар, соода жана тейлөө объектилери), бөлүнгөн аймактарды санитардык тазалоого жана жыйнап тазалоого келишим түзүүгө милдеттүү.

Темир гараждардын ээлери бул иштерди өз күчтөрү жана каражаттары менен жүргүзүүлөрү керек.

8.10. Ар кандай дайындоодогу объектилерди көкмайсандарга, клумбаларга, гүлзарларга, балдар аянтчаларына, сугаруу жана коллектордук-кургатуу тармактарына  жайгаштырууга тыюу салынат, ошондой эле сугаруу тутумунун жумушчу бөлүгүн  ичкертүүчү түтүктөрдү салууга тыюу салынат.

8.11.Соода жүргүзүү  үчүн өз алдынча объектилерди, автоунаа сактоо үчүн убактылуу объектилерди (темир тенттер, бастырмалар, гараждар ж.б.) жана жардамчы курулуштарды, тосмолорду, белгиленген тартипте уруксат алмайынча орнотууга тыюу салынат.

8.12.Үй жаныбарларын серүүндөтүү (иттер, мышыктар ж.б.) тумшук кап кийгизүү жана жетелеген кыска жип менен, атайын ушундай максаттарга бөлүнгөн жерлерде (аянтчаларда) гана жүргүзүлүш керек.

8.13. Менчиктин бардык түрүндөгү ишканалардын, уюмдардын, мекемелердин жетекчилери, жарандар, Токмок шаарынын мэриясы өткөрүүчү санитардык тазалоо жана көрктөндүрүү боюнча, бекитилген жана жанаша жайгашкан аймактарды тазалоо боюнча айлыктарга катышуулары керек.

VIII. Фасаддарды кармоо

8.14. Ишканалардын жана уюмдардын жетекчилери, жеке турак үйлөрдүн ээлери, көп кабаттуу үйлөрдөгү турак жана жашоого жараксыз жайлардын, теңдеминде имараттар жана курулмалар бар менчик ээлери, алардын фасаддарын, ошондой эле айрым элементтерин (балкандорду, лоджияларды, суу агуучу түтүктөрдү, тосмолорду, темир дарбазаларды) калыбына келтирүү, оңдоо жана сырдоо боюнча иштерди өз убагында жүргүзүүнү камсыздоого, фасаддарда жайгашкан маалыматтык табличкаларды, эстелик такталарын ж.б., тазалыкта жана оң абалда кармоого милдеттүү.

Имараттардын фасаддарын жана алардын конструктивдик элементтерин өз алдынча кайра жабдууга тыюу салынат.

8.15. Турак жай, административдик, өнөр жай жана коомдук имараттар аншлагдар жана  номерлер менен жабдылышы керек, а турак жайлар, мындан тышкары, подъездердин жана батирлердин номерлерин көрсөткүчтөр менен жабдылыш керек. Аншлагдар жана  номерлер тазалыкта жана оң абалда кармалыш керек. Алардын тазалыгына жана оң абалына имараттардын теңдем кармоочулары жооптуу болот.

8.16. Кыш мезгилинде имараттардын теңдем кармоочулары (ижарачылар) тарабынан чатырларды кардан жана муздан, чоргомуздардан өз убагында тазалоо уюштурулуш керек.

Жөө жүрүүчүлөр өтө турган тараптагы имараттардын чатырларынан тоңгон муздарды тазалоо, алар пайда болоор менен, алдын ала коркунучтуу тилкелерди тосуу менен токтоосуз тазалоо керек.

Тышкы суу өткөрүүчү түтүктөрү бар чатырларды мезгили менен кардан тазалап туруу керек, анын калыңдыгы 30 см.ден ашпаш керек.

8.17.Имараттардын чатырларын кардан, тоңгон муздардан аларды жанжолдорго ыргытуу  менен тазалоо, күндүз гана чатырдын  көчө жакка караган тарабынан жол берилет. Чатырдын башка тараптарынан, ошондой эле жапыс чатырлардан карды ыргытуу короонун ички аймактарына гана жүргүзүлөт.

Карды ыргытаардан мурда, тургундардын жана жөө жүргөндөрдүн кыймылынын коопсуздугун камсыздаган сактоо иш-чаралары жүргүзүлүшү керек. Имараттардын чатырларынан ыргытылган карлар, тоңгон муздар жана чоргомуздар токтоосуз өтө турган бөлүккө жыйналып жана кийин көчөнүн өтө турган бөлүгүн жыйноочу уюм ташып чыгаруу үчүн (келишим менен), лотокту бойлой жайгаштырылат.

Карды, музду жана таштандыларды суу агуучу түтүктөрдүн куйгучтарына ыргытууга тыюу салынат. Чатырлардан карды ыргытууда, бактардын, бадалдардын, көчө электр жарыгынын аба кермелеринин, кермелердин, жарнама конструкцияларынын, светофор объектилеринин, жол белгилеринин, байланыш кермелеринин ж.б. сакталышын толук камсыздоочу чаралар көрүлүшү керек.

Курулуш объектилери

8.18. Курулуш аянтчаларын колдонууга даярдоо жана кармоо, курулуш жана оңдоо иштери аяктагандан кийин көрктөндүрүүнү калыбына келтирүү иштери ушул Эрежелер менен тартипке келтирилет.

8.19. Курулуш аянтчалары, курулуш материалдарынын өнөр жай   объектилери  (ТББ заводдору, эритмелер түйүнү ж.б.) милдеттүү түрдө автоунаалардын дөңгөлөктөрүн жуучу тазалоо пункттарын жабдышы керек. Шаардын аймагына, автоунаанын дөңгөлөктөрү менен кыртышты жана кирди алып чыгууга тыюу салынат.

Курулуш, реконструкция жана оңдоо объектисинин чек арасынан беш метрлик аймакты тазалоо жана кармоо жоопкерчилиги тапшырыкчыга жана башкы подряддык уюмга жүктөлөт.

8.20. Курулуш калдыктарын курулуш аянтчаларына чогултуу үчүн, курулуш уюмунун долбооруна ылайык, атайын бөлүнгөн орун жабдылыш керек же  бункер-чогулткуч  орнотулуш керек.

Атайын бөлүнбөгөн орундарга курулуш өндүрүшүнүн таштандыларын, кыртышты жана калдыктарды жыйноого тыюу салынат.

Курулуш материалдарын жана буюмдарын, тосулган курулуш аянтчаларынын чегинде гана жыйноого жол берилет.

8.21. Курулуш аянтчаларынын тосмолору, белгиленген ченемдерге ылайык, тиешелүү тышкы түрү болуш керек, кирден тазаланып, жуулуш керек, долбоор менен каралбаган тешиктери, жабырланган тилкелери, бөтөн чаптамалар, кулактандыруулар жана жазуулар болбош керек, курулуш аянтчаларынын тосмолорунун периметри боюнча жарык орнотулушу керек.

8.23. Курулуштун токтотулган объектисин (узак курулуш) кармоо жоопкерчилиги, теңдем кармоочуга (тапшырыкчы-курулушчу) жүктөлөт.

8.24. Курулуштун тапшырыкчысы объектини, долбоор менен каралган аймактарды көрктөндүрүү жана жашылдандыруу боюнча бардык иштерди аткаруу менен жана талаптагыдай тартипке келтирүү менен, колдонууга берүүнү камсыздашы керек.

Көркөм тариздөө жана жарнама

8.25. Тышкы жарнама  жана маалымат каражаттары тазалыкта жайгаштырылып жана кармалышы керек, талаптагыдай эстетикалык түрү болуш керек, караңгыда жарыктандырылып жана Кыргыз Республикасынын “Жарнама жөнүндө” мыйзамына ылайык болуш керек.

Аларды  кармоо боюнча жоопкерчилик, уруксат документациясы кимге таризделсе, ошол юридикалык жана жеке жактарга жүктөлөт.

8.26. Жарнама конструкциясы чогултулгандан (ажыратылгандан) кийин, жарнама таратуучу аймактын көрктөндүрүүсүн же жайгаштыруу  объектисин төмөнкү мөөнөттөн ашырбай калыбына келтирүүгө милдеттүү:

— шаардык өзгөчө маанидеги аймактарда 2 суткада;

— шаардык жалпы маанидеги көчөлөрдө жана магистралдарда 4 суткада;

—  кварталдык ичиндеги аймактарда 7 сутка.

Жарнама конструкцияларындагы тартылган сүрөттөрдү (плакаттарды) автоунааны көкмайсандарга киргизип, алмаштырууга тыюу салынат.

8.27. Имараттарга, тосмолорго, шаардык жүргүнчү унаасынын аялдамаларына, жарыктандыруу тирөөчтөрүнө, бактарга кандайдыр бир кулактандырууларды жана башка маалымат билдирүүлөрүн чаптоого же илүүгө тыюу салынат.

Ведомстволук таандыгына карабастан, бардык объектилерден (имараттардын жана курулмалардын, дүкөндөрдүн фасаддарынан, байланыш тармактарынын жана тышкы жарыктандыруу тирөөчтөрүнөн ж.б.) өз алдынча жайгаштырылган жарнамалык жана башка кулактандырууларды, жазууларды жана тартылган сүрөттөрдү жок кылуу, теңдем кармоочуларга же көрсөтүлгөн объектилердин ижарачыларына, жарнама таратуучулардын эсебинен иштерди уюуштуруу жүктөлөт.

8.28. Шаардын аймагына майрамдык борбордук жасалгалоону жайгащтыруу жана алып салууну, Токмок шаарынын мэриясы белгилеген мөөнөттөрдө, Коммуналдык ишканалар комбинаты жүргүзөт.

Тышкы жарыктандыруу

8.30.Көчөлөрдүн, гүлбакчалардын, аянттардын, имараттарга жана курулмаларга жанаша жайгашкан аймактардын тышкы жарыктандыруу тармактарын колдонууну  жана оңдоону, алар теңдеминде турган  адистештирилген ишканалар, юридикалык жактар жүргүзөт. Муниципалдык менчиктеги тышкы жарыктандыруу тармактары “Коммуналдык ишканалар комбинаты” МИси жүргүзөт.

8.31. Жаңы объектилерди курууга архитектуралык-пландаштыруу шарттарын берүүдө жана долбоорлоо документтерин макулдашууда, жергилктүү архитектура тышкы жарыктандырууну аткарууну көрктөндүрүү боюнча бөлүнүп берилген жанаша жайгашкан аймакты эсепке алуу менен караш керек.

8.32. Көчө жарыктандыруу түзүлүштөрү борбордук башкаруу же теле башкаруу менен жабдылышы керек, мында жарыктандыруунун абалын контролдоо каралыш керек.

Көчөлөрдүн, жолдордун, аянттардын, кичи райондордун аймактарын жана башка жарык берүлүүчү объектилердин тышкы жарыктандыруусун күйгүзүү жана аны өчүрүү, аба ырайынын шарттарына байланыштуу өзгөртүүнү эске алуу менен, Токмок шаарынын мэриясы иштеп чыккан жана бекиткен график боюнча жүргүзүлөт.

Турак үйлөрдүн подъезддеринин, үйлөрдүн номер белгилерин жана көчөлөрдү  көрсөткүчтөрүнүн тышкы жарыктандыруу түзүлүшүн, ошондой эле архитектуралык-көркөм жарык берүү тутумдарын күйгүзүү жана өчүрүү,көчөлөрдүн тышкы жарыктандыруусунун иш тартибинде жүргүзүлөт.

Көчө жарыктандыруусун борбордук башкаруу, ошондой эле тышкы жарыктандыруунун  башка түрлөрүн борбордук башкаруу, эгер ал алар үчүн каралса, негизги башкаруу пункту катардан чыккан учурда, чектелген орундардан жарыкты  күйгүзүү жана өчүрүү мүмкүнчүлүгүн камсыздаш керек.

Магистралдык көчөлөр үчүн, түн ичинде айрым шамчырактарды өчүрүү мүмкүнчүлүгү каралыш керек. Негизги аянттарда, магистралдарда жана  көчөлөрдө өчүрүлгөн шамчырактардын саны 5 пайыздан ашпаш керек.

8.33. Тышкы жарыктандыруунун темир тирөөчтөрү, кронштейндери жана тышкы жарыктандыруунун башка элементтери жана байланыш тармактары тазалыкта кармалыш керек, дат баскан жерлери болбош керек жана теңдем кармоочулар тарабынан зарылчылыкка жараша сырдалып туруш керек, бирок үч жылда бир жолудан кем эмес.

8.34.Катардан чыккан сымап камтыган газоразряддык лампалар (ДРЛ, ДРИ, ДнаТ, люминесценттик ж.б.), ушул максаттар үчүн атайын бөлүнгөн жайларда сакталыш керек жана иштетүү үчүн шаардык таштанды полигонуна чыгарылыш керек.

8.35.Жарыктандыруунун урулган тирөөчтөрүн жана байланыш тармагынын электрлештирилген транспортун чыгаруу, тирөөчтүн ээси тарабынан негизги магистралдарда токтоосуз чыгарылыш керек.  Ажыратылган жана урулган тирөөчтөрдү башка аймактардан чыгаруу – табылган учурдан (ажыратылгандан) баштап, бир сутканын ичинде.

Көчөлөрдүн, аянттардын, жанжолдордун жана

жашылдандыруулардын, сугаруу тутумдарынын жана

тышкы көрктөндүрүү элементтеринин сакталышы

8.36. Шаардын көчөлөрү, анын курамына кирүүчү бардык курулмалар менен (көпүрөлөр, түтүктөр, автокаражаттык курулмалар)  шаардын жол фондун түзөт.

Шаар көчөлөрүн пайдалануучулардын бардыгы жана жол уюмдары ушул Эрежелердин талаптарын сактоого милдеттүү.

8.37. Милиция органдары жана Токмок ш. ИИБ ЖККБ жолдордун сакталышын камсыздоого көзөмөл жүргүзүшөт жана мэриянын ыйгарым укуктуу органдарына жолдордун, көрктөндүрүүнүн тышкы элементтердин жана жашыл чарбанын сакталышын камсыздоого көмөк көрсөтөт.

8.38. Курулуш уюмдары курулуш башталганга чейин таштанды чыгарууга “Коммуналдык ишканалар комбинаты” МИси  же башка таштанды чыгаруу боюнча адистештирилген ишкана менен келишим түзүүгө жана  курулуш аймагында жайгашкан жолдордун, жанжолдордун, жол курулмаларынын, жашылдандыруулардын, сугаруу тутумдарынын  сакталышына, ошондой эле курулуш иштерин жүргүзүүнүн жыйынтыгында бузулган көрктөндүрүүнүн  элементтерин жана  жашылдандырууларды толук калыбына келтирүүгө милдеттүү.

8.39. Жер астында жайгашкан инженердик коммуникациялары бар уюмдар, жанжолдордо, өтө турган жерлерде жана башка аймактардагы люктардын, кудуктардын капкактары жол каптамасынын деңгээлинде жайгашышына, оң абалда жана жабык түрүндө болушуна көз салып турууга милдеттүү. Зыян тарткан же бузулган учурларда алар токтоосуз тосулуп жана бир сутканын ичинде, жер астындагы коммуникациялар тиешелүү болгон уюм тарабынан оңдолушу керек.

8.40. Жол оңдоо иштерин жүргүзүүдө, асфальттын кесиндилери иштерди жүргүзгөн уюм тарабынан, шаардын башкы магистралында токтоосуз (иштин жүрүшүндө), башка көчөлөрдө жана короолордо – бир сутканын ичинде чыгарылыш керек. Асфальтбетондун калдыктарын  көкмайсандарга же жашылдандырылган тилкелерге жыйноого тыюу салынат.

8.41.Иштер аяктагандан кийин, өтө турган жерлерде жана жанжолдордо, көкмайсандарда топуракты жана курулуш таштандыларын калтырууга тыюу салынат.

Жол белгилери, тосмолор, белгилер,  светофор чарбасы

8.42. Автомобиль жолдору жайгашканына ылайык,  Токмок шаарынын ИИБ ЖККБ тарабынан иштелип чыккан жана белгиленген тартипте бекитилген светофор объектилери, жол белгилери, тосмолор, белгилер менен жабдылышы керек.

Жол белгилерин кармоо жана оңдоо, ошондой эле жок белгилерди орнотуу жыл бою колдонуучу уюм жана теңдем кармоочу тарабынан аткарылат, анын ичинде МКБнын, авто токтотуучу жайлардын ээлери жана башка ведомстволук уюмдар тарабынан.

Жол белгилеринин техникалык абалы ченемдик талаптарга жооп бериш керек: белгилердин үстү таза, зыян тартпаган болуш керек.

Жол белгилерин бекитүү тирөөчтөрү колдонуучу уюм же теңдем кармоочу  тарабынан сырдалыш керек.

Ченемдик колдонуу мөөнөтү өткөндөн кийин жол белгилери колдонуучу уюм же теңдем кармоочу  тарабынан алмаштырылышы керек.

Убактылуу орнотулган белгилер, аларды орнотууга зарыл болгон себептер четтетилгенден кийин,  бир сутканын ичинде алыныш керек.

8.43. Светофордун айрым элементтери же аны бекитүү элементтери көзгө көрүнгөн бүлүнгөн жерлери, бузулбаган жана темир элементтерин дат баспаган болуш керек.

Жарык берүүчү түзүлүштүн сынык же жарака жерлери болбош керек.

Жарык берүүчү түзүлүшкө тартылуучу символдор 50 метр аралыктан кем эмес жерден көрүнүш керек, а светофордун сигналы – 100 метрден.

Катардан чыккан жарык булагы табылгандан кийин 72 сааттын ичинде алмаштырылыш керек.

8.44. Көчөнүн кыймыл үчүн коркунучтуу тилкелери, анын ичинде көпүрөлөр жана жол өткөргүчтөр менен өтүүчү жерлер тосмолор менен жабдылыш керек.

Жөө жүрүүчүлөр өтүүгө бөлүнгөн жерлер, тосмолор, тиешелүү жол белгилери жана белгилер (разметкалар) менен жабдылышы керек.

Тосмолордун зыян тарткан элементтери кемтиктер табылгандан кийин бир сутканын ичинде, Коммуналдык ишканалар комбинаты жана теңдем кармоочу  тарабынан калыбына келтирилиши же алмаштырылышы керек.

Жол белгиси (разметка) жыл сайын “Коммуналдык ишканалар комбинаты” МИси тарабынана жаңыртылып туруш керек.

8.45.Маалымат көрсөткүчтөр, километрлик белгилер, тосмолор (парапет) ж.б. колдонуудагы МАСТ ылайык сырдалыш керек, кирден жуулуп, тазаланып туруш керек.

Көрсөткүчтөрдөгү бардык жазуулар так көрүнүп туруш керек.

Ташталган жана жана комплекттерге ажыратылган автоунаа

8.46. Шаардын аймагында ташталган жана комплекттерге ажыратылган автоунааны аныктоону,  Коммуналдык ишканалар комбинаты жана Токмок ш. ИИБ ЖККБ жүргүзөт.

8.47. Ташталган жана комплекттерге ажыратылган автоунааны аныктоо, каттоо жана эвакуациялоо боюнча иштерди уюштуруу  жоопкерчилиги, Коммуналдык ишканалар комбинатына, аймактардын, үйлөрдүн теңдем кармоочуларына, жер тилкелеринин ижарачыларына жүктөлөт.

8.48. Токмок ш. ИИБ ЖККБнын унаа каражатынын ээси жоктугу тууралуу корутундусу болсо, беш күндүк мөөнөттө кайра иштетүүгө чыгарууга жатат, темир эмес комплекттерди ажыратуу зарыл болсо – сактоо аянтчаларына чыгарылат. Сактоо аянтчаларында унаа каражатын ажыратуу жана кайра иштетүүгө чыгаруу мөөнөтү 7 күндөн ашык болбош керек.

8.49. Токмок ш. ИИБ ЖККБы  унаа каражатынын ээсин аныктаган учурда, 3 күндүн ичинде унаа ээсине унаа каражатын алып кетүү же аны тартипке келтирүү жөнүндө билдирүү жөнөтүшү керек, андан баш тарта турган болсо – кийин унааны эвакуациялагандыгы жана сактоого койгондугу үчүн чыгымдарды төлөтүүгө сотко берүү менен, унааны күзөтүлүүчү аянтчага чыгарууну камсыздашы керек.

8.50. Ташталган жана комплекттерге ажыратылган автоунааны эвакуациялоону контролдоону, Коммуналдык ишканалар комбинаты жана Токмок ш. ИИБ ЖККБ жүргүзөт.

Фонтандар

8.51.Фонтандардын абалына жана колдонууга жоопкерчилик теңдем кармоочуга жүктөлөт.

Фонтандарды иштетүү мөөнөтү, иштөө тартиби, табактарын тазалоо жана жуу графиги, технологиялык тыныгуулар жана ишинин аякташы Токмок шаарынын мэриясы тарабынан аныкталат.

Фонтандар иштеген мезгилде, суунун үстүндөгү таштандыларды тазалоо зарылчылыгы боюнча жүргүзүлөт, бирок жумасына бир жолудан кем эмес. Теңдем кармоочу фонтандарды ал өчүрүлгөндөн кийин дагы тазалыкта кармаш керек.

Сугаруу тутумдарынын сакталышы

8.52. Бардык сугаруу тутуму: көчөлөрдө, сейил бактарда жана турак үйлөрдө жайгашкан жерине карабастан, магистралдык каналдар, бөлүштүрүүчү жана майда сугаруу тутуму,  гидротехникалык курулмалар, сугаруучу суу түтүктөрү  жана жамгырлатуу дренаж тармагы, чогултуучу коллекторлор, көлмөлөр – шаардын сугаруу чарбасы болуп саналат.

8.53. Сугаруу тутумуна жоопкерчилик:

— бардык бөлүштүрүүчү магистралдык каналдар жана берүүчү сугаруу тармактары, ачык жана жабык коллектордук-кургатуу тармактары, магистралдагы, сейил бактардагы жана көчөлөрдөгү сугаруу суу түтүктөрү боюнча -Коммуналдык ишканалар комбинатына жүктөлөт;

— кичи райондордун жана кварталдардын ичиндеги сугаруу тутумдары боюнча — турак жайлардын менчик ээлеринин шериктештигине, кондоминиумдарга, ошондой эле  тейлөөчү турак жай – колдонуу уюмдарына, алар менен көп кабаттуу үйлөрдүн турак жана жашоого жараксыз жайлардын ээлери менен үйдүн тургундарынын  жалпы мүлкүн тейлөө жана кармоо боюнча түзүлгөн келишимдерге ылайык,  кварталдык комитеттерге жана үй ээлерине жүктөлөт;

— менчиктин бардык түрүндөгү ишканалардын, уюмдардын, мекемелердин сугаруу тутумдары боюнча – алардын жетекчилерине;

8.54. Жаңы курулуш, ошондой эле колдонуудагы тармактарды реконструкциялоо, белгиленген тартипте макулдашуусу керек.

Чакан архитектуралык формалар

8.55.Чакан архитектуралык формаларды, монументалдык-декоративдик жасалгалоо элементтерин, отургучтарды, коммуналдык-тиричилик жана техникалык жабдууларды, шаардын аймагынын коомдук пайдалануу жерлеринде мобилдик жана вертикалдык  жашылдандырууну жасалгалоо үчүн түзүлүштөрдү  курууга жана орнотууга, жергиликтүү  архитектуранын жана аймактын теңдем кармоочусунун макулдашуусу боюнча гана жол берилет.

8.56. Чакан архитектуралык формалардын, монументалдык-декоративдик искусство элементтеринин  конструктивдик чечимдери, пайдаланууда алардын туруктуулугун жана коопсуздугун камсыздаш керек.

8.57. Отургучтар катуу каптамаларга же фундаменттерге орнотулуш керек. Эс алуу аймактарында, токой парктарында, балдар аянтчаларында отургучтарды жумшак каптамаларга орнотууга жол берилет. Фундамент болсо, анын бөлүктөрү жер үстүнөн чыгып турбаш керек.

8.58. Чакан архитектуралык формалар (ЧАФ), бакча-парктык эмеректер оң абалда кармалыш керек, жуулуп жана жыл сайын 1-майга чейин сырдалып туруш керек.

8.59. Архитектуранын чакан формаларын кармоо теңдем кармоочулар тарабынан жүргүзүлөт.

8.59.1. Жазында чакан архитектуралык формаларды кылдаттык менен карап чыгышат, сынган жыгачтарын жана бекиткичтерин жаңыларына алмаштырышат. Эски жыгачтарын сырлардан тазалашат, темир деталдарды –даттан жана эски сырдан, андан кийин аларды атайын жуучу каражаттарды колдонуу менен жууп, чүпүрөк менен кургата сүртүшөт. Кургаган конструкцияларды тапанча-чачкыч менен сырдашат, темирлерди кол менен сырдашат.

8.59.2.Жазында гүл вазаларынын жана урналардын сыртын жуушат (урналардын ичин дагы), эски сырлардан тазалашат, кол менен же компрессордук орнотмонун тапанча-чачкычы менен сырдашат. Андан кийин орундарына коюшат.

8.59.3. Гүл вазаларын жана урналарды дайыма жакшы түрдө жана санитардык –гигиеналык жакшы абалда  кармоо үчүн төмөнкүлөр зарыл:

— бардык сынган урналарды жана вазаларды өз убагында алып салуу жана айрым сынгандарын оңдоо;

— вазалардын  жана урналардын сыртын, аккан жерлерин жана кирлерди нымдалышкан чүпүрөк менен сүртүп туруу;

— кокустан түшкөн таштандыларды чогултуп, алуу, гүлдөп бүткөн гүлдөрдү жана куураган жалбырактарды алып салуу.

8.59.4. Жай мезгилинде бардык чакан архитектуралык формаларды  карап чыгуу, өз убагында оңдоо же алып салуу, ошондой эле бир нече жолу  атайын жуучу каражаттарды колдонуу менен жуу жүргүзүлөт.

8.59.5. Спорт аянтчаларын, балдар аянтчаларын, ареналарды жасалгалоодо колдонуучу чакан архитектуралык формаларга  өзгөчө көңүл бурулуш керек. Алар дайыма оң абалда болуш керек, бардык курамдары бири-бири менен бекем жана ажырабагандай бекитилиш керек.

8.59.6. Жашылдандырылган аймактардагы шамчырактарга электр энергиясын берүүчү кабелдер, адистештирилген уюм тарабынан дайыма контролго муктаж.

8.59.7. Стволдук тосмолорду (темир же чоюн) мезгили менен көтөрүп, оңдоп, эски сырынан тазалап жана сырдап туруу зарыл.

8.59.8. Декоративдик парктык скульптура, монументалдык скульптура, чатырлар, бастырмалар, трельяждар жашылдандырылган аймактарда оң жана таза абалда болуш керек.

IX. Жашылдандыруулар

Жалпы жоболор

9.1. Жашылдандырылган аймактар Токмок шаарынын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Архитектура менен катар жашылдандыруу объектилери шаардын келбетин түзүүгө катышат, санитардык-гигиеналык,  жаратылышты коргоо, чөйрөнү коргоо, чөйрөнү түзүү, рекреациялык, ландшафттык-архитектуралык, маданий жана илимий мааниси бар.

9.2. Абанын жогорулатылган газдалышы жана чаң болушу, абанын температуралык жана суу тартиптеринин өзгөчөлүгү, кыртыштын жагымсыз химиялык жана физика-механикалык касиеттери, таш, бетон жана темир каптамалардын болушу, көчөлөрдүн жана аянттардын таш, асфальткаптамалары, тамырлар тутумунда жер астындагы коммуникациялардын жана курулмалардын болушу, калктын шаардык жашылдандырууларды тынымсыз пайдалануу тартиби шаардын экологиялык чөйрөсүнүн өзгөчөлүгүн жана өсүмдүктөрдүн биологиялык жана экологиялык өзгөчөлүктөрү түзүлгөн анын табигый шарттан кескин айырмасын белгилейт.

9.3. Шаардын экологиясынын бузулушунун жыйынтыгында, өсүмдүктөрдүн зат алмашуусунун туруктуулугу, өсүмү токтойт жана адаптациялык касиети төмөндөйт,  б.а.шаардык чөйрөнүн өзгөрүп туруучу факторлоруна  көнүү мүмкүнчүлүгү төмөндөп, бул аягында өсүмдүк организминин физиологиялык эрте картайышына алып келет.

9.4. Жашылдандыруулардын өсүү чөйрөсүнүн өзгөчөлүгүн эске алуу менен, аларды кармоо эрежелерин сактоо, шаарда туруктуу узак жана декоративдик өсүмдүктөрдүн өсүү шарттарын түзүү болуп саналат.

9.5. Жашылдандырылган аймактардын жайгашкан орду жана чек аралары, тарыхый түзүлгөн планировканы  жана жаратылыш  компоненттери — рельефти, акваторийди жана ландшафты эске алуу менен, шаардын Башкы планы тарабынан аныкталат.

X. Жашылдандырууларды кармоо жана багуу,

шаардын аймагын жашылдандыруу

Жашылдандырууларды кармоо жана багуу

10.1.Жашылдандырууларды кармоого жана багууга өзгөчө көңүл буруу керек, себеби  жашылдандыруу үчүн пайдалануучу өсүмдүктөрдүн биологиялык касиеттери түзүлгөн табигый шарттардан, шаардагы аба жана кыртыш чөйрөсү кескин өзгөчөлөнүп турат.

Жашылдандырууларды кармоо ушул Эрежелер жана жашылдандырууларды кармоонун ченемдик-өндүрүштүк регламенти менен тартипке салынат.

10.2. Жашылдандыруу объектилерин кармоо–бул иштердин комплекси жана өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт:

— учурдагы оңдоо;

— бактарды, бадалдарды, гүлзарларды багуу боюнча иштер – кошумча тоюттандыруу, сугаруу, түбүн жумшартуу, отоо, өсүмдүктөрдү зыянкечтерден, оорулардан жана отоо чөптөрдөн коргоо, жылуулукту жакшы көргөн өсүмдүктөрдү жабуу (коштолуучу бардык иштер менен), жер семирткичтерди, таштандыларды  жүктөө жана түшүрүү, кургап калган жана авариялык бактарды кыюу ж.б.;

— көкмайсандарды багуу боюнча иштер  — тырмалоо, жумшартуу, кошумча тоюттандыруу, сугаруу, отоо, таштандыларды  жана түшкөн жалбырактарды тазалоо, жерлештирүү, көкмайсандардын капталдарындагы өсүмдүктөрдү кыркуу, чөптөрдү чабуу, уулуу химикаттар жана  гербициддер менен иштетүү;

— бактардын түбүнө темир торлорду орнотуу жана көтөрүү;

— көкмайсандардын капталдарын тазалоо жана жуу;

— гүлбакчаларды жана сейил бактарды тосуу;

— гүлзарларды жана гүл вазаларын багуу боюнча иштер – уруктарды себүү, көчөттөрдү отургузуу, сугаруу, жумшартуу, отоо, кошумча тоюттандыруу, өсүмдүктөрдү коргоо, таштандыларды чогултуу жана башка коштолуучу иштер;

— компенсациялык жашылдандыруу.

10.3. Жашылдандырууларды талаптагыдай кармоо жана сакталышын камсыздоо милдети төмөнкүлөргө жүктөлөт:

10.3.1. Жалпы пайдалануучу аймактарда — сейил бактарда, гүлбакчаларда, шаардык көчөлөрүндө жана магистралдарында –“Коммуналдык ишканалар комбинаты” муницпалдык ишканасына.

10.3.2.Чектелген пайдалануучу аймактарда:

— турак жай кичи райондорунда жана кварталдардын ичинде – үй жана кварталдык комитеттерге, турак жайлардын менчик ээлеринин шериктештигине, кондоминиумдарга,  турак жай-курулуш кооперативдерине, имараттардын ижарачыларына жана жер тилкелеринин ээлерине;

— жарандык, өнөр жай, калкты тейлөө ишканалары жана уюмдары, саламаттык сактоо, илим, маданият, билим берүү имараттарынын чегиндеги аймактарда – ушул уюмдардын жетекчилерине.

10.3.3. Атайын дайындоодогу аймактарда — санитардык-коргоо, суу коргоо, өрткө каршы ж.б. аймактары бар уюмдардын жана ишканалардын жетекчилерине.

Темир жолдорду, көрүстөндөрдү, питомниктерди ж.б. бойлой – ушул  ишканалардын жетекчилерине.

10.3.4. Жеке турак жай имараттар аймагында – жер тилкелеринин ээлерине.

10.3.5. Менчик түрүнө карабастан ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын, чарба жүргүзүүчү субъектилердин аймактарында – ушул субъектилердин жетекчилерине.

10.3.6. Курулуш үчүн бөлүнгөн аймактарда – жер тилкелери бөлүнүп берилген жеке жана юридикалык жактарга, курулуш иштери башталган күндөн баштап – подряддык уюмдардын жетекчилерине.

10.4. Жашылдандырууларды сугаруу.

10.4.1 Бактар жана башка жашылдандыруулар, өзгөчө шаардын көчөлөрүндө жана магистралдарында үзгүлтүксүз сугарууга муктаж, ал кыртыштын тамыр жайгашкан катмарында  туруктуу оптималдуу нымдуулукту камсыздаш керек. Толук суу сыймдуулуктан кыртыш 60 пайыз нымдуулукта болгондо, бактар эң мыкты өсүп баштайт.

10.4.2. Сугаруунун ченемдери жана саны аба ырайынын шарттарына, кыртыштын механикалык курамына жана анын нымдуулугуна, нымдуулукту жактыруу деңгээлине жана бактардын кургакчылыкка чыдамдуулугуна, тамыр тутумунун жайгашышынын тереңдигине жана кеңдигине  жараша болот. Бактарды орточо сугарууну, жеңил механикалык курамдагы кыртыштын 1 ч. метр тамыр түбүнө 30 литр эсебинде жана оор механикалык курамдагы кыртыштын тамыр түбүнө 50 литрге чейин эсебинде жүргүзүү керек, бирок кумдуу жана кумдак кыртыштарды сугаруунун саны чопо жана чополуу кыртышка караганда жогору болуш керек.

10.4.3. Кургак климат шарттарында жашылдандыруулардын бардык түрүн сугаруунун саны майдан сентябрга чейин 7-10 күндө бир жолудан кем эмес болуш керек, бактардын жана бадалдардын жашына карабастан.

10.4.4. Түбүндө тамыр кармаган торлору бар бактарды сугаруу, торлорду алгандан кийин жүргүзүлүш керек. Сугаруу аяктап жана чуңкурлар көмүлгөндөн кийин, торлор ордуна коюлат.

10.4.5. Көкмайсандар тилкесине отургузулган бактарды сугарууну, сугаруу түтүктөрүнүн, сугаруу-жуучу машиналардын же бардык аймактагы жашылдандыруулардын баш жактарынын же чуңкурларынын проекциясы  боюнча мотопомпалардын жардамы менен жүргүзөт. Акыркыдай сугаруу жүргүзүлгөндөн кийин, кыртыш катуу болуп калбас үчүн жана отоо чөптөр пайда болбос үчүн 2-3 см. тереңдикке чейин түбүн жумшартуу керек.

10.4.6.Бактар жана бадалдар топ-топ болуп же көкмайсанда жалгыздап өскөн  гүлбакчаларды, бактарды жана сейил бактарды сугарууну арыктардан суу кое берүү менен, жашылдандырууларды жалпы сугаруу, алгылыктуу ыкма болуп саналат.

10.4.7. Жашылдандырууларды сугаруу тутумдары аркылуу сугарууну уюштуруу мүмкүнчүлүгү жок болсо, жашылдандыруулардын теңдем кармоочусу сугаруу түтүктөрүн орнотуу менен же көрсөтүлгөн иштер үчүн адистещтирилген техниканы тартуу менен аларды сугарууну уюштурууга милдеттүү.

10.5. Бактардын баш жактарын кесүү, “тирүү” тосмолорду кыркуу:

10.5.1. Шаардын жашылдандырууларын туура кармоонун негизги иш-чараларынын бири болуп, баш жактарын кесүү саналат, аны атайын үйрөтүлгөн бригадалар өткөрүш керек. Кесүүнүн төмөнкү түрлөрү бар:  санитардык, жашартуучу, түзүүчү.

10.5.2. Баш жактарын санитардык кесүү эски, оорулуу, кургап бараткан жана жабырланган бутактарды, ошондой эле ичине жана бири-бирине жакын бутактарды жок кылууга багытталган. Милдеттүү түрдө жок кылууга, алар сынып жана бакта жара пайда кылбас үчүн, борбордук сөңгөгүнөн жогору карай тик же вертикалдуу (пирамидалдык формадан башка) бутактар кирет.

Санитардык кесүүнү жыл сайын бардык вегетациялык мезгилде жүргүзүү керек. Бирок, бир эле мезгилде чоң бутактарды жок кылуу максатка ылайык эмес, ошондуктан аларды кезеги менен, жылына 1-2 бутактан жок кылуу керек.

10.5.3.Оорулуу жана кургап калган бутактарды кесүү, оорубаган жерлерине чейин жүргүзүлөт, мында бутактар түбүнө чейин кесилет, а жаңы өсүп келе жаткан бутактар – “тышкы” бүчүрүнүн үстүнөн, ага тийбестен кесилет.

10.5.4. Форма түзүүчү кесүүлөр бакка форма берүү жана аны сактоо, өсүмдүктөрдүн бийиктигин тегиздөө, скелеттик бутактарды бирдей жайгаштыруу жана жол белгилеринин, светофорлордун ж.б. көрүнүүсүн камсыздоо максатында жүргүзүлөт.

Бактарга жана бадалдарга форма түзүүчү кесүүлөрдү жүргүзүү, жашылдандыруулардын шире кыймылы жүрүп жаткан мезгилде (апрель-май) болбойт.

Кесүүдө өсүмдүктөрдүн түрлөрүн жана биологиялык өзгөчөлүктөрүн эске алуу зарыл: баш жагынын формасын, жашына жараша өзгөрүү мүнөзүн, кесүүнү көтөрүү жөндөмдүүлүгүн, уктап жаткан бүчүрлөрдүн ойгонуу мүмкүндүгүн.

10.5.5.Эркин өсүп жаткан бирючина бадалдарын дайыма кыркышпайт. Мындай тосмолордун эски, кургап калган сөңгөктөрүн жана жалбырагы жок, өтө коюу болуп кеткен бутактарын кесип коюшат. Тынч турган мезгилде, эки-үч жылда бир жолу эркин өскөн тосмолорду сейрек кылып  кесип турушат.

10.5.6. Жалгыздап өскөн бадалдарды же топтошкондорун дайыма эле кесишпейт. Гүл бүчүрлөрү былтыркы бутагында же жогорку жагында жайгашкан бадалдарды кесишпейт. Мындай бадалдардын гүлдөп бүткөн жерлерин же зарыл болсо мөмө байлаган жерлерин кесип коюшат.

Учурдагы жылдын гүл бүчүрлөрү бар бутактарын жана жайдын ортосунда же экинчи бөлүгүндө гүлдөй тургандарын жазында (өсүү башталганга чейин) же кеч күздө узундугунун 1/2-1/3, түрүнө жана сортуна жараша кыскартышат.

10.5.7. Бактарга жана бадалдарга терең жашартуучу кесүүлөрдү, тиешелүү кызматтардан уруксат алгандан кийин гана жүргүзүүгө болот.

10.6. Көкмайсандарды кармоо:

10.6.1. Көкмайсандарды туура кармоого аэрациия, чабуу, кырларын кесүү, отоо чөптөр менен күрөшүү, кошумча тоюттандыруу, сугаруу, күзүндө түшкөн жалбырактарды жок кылуу жана оңдоо кирет.

10.6.2. Көкмайсандарды кыркуу,көкмайсандардын теңдем кармоочусу же подряддык уюм (келишим боюнча) тарабынан, чөп каптамасы 15-20 см.жеткенде 7-10 см.ге чейин жүргүзүлөт. Чабылган чөп 3 сутканын ичинде чыгарылыш керек.

10.6.3. Кар эрип жаткан мезгилде, кар жааган мезгилде бактагы жолдорду, жанжолдорду тазалагандан чыккан кар үймөктөрүн жумшартуу жүргүзүлөт. Кар эригенден кийин жана кыртыш кургаганда, партердик көкмайсандарда курч тырмоолор менен чөп каптамасын эки багытта тырмалоону жүргүзүү зарыл, түшкөн жалбырактарды тазалап, кыртыштын аба алмашуусун жакшыртуу үчүн үстүңкү кыртышын бузуу керек.

Жөнөкөй көкмайсандардагы жалбырактарды, тынымсыз кыймыл болгон  магистралдарды жана сейил бак жолдорун бойлой, объектинин маанисине жараша, туурасы 5-10 метр тилкеде чогултуу керек. Токой парктарынын жана сейил бактардын чоң көкмайсандарында, жолдордон алыс массивдерде жана топтордо жалбырактарды чогултуу жана чыгаруу сунуш кылынбайт, себеби бул органиканын чыгышына, кыртыштын баалуулугунун азайышына жана эмгектин жана материалдык чыгымдардын максатсыздыгына алып келет.  Жалбырактарды өрттөөгө катуу тыюу салынат, себеби компостоштуруу өсүмдүктөр үчүн баалуу жана жеңил кабыл алынуучу органикалык семирткич болуп саналат.

Өнөр жай  чыгындыларынан аба жана кыртыш өтө булганган жерлерде, жалбырактарды  чогултуп жана таштандыларга чыгаруу керек.

10.6.4. Көкмайсандарда отоо чөптөрдү жок кылуу, чабуу жана отоо менен жок кылынат. Кол менен отоо жаш, бекемделе элек көкмайсандарда жүргүзүлөт. Отоо чөптөр өскөндөн баштап гүлдөгөнгө жана урук таштаганга чейин чабылат.

10.7. Гүлзарларды кармоо:

10.7.1. Кышында көп жылдык гүлзарларды өсүмдүктөрдүн түшүп калган жалбырактары менен жабууну жүргүзүшөт. Жабуудан мурда өсүмдүктөрдүн бардык бутактарын жана жалбырактарын жерден 6-12 см. өйдө кесишет. Жабуу катмарынын калыңдыгы 15-30 см. болот.

Жабууну үшүк жүргөндөн кийин жүргүзүшөт.

10.7.2. Көп жылдык өсүмдүктөрдү отургузууну жайдын аягында –эрте күздө жүргүзүшөт, жаңы отургузулган өсүмдүктөр суук түшкөнгө чейин тамыр алып калуусу үчүн. Өсүмдүктөрдү сөзсүз сугарышат.

10.7.3. Декоративдик-жалбырактуу килем өсүмдүктөрдүн сүрөттөрүнүн тактыгын сактап калыш үчүн, мезгил ичинде эки жолудан кем эмес кыркып турушат.

10.7.4. Пияз сымал, пияз түптүү гүл өсүмдүктөрүн мезгили менен казып алуу керек: нарцисстерди 4-5 жылдан кийин, сциллалар,мускарилер, крокустар  5-6 жылдан кийин, тюльпандар, гиацинттер, гладиолустар, монтбрециелер жыл сайын.

10.7.5. Гүлзарлардагы жана көкмайсандардагы өлүп калган жана декоративдүүлүгүн жоготкон гүлдөр, ордуна жаңы өсүмдүктөрдү отургузуу менен,  дароо алыныш керек.

10.8. Жолдорду жана аянтчаларды кармоо:

10.8.1. Жолдорду жана аянтчаларды кармоого шыпыруу, таштандыларды чогултуу, карды тазалоо, муз болгон учурда кум чачуу жана башка жумуштар кирет. Жолдорду жана аянтчаларды шыпырууну эртең менен, кыймыл аз учурда аткаруу керек. Жөө жүрүү кыймылы жогору болгон объектилердеги  бак-сейил бак жолдорун, ошондой эле мемориалдык, тарыхый жана башка жерлер шыпырылып жана  зарыл учурларда күн сайын белгиленген тартип боюнча жуулуш керек.

10.8.2. Кышында муз басканда бак-сейил бак жолдоруна, аянтчаларына кум же башка сыйгалакка каршы материалдар себилиш керек.

10.8.3. Бак-сейил бак жолдорунан, аянтчалардан карды тазалап туруу керек. Кар басылганча, жумшак кезинде күрөлөт. Тынымсыз кыймыл болгон жолдордо кар ар бир жаагандан кийин күрөлөт.

10.8.4. Зарыл учурларда жолдорду оңдоо жүргүзүлөт. Кыртыштуу жолдорду бойлой кырлар (көкмайсандык) чыгарылат,  кырларды кесүү жана чуңкурларды көмүү, суулоо, 2 см. кум катмарын чачуу жана таптагыч менен таптоо (үч жолу өтүү менен) жүргүзүлүп, тилкени шаблонго пландаштыруу өткөрүлөт.

Карапа каптамалуу жолдордо, сынган карапаларды тегиздөө жана негизин таптоо менен алмаштыруу керек, чөп катмарын алып салуу зарыл.

10.9. Жашылдандырылган аймактардын абалын контролдоону мэриянын тиешелүү бөлүмдөрү, үй жана кварталдык комитеттер, Токмок ш. “Коммуналдык ишканалар комбинаты” МИ си жүргүзөт.

Аймакты жашылдандырууга даярдоо

10.10. Аймакты даярдоону алып салууга жаткан курулмаларды, дүмүрлөрдү, курулуш материалдарынын калдыктарын, таштандылардан ж.б. тазалоодон,  чогултуу ордун белгилөөдөн, өсүмдүк кыртышын  уратуудан жана аны алуудан, ошондой эле, кийин ушул же башка аймакты жашылдандыруу үчүн колдонула турган өсүмдүктөрдү кайра отургузуу орундарын аныктоодон баштоо зарыл. Жер астындагы курулмаларды, дубалдарды жана фундементтерди алууда пайда болгон чуңкурларды көмүүнү, кумдак жана чополуу топурак менен аткаруу керек. Кыртыш ойдуң болуп калбас үчүн, органикалык таштанды же кандайдыр бир химиялык өндүрүштүн калдыктары менен толтурууга уруксат берилбейт.

Майда органикалык таштандыларды (жыгачтын таарындылары, жалбырактар) төгүлгөн кыртыш менен аралаштарууга болот.

10.11.Бактардын кыртыш каптамаларынын деңгээлинин сакталышын жогорулатууда, бактын тегерегине кургак кудук жана кургатуу тутумун орнотуу зарыл;  деңгээл төмөндөгөндө өсүмдүктөрдүн сакталышы үчүн терраса тутумун орнотуп жана тирөөч дубалдарын коюу зарыл же бактын түбүнө, тамырларын жабырлануудан сактоочу топурак катмарын төгүү керек (бийиктиктин түрдүүлүгү чоң эмес болсо), мында бактын тамыр моюнчасын көмбөш керек.

10.12. Сакталуучу жашылдандыруулар аймактарында топуракты төгүүдө же кесүүдө бактардын чуңкурунун жана стаканынын өлчөмү баш жагынан 0,5 диаметрден кем эмес жана бийиктиги боюнча жерден 30 см. кем эмес болуш керек.

10.13. Кургаган жана начар абалдагы бактардан аймакты тазалоону, кийин сөңгөктөрүн ташып чыгаруу менен, бактарды ошол эле жерде бутап-кесүү менен (же жыгылган бактарды чет жакта кесип-бутоо)  аткарса болот.

Дүмүрлөрдү казгычтар менен же дүмүр талкалагычтар менен жок кылса болот.

10.14. Отургузуу үчүн аныкталган бактарды жана бадалдарды, жашылдандырууларды отургузуу Эрежелерине ылайык казып алып жана ушул же башка объектини жашылдандырууда пайдалануу керек.

10.15. Аймактарды жашылдандыруу, курулуш материалдарынынын калдыктарынан, таштандыдан тазалангандан кийин, жер астындагы коммуникациялар жана курулмалар, жолдор, өтмөктөр, жанжолдор, аянтчалардын жана тосмолордун түзүлүштөрү салынгандан кийин аткарылат.

10.16. Курулуш аянтчасында өсүмдүк топурагын даярдоо жана аны кийин пайдалануу тиешелүү СЧжЭ менен тартипке келтирилет.

10.17. Аймактарды жашылдандырууга пайдалануучу өсүмдүк топурагын, кыртыштын үстүңкү катмарын тереңдете казып алуу менен даярдаса болот.

10.18. Кышында чоң өлчөмдөгү отургузуучу материалды тоңгон топурагы менен отургузууга даярдалган чуңкурларды, иштерди арзандатуу үчүн күзүндө же кыштын башталышында, кыртыш эриген жана тоңо элек кезинде даярдоо сунушталат.

Чуңкурларды жана траншеяларды казгандан кийин, дубалдарын жана түбүн тегиздеп, тазалашат, жанына тамыр тутумун көмүү үчүн топурак даярдап коюшат. Тирүү тосмого траншеяны өсүмдүк топурагы менен 3/4 көлөмдө көмүшөт, калган бөлүгү жанына жыйналат.

Отургузуучу материалдарга талаптар

10.19. Питомниктерден алынган отургузуучу материалдар сапаты жана параметрлери боюнча, мамлекеттик стандарт жана ушул Эрежелер менен белгиленген талаптарга жооп бериш керек.

10.20.Отургузулган токойлордон  жана жасалма токойлордон отургузуучу материалдарды тандоого тыюу салынат.

10.21. Шаарга начар өскөн, кыйшык сөңгөктөрү менен (бир жактуу, ийилген ж.б.), жабырланган жерлери бар, зыян тарткан сөңгөктөрү жана штамбдары менен, ошондой эле зыянкечтер жана оорулар менен жабырланган  бактарды жана бадалдарды алып келип отургузууга тыюу салынат.

10.22. Көчөттөрдү оңдоо, реконструкциялоо жана калыбына келтирүү үчүн, стандарт менен каралган (СЧжЭ III-10-75). чоң параметрдеги өсүмдүктөр пайдаланышы мүмкүн.

10.23. Республиканын башка областтарынан жана башка өлкөлөрдөн көчөттөрдү  ташып келүүдө, ар бир партия Өсүмдүктөрдүн карантини боюнча мамлекеттик инпекциянын карантиндик фитосанитардык сертификаты менен коштолуш керек.

Токмок шаарынын питомниктеринен отургузуучу материалдарды сатып алууда, шаардын жашылдандыруу объектилерине карантиндик жана зыянкечтердин, оорулардын жана отоо чөптөрдүн башка коркунучтуу түрлөрүнө жол бербей, өсүмдүктөрдүн ички карантин эрежелерин сактоо зарыл.

Бактарды жана бадалдарды отургузуу

10.24. Аймакты (объектилерди) жашылдандыруу боюнча иштер адистештирилген ишканалар же уюмдар, же алардын көзөмөлүндө, агротехника элежелерин, СЧжЭ сактоо менен, Башкы пландын же долбоордук-сметалык документациянын негизинде, оптималдуу мөөнөттөрдө, өсүмдүктөр табигый жалбырагы жок кезде (жалбырак таштоочу түрлөрү) же өсүмдүк организминин физиологиялык процесстери төмөн активдүүлүктө болуп турганда жүргүзүлөт.

10.25. Гибриддик теректин, ясен жалбырактуу клендун, байтеректин, кайыңдын чоң өлчөмдөгү бактары көчүрүүгө жатпайт.

10.26. Чоң өлчөмдөгү бактарды көчүрүүнү, Коммуналдык ишканалар комбинаты жана курчап турган чөйрөнү жана токой чарбасын коргоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу керек.

10.27.Шаарга мөмө байлоо мезгилинде аймакты булгаган же гүлдөгөндө жалпы аллергиялык реакцияларды пайда кыла турган теректердин ургаачы түрлөрүн жана башка өсүмдүктөрдү отургузууга тыюу салынат.

10.28. Бактарды жана бадалдарды курулуштагы эрежелер жана ченемдерге ылайык отургузуу керек, алсак, имараттардын жана ар кандай курулмалардын дубалынан өсүмдүктөрдү  отургузуучу орунга чейинки аралык тартипке келтирилет.Мында бийиктиги 0,5 метрден ашкан бактарды жана бадалдарды, үч бурчтуу көрүнүштү камсыздоо үчүн отургузууга тыюу салынат.  Өнүккөн тамыр тутумдуу бактарды жана бадалдарды инженердик коммуникацияларга жана аларга жакын отургузууга тыюу салынат.

 Таблица
Курулмалардан баштап өсүмдүктөрдү отургузууга чейинки аралык

Курулманын элементи Аралык ( метр менен) чейин
бакка бадалга
Имараттын жана курулманын тышкы дубалы 5,0 1,5
Жанжолдун жана бакча жолунун кыры 0,7 3,0
Көчөлөрдүн өтүүчү бөлүгүнүн чети, жол четинин бекемделген тилкесинин жээги жана арыктын кыры 2,0 0,5
Жарык тармагынын тирөөчүнүн  мачтасы (мамысы) 4,0 1,0
Бийиктиги 2 метрге чейинки тосмолор 2,0
Бийиктиги 2 метрден ашык тосмолор 4,0 1,0
Террасалардын капталдарынын төмөнкү беттери жана башкалар 1,0 1,0
Тирөөч дубалдардын ички чеги 3,0 0,5
Жер астындагы коммуникациялар, газ түтүктөрү, канализация 1,5 1,0

Эскертүү: 1. Келтирилген ченемдер сөңгөгүнүн диаметри 5 метрден ашпаган бактарга таандык жана сөңгөгү чоң диаметрдеги бактар үчүн көбөйтүлүшү керек.

10.29.Магистралдарды бойлой отургузулуучу  бактардын  жана бадалдардын аралыгы, төмөндө келтирилген таблицага ылайык долбоор менен аныкталат.

 Таблица
Магистралдардагы
бактардын жана

бадалдардын ортосундагы божомол аралыктар

Көкмайсан Бактардын жана бадалдардын ортосундагы аралык (м)
Бир катар отургузулган бактар менен 5-6
Эки катар отургузулган бактар менен 7-8
Бир катар отургузулган бадалдар менен:  
Бийик ( 1,8 м. жогору) 0,5-1
Орто жана жапыс 0,3-0,4
Тобу менен отургузулгандар:  
Бактар 5-7
Бадалдар 0,3

Эскертүү:Көп катарлуу бадалдарды отургузууда тилкенин туурасын 1,5-2 метрге өсүмдүктүн ар бир кошумча катары үчүн көбөйтүү керек.

10.30. Өсүмдүктөрдү тоңгон топурагы менен жүктөө жана түшүрүү боюнча иштерди, ушундай иштерге атайын уруксаты бар жана техникалык коопсуздук боюнча даярдык өткөн, атайын даярдалган жумушчу-такелажниктер  же бакча жумушчулары аткарыш керек.

10.31. Бактарды жана бадалдарды отургузуу боюнча иштерге жана өсүмдүктөрдүн өсүп кетүүсүнө көзөмөлдү күчөтүү максатында, жылына эки жолу Токмок ш. Муниципалдык менчик башкармалыгына аткарылган иштер боюнча маалыматтар берилиш керек.

10.32. Бактардын  жана бадалдардын өсүп кетүүсүн текшерүү жыйынтыгы боюнча, күзүндө  тиешелүү акт түзүлөт.

10.33. Жаңы отургузулган бак-дарактар, өзгөчө үйлөрдүн жанына бактарды отургузуу, СчжЭ жана ушул Эрежелерге ылайык, долбоор менен белгиленген тартипте жүргүзүлүш керек.

Көкмайсандардын түзүлүшү 

10.34.Көкмайсандар жолдордун өтө турган жерлеринен төмөн жабдылыш керек жана толук даярдалган жана пландаштырылган кыртышка, жалпак курулмалардан суунун бөлүнүп агуусун жана көкмайсандагы ички кыртыш агынын камсыздагандан кийин, негизин 0,05-0,06 пайызга жантайтуу менен орнотулуш керек.  Өсүмдүк кыртышынын калыңдыгы жөнөкөй, партердик жана мавритандык көкмайсандар үчүн 20 см,  спорттук- 25 см. кабыл алынат.

Партердик жана спорттук көкмайсандарды түзүүдө сөзсүз топуракты тамырлардан жана керексиз өсүмдүктөрдөн жана башка кошулмалардан тазалоо үчүн кылдат ээлеп алуу же гербициддер менен иштетүү керек.

XI. Жашылдандырылган аймактардын бак-дарактарын коргоо

11.1. Шаардын чегинде жана шаардын четинде жайгашкан бардык жашылдандыруулар, менчик түрүнө карабастан, шаардын бирдиктүү жашыл фондун түзөт жана корголууга жатат.

11.2. Жашылдандырылган аймактардагы  бак-дарактарды коргоо – бул административдик-укуктук, уюштуруу-чарбалык, экономикалык, архитектуралык-пландоочу жана агротехникалык иш-чаралар, алар жашылдандырууларды коргоого, калыбына келтирүүгө жана өсүп жаткан жашылдандырууларды жакшыртууга багытталат.

Жашылдандырууларды коргоо шаардын ар бир тургунунун милдети. Сейилбактарга, гүлбакчаларга жана башка эс алууга барган бардык жарандар тазалыкты, тартипти сактоого милдеттүү. Жашылдандырууларга аяр мамиле жасоого, тартип бузуучулар менен күрөшүүгө тиешеүү органдарга көмөк көрсөтүүгө милдеттүү.

11.3.Менчик түрүнө карабастан, ишканалардын, уюмдардын жана мекемелердин жетекчилери, өз аймактарында жашылдандыруулар бар юридикалык жана жеке жактар, ошондой эле ушул Эрежелердин 10.3.1. -10.3.6.  пункттарына ылайык, жашылдандырууларды талаптагыдай кармоо жана сакталышын камсыздоо жоопкерчилиги жүктөлгөн юридикалык жана жеке жактартөмөнкүлөргө милдеттүү:

— өсүп жаткан жашылдандырууларды зыян тартуудан жана жок кылуудан толук сактоону, ошондой эле өсүмдүктөрдү зыянкечтерден жана отоо чөптөрдөн коргоону камсыздоого;

— ушул Эрежелерге жана башка ченемдик документтерге ылайык, жашылдандырууларды өз убагында квалификациялык кармоого жана реконструкциялоо боюнча иштерди өз күчтөрү менен же бул иштерди аткарууга жашылдандыруу боюнча адистештирилген ишканаларды тартуу менен өткөрүүгө;

— жашылдандыруулар өсүп турган аймактарды тиричилик жана өнөр жай калдыктары, курулуш таштандылары, кир суулар жана өсүмдүктөр үчүн башка уулуу заттар менен булгоого жол бербөөгө;

— жай мезгилинде жана кургак аба ырайында көкмайсандарды, гүлзарларды, бактарды жана бадалдарды сугарууга;

— көкмайсандарды тебелөөгө жана аларга курулуш материалдарын, кум, таштанды, кар жана муздун сыныктарын жыйноого жол бербөөгө;

— бактарды жана бадалдарды жаңы отургузууну, жол тармактарын өзгөртүү жана жабдууларды орнотуу менен кайра пландаштырууну,агротехникалык шарттарды так сактоо менен белгиленген тартипте макулдашылган долбоорлор боюнча жүргүзүүгө;

— кармоо жана оңдоо жүрүшүндө жүргүзүлүүчү бактарды жана бадалдарды кыюуну жана кайра отургузууну, ушул Эрежелердин талаптарына жана технологиялык регламентке ылайык жүргүзүүгө;

— жашылдандырылган аймактарда көлмөлөр бар болсо, аларды тазалыкта кармоого жана капиталдык тазалоону 10 жылда бир жолудан кем эмес жүргүзүүгө;

— жылдык сметаларда жашылдандырууларды кармоого каражат бөлүштүрүүнү кароого;

11.4. Жашылдандырылган аймактарда төмөнкүлөргө тыюу салынат:

— жашылдандырууларга зыян келтирүүгө жана жок кылууга, уруксат берилген кыюудан жана кыркуудан тышкары;

— бактарды, бадалдарды өз алдынча кыюуга жана жана отургузууга, тиешелүү кызматтардын макулдугусуз огороддорду жана көкмайсандарды түзүүгө;

— таштандылардын, кардын жана муздун үйүндүлөрүн түзүүгө, бак-сейилбак жолдорун тазалоодон чыккан таза кардан тышкары;

— көкмайсандарга шыпырындыларды жана башка кир нерселерди таштоого;

— жалбырактарды өрттөөгө, жалбырак жалпы түшө баштаганда аларды лотокторго шыпырууга, бактардын, бадалдардын сөңгөктөрүн көмүүгө (аларды көчөлөргө чачыратпай, үйүндүлөргө чогултуу, компостоо үчүн жок кылуу же таштанды таштоочу жайларга чыгаруу максатка ылайык);

— от жагууга жана өрткө каршы коопсуздук эрежелерин бузууга;

— бактарга гамактарды, селкинчектерди, кир жаюу үчүн жиптерди байлоого, бактардын сөңгөктөрүнө мыктарды, илгичтерди кагууга, бактарга жарнама такталарын, кулактандырууларды, номер белгилерин, көрсөткүчтөрдү, электр зымдарын, лапочкалардан электр гирляндаларын, желек гирляндаларды, тикенектүү зымдарды жана бактарга зыян келтирүүчү башка тосмолорду бекитүүгө;

— бактардан шире, чайыр алууга, кабыктарын кесүүгө, жазууга жана ар кандай белгилерди оюуга;

— белгиленген эрежелер боюнча макулдашпастан, инженердик коммуникацияларды салууга жер казууга;

— көкмайсандардан жана жашылдандырылган башка аймактардан унаа каражаттарынын өтүшүнө жана токтотууга;

— көкмайсандарга курулуш материалдарын жана таштандыларды жыйноого;

-гүлдөрдү үзүүгө жана бактардын, бадалдардын бутактарын сындырууга;

— балдар, спорттук, медициналык мекемелердин, мектептердин, коомдук тамактануу ишканаларынын, өзөндөрдүн, көлдөрдүн жана суу сактагычтардын суу коргоо аймактарында, суу менен камсыздоо булактарынын санитардык коргоосунун биринчи жана экинчи алкактарында, турак жай үйлөрүнө жана аба алуучу түзүлүштөрдүн жанында ар кандай пестициддерди колдонууга;

— сейилбактарда, гүлбакчаларда, көчөлөрдө жана короо аймактарында бактардын сөңгөктөрүн актоого жана сырдоого, өзгөчө кайыңдарды жана бактардын ийне жалбырактуу түрлөрүн;

Бактардын сөңгөктөрүн чыланган акиташ же атайын каражаттар менен актоого, жогорку санитардык талаптар коюлган айрым жерлерде гана жол берилет  (коомдук дааратканалардын, таштандылар жана тиричилик калдыктарынын, химиялык жана тамак өнөр жай ишканаларынын жанында).

11.5. Бактардын бутактары электр өткөрүү зымдарына тийишине, светофорлорду, жол белгилерин, көчөлөрдүн аталыштарын жана үйлөрдүн номерлерин жабып калышына жол берилбейт.

Электр өткөрүү зымдарынын коргоо аймагында (1 метр радиуста) бутактарды, ошондой эле көчөлөрдүн аталыштарын жана үйлөрдүн номерлерин жабып калган бутактарды өз убагында кыюуну жашылдандыруулардын теңдем кармоочулары камсыздайт.  Бутактарды кесүү график боюнча, электр өткөрүү зымдарынын ээлери менен макулдашылып жана алардын көзөмөлүнүн астында, иштерди жүргүзүү технологиясын сактоо менен жүргүзүлөт.

11.6. Мыйзамсыз кыйгандыгы же зыян келтиргендиги үчүн, ушул Эрежелерди бузган күнөөлүүлөр, жеке жана юридикалык жактар, кызмат адамдары, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен жоопкерчиликке тартылат.

XII. Ар түрдүү багыттагы объектилерди долбоорлоодо жана курууда жашылдандыруулардын сакталышын камсыздоо

12.1. Жашылдандырылган аймактардагы жаңы курулуш, реконструкциялоо, калыбына келтирүү жана капиталдык оңдоо, ошондой эле компенсациялык жашылдандыруу боюнча бардык жаңы иштер, белгиленген тартипте макулдашылган жана бекитилген, иштелип чыккан долбоордук документация боюнча жүргүзүлүш керек.

12.2. Имараттардын, курулмалардын, унаа магистралдарынын, инженердик коммуникациялардын долбоорлорун иштеп чыгууда долбоорлоочу уюмдар, топографиялык негизде бактардын санын көрсөтүү менен, кыйыла турган ар бир бакты тартышы керек (бактар жок болсо, бул жөнүндө түшүндүрмө берүү менен), мында өсүп жаткан жашылдандырууларды көбүрөөк сактап калуу зарыл. Жер астындагы коммуникацияларды мүмкүн болушунча бош аймактарга салууну же ушул максаттар үчүн техникалык тилкелерди кароо керек.

Башкы план менен жашылдандыруулар үчүн каралган аймактарга курулуш жүргүзүүгө тыюу салынат.

12.3. Жер тилкесин курулуш жүргүзүү үчүн тандоо актысын тариздөөдө, жергиликтүү архитектура тарабынан жашылдандырууларды, бактардын жана бадалдардын баалуу түрлөрүн көбүрөөк сактап калуу мүмкүнчүлүгү аныкталат.

12.4. Курулуш иштерин жүргүзүүдө, курулуш жана башка уюмдар төмөнкүлөргө милдеттүү:

— аймактын юридикалык ээси менен, жашылдандыруу аймагында курулуш иштеринин башталышын макулдашууга жана иштердин аяктоосун эки күн эрте билдирүүгө;

— курулуш аянтчасын уюштурууда, долбоордук документация менен каралбаган бак-бадал өсүмдөктөрүн жок кылууга, бактардын, бадалдардын сөңгөктөрүн жана тамыр моюнчаларын топурак менен көмүүгө жол бербөөгө, аларды сактоо боюнча чараларды көрүүгө: тосуу, айрым төмөнкү жана кеңири баш жактарын кесүү, сөзсүз сугат менен камсыздоо менен бадалдардын баш жактарын байлоого. Кыюуга жатпаган бактар бийиктиги 2 метр болгон такталар менен тосулуш керек. Такталар бактын сөңгөгүнөн 0,5 метрден кем эмес аралыкта жайгашуусу керек;

— шаардын өтмөктөрүн, аянттарын, короолорун, жанжолдорун таш менен каптоодо жана асфальттоодо ж.б., бактын тегерегине диаметри 2 метрден кем эмес бош жерди калтырууга, кийин темирбетон торлорду же башка жабууларды орнотуу менен;

— көкмайсандарда, гүлзарларда, ошондой эле бактардан 2,5 метр, бадалдарга 1,5 метр жакын жерге курулуш материалдарын жыйнабоого жана унаалардын автолордун токтотуучу жайын уюштурууга болбойт. Күйүүчү материалдарды бактардан жана бадалдардан 10 метр алыс жерге жыйноо керек;

— көтөрүүчү крандарды орнотуу үчүн келе турган жолдорду жана орундарды өсүмдүктөр жок жерлерге жайгаштырууга жана бактардын орнотулган тосмолорун бузбаш керек;

— бактардын жана бадалдардын тамыр тутумдары аймагындагы иштерди, негизги скелеттик тамырларынын төмөн жагынан, тамыр тутумуна зыян келтирбей жүргүзүүгө (кыртыштын үстүнөн 1,5 метрден кем эмес);

— жаңы курулуштун бардык тилкелеринде жогорку өсүмдүк кыртышын сактоого, аны алууну жана курулуш аянтчасынын кырына үйүүгө, кийин көкмайсандарды түзүү үчүн пайдаланууга же үйүлгөн өсүмдүк кыртышын ушул же башка жаңы аймактарды жашылдандыруу үчүн жашыл чарба ишканаларына берүүгө.

XIII. Жашылдандарылган аймактарды мүлктүк каттоо

13.1.Муниципалдык менчиктеги жашылдандырууларды мүлктүк каттоо шаардын аймагындагы жашылдандыруулардын саны жана абалы жөнүндө анык маалымат алуу үчүн “Коммуналдык ишканалар комбинаты” МИ тарабынан жүргүзүлөт. Маалыматтар Токмок шаарынын мэриясынын Муниципалдык менчик башкармалыгына берилет.

13.2. Жашылдандырууларды мүлктүк каттоо төмөнкү максаттарда жүргүзүлөт:

— шаардагы жашылдандыруулардын саны жөнүндө анык маалымат алуу үчүн, алардын абалын аныктоого, кармоого каржылоо жана жерлердин тиешелүү категориясына киргизүү, сактоо статусун жана кармоо тартибин аныктоо үчүн;

— бактардын жана бадалдардын түрүнүн курамын, санын, көчөттөрдүн категориясын жана тибин, өсүмдүктөрдүн жашын, диметрин (бактар үчүн), ошондой эле көкмайсандык каптамаларды жана гүлзарларды аныктоо үчүн;

— жашылдандырылган аймактарды кармоо, капиталдык оңдоо жана реконструкциялоо боюнча иштерди тартипке келтирүү;

— болуп өткөн өзгөрүүлөрдү өз убагында каттоо;

— жашылдандырылган аймактардын жер пайдалануучуларын аныктоо жана алардын сакталышына жана абалына жооптуу уюмдарды белгилөө;

— жашылдандырылган аймактардын стационардык инженердик-архитектуралык курулмаларынын жана жабдууларынын (фонтандар, эстеликтер, скульптуралар ж.б.) болушун жана таандыгын аныктоо;

— шаардын жашылдандырылган аймактарын сарамжалдуу пайдаланууну уюштуруу;

— статотчет үчүн шаардын жашылдандырылган аймактарын өнүктүрүүнүн келечек  пландарын иштеп чыгуу.

13.3. Белгиленген чек аралары бар жана жооптуу жер пайдалануучуларга (мекемелер, уюмдар, ишканалар, же жеке жактар) пайдаланууга берилген (ээлик, ижара),шаардын чегинде жайгашкан бардык  жашылдандырылган аймактар, мүлктүк каттоого жатат.

13.4. Жашылдандырылган аймактарда жайгашкан имараттарды жана курулмаларды, аларды паспорттолуучу жашылдандырылган аймактан чыгаруу же сактап калуу чечимин кабыл алуу үчүн, имараттардын же курулмалардын функционалдык дайындалыш ылайыктыгынын баасы менен паспортто эсепке алынат.

13.5.Жер тилкелери менен бүтүмдөрдү каттоодо, жер тилкелерине укуктар өткөндө,  юридикалык жана жеке жактардын укукка каршы аракеттеринен жашылдандыруулурга маанилүү зыян келтирилген учурларда, ошондой эле курулушка жер бөлүп берүүдө пландан тышкаркы мүлк катоо жүргүзүлөт.

13.6. Пландан тышкаркы мүлк катоо жүргүзүү милдети жана отургузулган бак-дарактардын категориясына жараша өзгөртүүлөрдү киргизүү төмөнкүлөргө жүктөлөт:

— жооптуу жер пайдалануучуларга, аларга жер тилкелерин пайдалануу, ээлик кылуу, тескөө укуктары өтөт;

— Токмок шаарынын мэриясынын Муниципалдык менчик башкармалыгына, авариялык жана башка өзгөчө кырдаалдардын же укукка каршы аракеттердин жыйынтыгында отургузулган бак-дарактарга зыян келтирилгенде;

13.7. Жашылдандырылган аймактарды паспорттоштурууда чакан архитектуралык формалардын, имараттардын, курулмалардын жана гидротехникалык курулмалардын болушу белгиленет; алар жөнүндө кыскача маалыматтар берилет жана реконструкциялоо же тигил же бул курулманы аймактан чыгаруу жөнүндө маалыматтар берилет.

XIV. Инженердик тармактарды  жана курулмаларды куруу жана оңдоо, көчөлөрдү, жанжолдорду жана аянттарды

көрктөндүрүү боюнча иштерди жүргүзүү

 14.1.  Курулмалар жана объектилер, жолдор жана көчөлөр үчүн инженердик тармактарды долбоорлоо (жер астындагы, жер үстүндөгү жана жарнама такталары),  архитектуралык же инженердик-пландаштырылган (АПТ же ИПТ) тапшырманын жана колдонуучу уюмдун техникалык шарттарынын негизинде жүргүзүлүш керек.АПТ же ИПТ да көрсөтүлгөн трассалардын багыты, топогеодезиялык иликтөөлөрдү жана долбоорлорду аткарууга укук берет. АПТ жана ИПТ иштеп чыгуу шаардык архитектура кызматы тарабынан, ар бир так учурда инженердик тармактардын салынышынын татаалдыгына жараша аткарылат.Иштерди жүргүзүүнүн алдында долбоордо курулушту уюштуруу бөлүмү болуш керек, анда ар бир объект үчүн курулуш маселеси так чечилет.

Өнөр жай жана жарандык объектилерди жана инженердик тармактарды суу объектилеринин жанында долбоорлоо, Кыргыз Республикасынын суу коргоо аймактары жана суу объектилеринин тилкелери жөнүндө колдонуудагы Жобосуна ылайык жүргүзүлөт.

14.2. Трансинженердик тармактардын долбоорлорун аткаруу үчүн, иштеп жаткан коммуникациялады кызыл сызыктар менен жана трасса боюнча вертикалдуу-пландаштыруучу белгилерин көрсөтүү менен, масштабдык  (М  1:500) топографиялык съемка зарыл. Топографиялык негиз, иштеп жаткан жер астындагы коммуникациялар менен, долбоорлоо датасына карата  абалын чагылдырыш керек. Жер астында жыш жайгашкан коммуникациялар топопландарында, иштеп жаткан коммуникациялардын сандык байламалары менен, сөзсүз туура кесиндилер  берилиш керек. Берилген материалдардын тактыгына жана ага дал келүүсүнө жоопкерчиликти долбоорлоо уюмдары жана изилдөө иштерин жүргүзгөн уюмдар тартат. Изилдөө жүргүзгөн уюмдар иликтөө иштерин жүргүзүүдө (чакан ишканалар, ЖЧКлар, долбоорлоо изилдөө институттары, ИИИ), инженердик тармактардын жайгашкан орундарын так көрсөтүүгө милдеттүү.

14.3. Өнөр жай, турак жай – коммуналдык жана маданий – тиричилик багытындагы, саламаттык сактоо жана спорт, инженердик тармактар, курулмалар жана жолдор объектилерин  куруу, реконструкциялоо жана оңдоо долбоорлорун иштеп чыгуу, долбоорлоого жана архитектуралык ишмердүүлүккө лицензиялары бар долбоорлоо уюмдары жана архитектуралык мастерскойлор тарабынан жүргүзүлөт.

14.4. Объектилерди инженердик жабдуу коммуникацияларына кошуу долбоорлорун, жашылдандыруу жана көрктөндүрүү долбоорлорун  макулдашуу үчүн инженердик тармактардын комплекстүү жыйынтык планы берилиш керек. Тармактардын жана реконструкциялардын өнүгүүсү  менен байланышкан айрым аянтчадан тышкары трассалардын ар бир багыты өзүнчө макулдашылса болот.

14.5. Кварталдардын ичиндеги инженердик тармактар кварталдын аймагында долбоорлонуш керек.

Айрым учурларда кварталдардын ичиндеги инженердик тармактарды, техникалык мүмкүнчүлүктөрүнө жана экономикалык максаттуулугуна жараша көчөлөр боюнча долбоорлоого жол берилет.

14.6. Жер астында чарбасы бар көчөлөр үчүн, жаңы инженердик тармактар, иштеп жаткан коммуникацияларга карата ченемдерге ылайык салынат.

14.7. Долбоорлоо уюмдары иштеп чыккан трассалардын долбоорлору макулдашууга тике ушул уюмдардан алынат. Долбоорлоо материалдары, долбоорлоо уюмдарынын техникалык бөлүмдөрүнүн жана администрациясынын колу болгондо каралат.

14.8. Шаардык архитектура кызматына, ведомстволук уюмдар ортосундагы долбоорлоо жана тармактарды байлоого тиешелүү пикир келишпестиктер боюнча акыркы чечимди кабыл алуу укугу берилет.

14.9. Долбоорлоо уюмдарына, тапшырыкчыларга инженердик тармактардын жана коммуникациялардын техникалык документациясын, анын ичинде жашылдандырууларды жайгаштырууга техникалык документацияны,  Токмок шаарынын архитектура жана шаар курулуш башкармалыгы менен долбоорду макулдашканга чейин берүүгө тыюу салынат.

14.10. Токмок шаарынын архитектура жана шаар курулуш башкармалыгы менен макулдашуу мөөнөтү инженердик тармактар жана вертикалдык пландаштыруу үчүн, анын ичинде турак жай массивдерине макулдашылган күндөн баштап — бир жыл.  Инженердик тармактар боюнча курулушу башталган долбоорлор, кайра макулдашууга жатпайт.

14.11. Мурда долбоорлонгон трассалардын жана байламалардын пландык жана бийиктик абалдарын өзгөртүү, милдеттүү түрдө Токмок шаарынын архитектура жана шаар курулуш башкармалыгы менен макулдашууга жатат.

14.12. Көчөлөрдүн кызыл сызык линиясынан чыгып кетсе, үйлөрдү, имараттарды жана курулмаларды, ошондой эле иллюминаторлорду курууга катуу тыюу салынат.

14.13. Инженердик тармактардын долбоорлоо материалдары макулдашуу үчүн эки нускада берилет.  Макулдашылгандан кийин бир нускасы долбоорлоо уюмуна кайтарылат, башкасы инженердик тармактар боюнча нөөмөт планын жүргүзүү үчүн, Токмок шаарынын архитектура жана шаар курулуш башкармалыгында калат.

14.14. Инженердик тармактарды курууну уюштуруу долбоору төмөнкү маселелерди чечиш керек:

-курулуштун коопсуздугун;

-аба ырайынын шарттарына жараша курулуш жана калыбына келтирүү иштеринин сапатын;

-шаардык унаанын курулуш объектисин айланып өтүүсүн;

-маалымат таблолорун жана белгилерин орнотуу.

Иштерди аткаруу этаптары:

-кыртышты жыйноо, курулуш механизмдерин, тосмолорду, жөө өтүүчү көпүрөлөрдү, калыбына келтирүү иштердин көлөмүн жайгаштыруу.

Бардык көрсөтүлгөн жумуштар Архитектура жана шаар курулуш башкармалыгы, Токмок ш. ИИБ ЖККБ жана Коммуналдык ишканалар комбинаты менен макудашылыш керек.

14.15. Инженердик инфраструктуралар объектилерин жайгаштыруу (насостук бекеттер, трансформаторлук көмөкчордондор жана башка курулмалар), Токмок шаарынын мэриясынын чечими менен, долбоорлоо жана курулуш үчүн бөлүнгөн аймакта аткарылат.

14.16. Иштер аяктагандан кийин, аларды жүргүзүүчү,  Токмок ш. Архитектура жана шаар курулуш башкармалыгынын өкүлүн, инженердик коммуникациялардын аткаруучу съемкасын аткаруу үчүн чакырууга жана долбоордук чечимге ылайык, аткаруучу документацияны макулдащууга милдеттүү.

14.17. Колдонуучу уюмдарга  инженердик коммуникацияларды, белгиленген тартипти бузуу менен кошууга тыюу салынат.

14.18. Ушул тартипти бузуу менен колдонууга кабыл алынган инженердик коммуникациялар жана курулмалар, долбоорлоодо жана курууда эсепке алынбайт. Кетирилген бузуулар үчүн жоопкерчилик, иш жүргүзүүчүгө жана тапшырыкчыга жүктөлөт.

Иштерди жүргүзүүгө ордерлерди тариздөө

14.19.Көчөлөрдү, аянттарды, гүлбакчаларды казуу менен байланышкан жер иштерин жүргүзүүгө ордер берүү, “Коммуналдык ишканалар комбинаты” МИси тарабынан, Токмок шаарынын тиешелүү кызматтары менен акы төлөө негизинде жүргүзүлөт.

14.20. Иштерди  жүргүзүү долбоорун макулдашуу жана ордер берүүгө төлөм кабыл алуу,  “Коммуналдык ишканалар комбинаты” МИси тарабынан Токмок шаарынын мэриясы бекиткен Прейскуранттын (Тиркеме) негизинде жүргүзүлөт.

14.21.  Ордер алуу үчүн, оңдоо же курулуш иштерин жүргүзүүчү уюм, арыз жана зарыл документацияны иштер башталганга чейинки мөөнөттөн 7 күн эрте берет,  ошондой эле ордер алууда “Коммуналдык ишканалар комбинаты” МИнин эсептик счетуна, иштер жүргүзүлүп жаткан жерлердеги жолдордун жана жанжолдордун асфальтбетон каптамаларын калыбына келтирүүгө кеткен чыгымдын акчалай түрүнүн кепилдик камсыздоосун төгүш керек.

Арыздарды кароо мөөнөтү 7 күн.

14.22. Ордер, ченемдик узактыгын жана жергиликтүү шарттарды (көчөлөрдүн категориясы, жол кыймылынын интенсивдүүлүгү, курулуштун коопсуздугу) эске алуу менен, курулуш уюмунун долбоорунда каралган мөөнөткө таризделет.  Ордер, ушул ишмердүүлүк боюнча лицензиясы бар, уюмдун жооптуу кызматчысына таризделет.  Иштердин башталыш мөөнөтү кармалганда, кетирилген бузууларды четтетүүгө милдеттендирип жана/же бузуучуларга материалдарды кароо үчүн тиешелүү ыйгарым укуктуу органдарга жөнөтүү керек.

14.23. Иштерди жүргүзүү укугу ордеринде көрсөтүлгөн шарттар бузулган учурда, “Коммуналдык ишканалар комбинаты” МИси башталган ищтерди токтотуп, кетирилген бузууларды четтетүүгө милдеттендирип жана/же бузуучуларга материалдарды кароо үчүн тиешелүү ыйгарым укуктуу органдарга жөнөтүүгө укуктуу.

14.24. Көрктөндүрүү элементтерин калыбына келтирүүнүн  курулуш мөөнөттөрүн сактоо контролун “Коммуналдык ишканалар комбинаты” МИ жүргүзөт.

Иштерди жүргүзүү эрежелери

14.25.Зарыл сактык чараларын жана  инженердик тармактардын жана курулмалардын зыян тартууларынын алдын алуу үчүн, иштерди жүргүзүүгө жооптуу адам, иш башталаардан бир  күн эрте, ал жерге кызыкдар ишканалардын өкүлдөрүн чакырып, алар менен бирдикте иштеп жаткан тармактардын жана курулмалардын жайгашуусун так аныктап, алардын толук сакталышына чараларды көрүүгө милдеттүү.

14.26.  Кызыкдар ишканалардын жетекчилери, иштер жүргүзүлүп жаткан жерге өзүнүн жооптуу өкүлдөрүнүн келишин мөөнөтүндө камсыздоого жана иштерди жүргүзүүдө аларга тиешелүү тармактардын жана курулмалардын сакталышын камсыздоо үчүн зарыл шарттар жөнүндө жазуу түрүндө толук көрсөтмөлөрдү берүүгө милдеттүү.

14.27. Иштерди жүргүзүүгө жооптуу адам, иштер башталганга чейин төмөнкүлөрдү аткарууга милдеттүү:

а) казган жерлердин чек араларына тосмолорду жана белгиленген типтеги эскертүүчү белгилерди коюуга;

б) жөө жүргөндөр баскан жерлерге өтмөк көпүрөлөрүн даярдоого жана казылган тилкени түн ичинде жарыктандырууга;

в) арык тармагынын үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыздоо боюнча чараларды көрүүгө;

г) механизмдер иштеген аймакта жашылдандыруулар болсо, аларды белгилерди кепилдөөчү бекем такталар менен тосуу;

14.28. Траншеяларды иштетүүнү, жол каптамаларын максималдуу сакталышын камсыздоону кепилдөөчү  (таштарды талкалоо,асфальтты кесүү ж.б.), алдын ала даярдоосуз баштоого тыюу салынат.

14.29. Көчөлөрдө, аянттарда жана башка көрктөндүрүүлгөн аймактарда, жер астындагы коммуникацияларды салуу үчүн траншеяларды жана котловандарды казуу, төмөнкү шарттарды сактоо менен жүргүзүлүш керек:

а) иштерди жүргүзүү долбооруна ылайык, иштер чектелген тилкелерде аткарылышы керек;

б) кийинки тилкелердеги иштерди баштоого, мурдагы тилкелердеги иштер аяктагандан кийин уруксат берилет, калыбына келтирүү жана аймактарды тазалоону камтуу менен;

в) траншеяларды жана котловандарды казуудан чыккан кыртыш, иш орундарынан токтоосуз чыгарылыш керек;

г) кайра көмүү таш-шагыл аралашмасы менен, катмарлап таптоо (калыңдыгы 0,2 метр) менен жана лабораториялык  тестирлөөнүн негизинде тыгыздык коэффициентин аныктоо менен жүргүзүлөт;

д) көчөлөр боюнча магистралдык инженердик тармактарды салууда, 4-7 метр болгон асфальтбетон каптамалары, жолдун бардык туурасы боюнча калыбына келтирилет, туурасы 7 метрден ашса,  асфальтбетон каптамасын калыбына келтирүү траншея жана курулуш механизмдеринин иштөө аймагы боюнча аткарылат;

е) телефондук канализацияны, электр кабелдерин жана башка инженердик тармактарды туурасы 2 метрге чейин болгон жанжолдор боюнча  салганда, асфальтбетон каптамасы жанжолдун бардык туурасы боюнча салынат.

14.30. Люктардын жана камералардын капкактарын, жамгыр сууларын кабыл алуучу кудуктардын торлорун,  сугаруу тутумдарынын жаймаларын, отургузулган бак-дарактарды  кыртыш менен көмүүгө тыюу салынат жана көкмайсандарга, колдонуудагы жер астындагы коммуникациялардын трассаларына, газ түтүктөрүнүн, электр берүүчү кермелердин жана байланыш кермелеринин  кайтарылуучу аймактарына материалдарды жана конструкцияларды жыйнап коюуга тыюу салынат.

14.31.Траншеяларды иштетүү аяктагандан кийин, иш жүргүзүүгө жооптуу адам, Токмок ш. Архитектура жана шаар курулуш башкармалыгынын өкүлү менен бирдикте, инженердик тармактын долбоору менен траншеяны казуунун дал келүүсүн аныктоого жана тиешелүү акты түзүүгө милдеттүү.

14.32.Инженердик тармактардын трассасынын долбоору менен иштер дал келбеген учурда же курулуш-куроо иштери накта аяктаганда,  Токмок ш. Архитектура жана шаар курулуш башкармалыгы тарабынан, ушул трассаларды долбоорго ылайык салууга эскертүү берилет. Эскертүүдө көрсөтүлгөн инженердик тармактарды жана алардын жабдууларын кайра орнотуу боюнча бардык көлөмдөгү чыгымдар, иштерди жүргүзүүгө жооптуу адамдарга жүктөлөт.

14.33.Кыртыштуу жолдорду казууда, казууну жүргүзгөн ишкана, иштер аяктагандан кийин, кыртышты кабаттап тыгыздоо менен кайра көмүү иштерин аткарууга милдеттүү.

14.34.Жол каптамаларын калыбына келтирүү боюнча иштер траншеяларды жана чуңкурларды көмгөндөн кийин башталып, көчөлөрдө, жанжолдордо, гүлбакчаларда, сейил бактарда, ошондой эле унаа кыймылы жана жөө жүрүүчүлөр үзгүлтүксүз жүргөн жерлерде 3 күндүк мөөнөттүн ичинде аякташы керек, башка жерлерде – беш күндүн ичинде аякташы керек, ал иштер аткаруу долбоорунда каралышы зарыл.

14.35.Жол каптамаларын калыбына келтирүүдө жана жанындагы аймактарды көрктөндүрүүдө тосмолордун болушу зарыл. Мында жер жана курулуш-куроо иштерин жүргүзүүдө орнотулган аянтчанын тосмосун пайдаланса болот. Кыш мезгилинде жол каптамаларын калыбына келтирүү, түзүлүштүн негизинин сапатын камсыздоочу иштерди жүргүзүү атайын иштелип чыккан долбоор боюнча аткарылышы керек. Талкаланган  асфальтбетондук каптама кыш мезгилинде, кийин асфальтбетонду калыбына келтирүү менен, цементбетон менен жабылат.

14.36. Наряд (иш көрсөтмө) аткарылган иштерди кабыл алуу актысы түзүлгөндөн кийин жабылды жана контролдон алынды деп эсептелет, ага бардык кызыкдар ишканалар төмөнкүлөрдү көрсөтүү менен кол коюулары керек:

А) аткарылган иштердин сапатын;

Б) кемтиктердин жана жетишсиздиктердин болушун.

14.37. Инженердик тармактар салынган жерлерде асфальтбетон каптамасынын ойдуң болуп калган, үстүңкү кабаты талкаланган учурларда, курулуш уюму үзгүлтүксүз 1 жылдын ичинде  асфальтбетон каптамасын кайталап калыбына келтирүүгө милдеттүү.

14.38.Инженердик тармактарды куроо аяктаганда, бирок аларды көмгөнгө чейин, ошондой эле курулган жана капиталдык реконструкцияланган жолдор боюнча аткаруу  съемкасын, курулуш уюму Токмок ш. Архитектура жана шаар курулуш башкармалыгына, бул иштерди алдын ала төлөө менен табыштама берүүгө милдеттүү.

14.39.Люктары жана кудуктары бар (кайрылуу бурчтары жок түз тилкелерде) коммуникациялардын аткаруу съемкасын  тартуу, траншеялар көмүлгөндөн кийин жана тышкы көрктөндүрүү элементтери толук калыбына келтирилгенден кийин жүргүзүлүшү мүмкүн. Аткаруу съемкасын  жүргүзүүгө табыштама берүүдө, трассанын огунун биринчи бөлүнүш багыты менен, инженердик тармактын долбоору тиркелиши керек.

14.40.Бардык инженердик тармактардын жана алардын курулмаларынын аткаруу съемкасын  Токмок ш. Архитектура жана шаар курулуш башкармалыгы жүргүзөт.  Аткаруу чиймеси инженердик тармактын же курулманын паспорту болуп саналат жана ал курулуп жаткан объектини аспаптык геодезикалык тартуунун негизинде аткарылган пландан жана профилден турат. Аткаруу чиймелеринде курулуш уюмунун жооптуу өкүлүнүн (участоктун начальнигинин, прорабдын, тапшырыкчынын) колу, Токмок ш. Архитектура жана шаар курулуш башкармалыгы менен долбоорлорду макулдашуунун номери жана датасы, өзгөртүүлөрдүн макулдашуусунун номери жана датасы, эгер алар долбоорго киргизилсе, иштерди жүргүзүүгө “Коммуналдык ишканалар комбинаты” МИнин ордеринин номери жана датасы көрсөтүлүшү керек.

14.41. Курулушу аяктаган инженердик тармактарды колдонууга кабыл алуу мамлекеттик жана жумушчу комиссиялары тарабынан жүргүзүлөт, ага тапшырыкчынын,  Токмок ш. Архитектура жана шаар курулуш башкармалыгынын, башкы подрядчиктин, субподряддык уюмдардын, долбоордук уюмдун, колдонуу уюмунун өкүлдөрү жана зарыл учурларда башка кызыкдар уюмдардын өкүлдөрү киришет.

14.42.Берилген документацияларды карап чыгып, комиссия курулган курулмаларды накта кароону жүргүзөт жана төмөнкүлөрдү аныктайт:

А) аткарылган иштердин долбоорго жана аткаруу чиймелерине дал келишин;

Б) аткарылган иштердин сапатын;

В) кемтиктердин жана жетишсиздиктердин болушун;

Комиссия тарабынан белгиленген жетишсиздиктер жоюлгандан кийин, инженердик тармак туруктуу колдонууга кабыл алынат.

14.43.Инженердик тармакты колдонууга кабыл алуу, кудуктарды орнотууну жана көмүлгөн траншеялардын үстүнөн кыртышты мерчемдөөнү камтуу менен, иштер толук аяктагандан кийин жүргүзүлүшү керек.

14.44.Эгер имараттарды жана курулмаларды курууда, ошондой эле шаардын аймактарын көрктөндүрүү иштеринде, Токмок ш. Архитектура жана шаар курулуш башкармалыгында катталган долбоордон четтөө менен салынган жер астындагы инженердик тармак табыла турган болсо, анда бул тармак, аны колдонууга кабыл алган уюмдун эсебинен кайра салууга жатат.

XV. Аварияларды (кырсыктарды) жоюу боюнча

калыбына келтирүү иштери

15.1. Жер алдындагы инженердик тармактар жана курулмалар бузулгандыктан авария пайда болушу мүмкүн, ушул тармактар жана курулмалар  карамагында болгон ишканалардын жетекчилери же ыйгарым укуктуу уюмдар төмөнкүлөргө милдеттүү:

А) жооптуу адамдын жетекчилиги астында бузулган тармактарды өчүрүү же башка жакка которуу үчүн, токтоосуз авариядан сактоо бригадасын жөнөтүү;

Б, Токмок ш. “Коммуналдык ишканалар комбинаты” МИге, Токмок ш. ИИБнин ЖККБга, ошондой эле авария болгон жерде, чектешкен жер алдында чарбасы башка уюмдарга билдирүү;

Эгер чоң авария түн ичинде болсо, телефонограмма Токмок ш. ИИБнин нөөмөтчүсүнө берилет.

Токмок ш. ИИБнин ЖККБсы авария  жөнүндө билдирүүнү алгандан кийин, жоюу боюнча иштер өтө турган жерди жабууну талап кылса, өтө турган жерди жабуу маселесин чечүү жана зыяндарды жоюу мөөнөтүн белгилөө үчүн, авария  болгон жерге жооптуу адамды токтоосуз жөнөтүүгө милдеттүү.

15.2. Аварияны жоюу боюнча иштер, инженердик тармактардын жана курулмалардын бузулуусуна жол берген уюмга жүктөлөт. 24 сааттан ашык аварияны жоюу боюнча бардык учурларда иш жүргүзгөн уюм, ишти токтотпостон, белгиленген тартипте ал иштерди жүргүзүүгө наряд алууга милдеттүү.

15.3.Эгер жер алдындагы курулмалар жарабай калса же алардын ордуна башка курулма орнотулса жана биринчи курулма колдонуудан чыгарылса, ал кыртыштан чыгарылышы керек.  Кыртыштан чыгаруу көп эмгекти талап кылса, чыгаруу иштеринин баасы жогору болсо, алар кыртышта калтырылышы мүмкүн,  эгер курулмалар ташылуучу продуктылардан бошотулуп, бекитилген арматуралардан ажыратылса,  1 метрден кем эмес тереңдикке камераларды жана кудуктарды ажыратуу, курулмалардын бардык бош жерлерин кылдаттык менен кыртышка  толтуруу шарттары аткарылса. Жоюуда кабелдик кермелердин аяк жагы тыгындалып бекитилиши зарыл, мунай-мазут өткөргүчтөр буу менен тазаланып жана тыгындалып бекитилиши зарыл, газ түтүктөрү жана суу өтүүчү түтүктөр  тыгындалып бекитилиши зарыл. Бардык аткарылган иштер аткаруу чиймелеринде чагылдырылышы керек, колдонуучу уюм, тапшырык берүүчү тарабынан аныкталышы зарыл, андан кийин чиймелер шаардык архитектура кызматына өткөрүлүп берилет.

XVI. Токмок шаарын Көрктөндүрүү эрежелерин бузгандыгы үчүн юридикалык жактардын, кызмат адамдарынын

жана жарандардын жоопкерчилиги

16.1. Ушул Эрежелерди бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына жана башка ченемдик укуктук актыларга ылайык, тартиптик, административдик, жарандык-укуктук жана кылмыш жоопкерчилиги белгиленет.

16.2. Юридикалык жактар менчиктин формасына жана ведомстволук таандыгына карабастан, ушул Эрежелерди бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын  мыйзамдары менен каралган жоопкерчиликти тартат.

16.3. Аймактарды көрктөндүрүү эрежелерин, тазалыкты жана тартипти камсыздоону  бузган күнөөлүү кызмат адамдары жана жарандар Кыргыз Республикасынын  Административдик жоопкерчилик жөнүндө кодексинин 488-беренесине ылайык административдик жоопкерчиликке тартылат.

16.4.Кызмат адамдары жана жарандар, шаардын аймагындагы бактарга жана бадалдарга зыян келтиргендиги же  өз алдынча кыйгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын  Административдик жоопкерчилик жөнүндө кодексинин 182-беренесине ылайык же Кыргыз Республикасынын Кылмыш кодексинин 279-беренесине ылайык  административдик жоопкерчиликке тартылат.

16.5. Кызмат адамдары жана жарандар, курулуш иштерин жүргүзүүдө жана инженердик тармактарды жана курулмаларды оңдоо боюнча иштерди жүргүзүүдө, аймактарды көрктөндүрүүдө ушул Эрежелерди бузгандыгы үчүн,  Кыргыз Республикасынын  Административдик жоопкерчилик жөнүндө кодексинин 164, 216-беренелерине ылайык жоопкерчиликке тартылат.

16.6. Жалпы пайдалануучу жерлерди санитардык кармоо эрежелерин бузгандыгы үчүн (подъезддерди, үйдүн жанындагы аймактарды ж.б.)кызмат адамдары жана жарандар Кыргыз Республикасынын  Административдик жоопкерчилик жөнүндө кодексинин 487-беренесине ылайык жоопкерчиликке тартылат.

16.7. Белгиленбеген жерлерге тиричилик таштандыларын таштагандыгы жана өрттөгөндүгү үчүн кызмат адамдары жана жарандар Кыргыз Республикасынын  Административдик жоопкерчилик жөнүндө кодексинин 489-беренесине ылайык жоопкерчиликке тартылат.

16.8.Келишимдик жана кепилдик милдеттенмелерди аткарбагандыгы үчүн, курулуш субъектиси Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, административдик, жарандык-укуктук жана кылмыш жоопкерчилигин тартат.

16.9. Административдик жоопкерчиликтин чараларын колдонуу, Эрежелерди бузган адамды, колдонуудагы мыйзамдарга ылайык, келтирилген материалдык зыянды жабуу жана Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексине ылайык, жол берилген бузууларды чететтүү милдетинен бошотпойт.

Токмок шаардык кеңешинин жооптуу катчысы                                                С.А.Кабаева

 

Приложение
к постановлению Токмокского
городского кенеша
от 14-августа 2018 года №157/24-4

 

 Содержание

 1. Общие положение
 2. Основные понятия и термины
 3. Организация работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов
 4. Санитарное содержание и организация уборки городских территорий
 5. Особенности уборки городских территорий в осенне — зимний период
 6. Особенности уборки городских территорий в весеннее-летний период
 7. Требования к летней уборке дорог ( по отдельным элементам)
 8. Обеспечение благоустройства, чистоты и порядка
 9. Зеленные насаждения
 10. Содержания и уход за зеленными насаждениями, озеленение городских территорий
 11. Охрана насаждений озелененных территорий
 12. Обеспечение сохранности зеленных насаждений при проектировании и строительстве объектов различного назначения
 13. Инвентаризация озелененных территорий
 14. Производство работ по строительству и ремонту инженерных сетей и сооружений, благоустройству улиц, тротуаров и площадей.
 15. Восстановительные работы по ликвидации аварий.
 16. Ответственность юридических должностных лиц и граждан за нарушение Правил благоустройства города Токмок.

 

 

Правила
благоустройства города Токмок

I. Общие положения

1.1. Настоящее Правила благоустройства города Токмок (далее — Правила) разработан в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, Гражданским кодексом Кыргызской Республики, Кодексом Кыргызской Республики «Об административной ответственности», законами Кыргызской Республики «О местном самоуправлении», «О муниципальной собственности на имущество», «Об отходах производства и потребления» и другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, определяющими требования к состоянию внешнего благоустройства городских территорий и защите окружающей среды.

1.2. Правила регулируют отношения и устанавливают единые и обязательные для исполнения нормы и требования в сфере внешнего благоустройства, определяют порядок уборки и содержания городских территорий, содержания и охраны зеленых насаждений для всех юридических и физических лиц, являющихся пользователями или владельцами земель, застройщиками, собственниками и арендаторами зданий, строений и сооружений, расположенных на территории города Токмок, независимо от форм собственности.

1.3. Все нормативные правовые акты и ведомственные инструкции, принимаемые органами местного самоуправления по вопросам благоустройства, озеленения, санитарного содержания, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города не должны противоречить требованиям настоящих Правил.

1.4. Координацию деятельности городских служб в области благоустройства, озеленения, санитарной очистки, уборки территорий, обеспечения чистоты и порядка в городе Токмок осуществляют мэрия города Токмок и ее уполномоченные органы.

1.5. Организация и производство работ по уборке, санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий, надлежащему содержанию зеленых насаждений и ирригации возлагается на муниципальное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий» (далее ККП), балансодержателей, владельцев и арендаторов земельных участков, зданий и сооружений.

1.6. Контроль за выполнением требований настоящих Правил осуществляет административная комиссия мэрии г. Токмок,  по согласованию другими уполномоченные органами в соответствии с их компетенцией и предоставленными в установленном порядке полномочиями.

1.7. Контроль за соблюдением настоящих Правил всеми физическими и юридическими лицами, независимо от форм собственности, при осуществлении строительства, перепрофилирования и реконструкции объектов, в том числе прокладке, реконструкции и ремонте инженерных коммуникаций, оборудованием и содержанием строительных площадок,  фасадов зданий, сооружений и жилых домов и т.д., — осуществляют Мэрия г.Токмок и соответствующие уполномоченные ведомства.

1.8. Контроль за надлежащим содержанием улично-дорожной сети, в том числе дорожных знаков, ограждений, светофорных объектов, а также стоянкой, парковкой и хранением автотранспорта на территории города в соответствии с настоящими Правилами, состоянием транспортных средств (исправность, чистота), в том числе общественного пассажирского транспорта, своевременным выявлением, учетом и эвакуацией брошенного и разукомплектованного транспорта, перевозкой грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, спила деревьев, вопросы строительства придорожных сооружений, остановок, обрезки зеленых насаждений, размещения площадок под установку контейнеров, рекламных конструкций и указателей в местах установки технических средств регулирования дорожного движения и другим направлениям по обеспечению безопасности дорожного движения — на ОБДД ОВД города Токмок;

1.9. Ответственность за надлежащим содержанием, состоящих на балансе муниципалитета зеленого фонда города, ирригационной системы (в том числе магистральной), русел рек и каналов, состоянием коллекторно-дренажной сети, озеленением территории, распределением поливной воды, сносом зеленых насаждений и ирригационной системы в соответствии с настоящими Правилами осуществляет МП «Комбинат коммунальных предприятий»;

1.10. Контроль за соблюдением настоящих Правил при содержании зеленого фонда города, сносе зеленых насаждений и ирригационной системы, мойке автомашин, охране окружающей среды, управлении отходами производства и потребления — на Чуй-Бишкек-Таласское межрегиональное управление охраны окружающей среды;

1.11. Соответствующая административная комиссия при мэрии города Токмок, по согласованию с другими уполномоченными и территориальными государственными службами, в рамках полномочий, предоставленных действующим законодательством, рассматривают дела об административных правонарушениях и налагает административные взыскания в соответствии с Кодексом об административной ответственности в Кыргызской Республике и другими нормативно-правовыми актами.

  1.12. Ответственность за выполнением норм настоящих правил на закрепленных в установленном порядке территориях на договорных обязательствах осуществляется подрядными организациями, арендаторами, землепользователями и собственниками территорий.

II. Основные понятия и термины

2.1. Балансодержатель — юридическое лицо, которому по договору с собственником передано соответствующее имущество в оперативное управление и хозяйственное ведение.

2.2. Брошенный разукомплектованный автотранспорт — транспортное средство, от которого собственник в установленном порядке отказался или  собственник которого неизвестен. Заключение о принадлежности транспортного средства (наличии или отсутствии собственника) представляют органы ГРС города Токмок и Чуйского района.

2.3. Внешнее благоустройство города — комплекс работ и элементов, обеспечивающих создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения в границах города и находящихся под городской юрисдикцией территориях. Данный комплекс работ предусматривает организацию уборки территории, содержание, эксплуатацию, ремонт и охрану объектов и элементов благоустройства.

2.4. Восстановление благоустройства территории — комплекс работ по восстановлению состояния территорий, газонов, ирригационной сети, покрытия дорог, входов в подъезды, зеленых насаждений и т.д., существовавших до начала производства работ, приведших к нарушению благоустройства, включая уборку территорий и приведение ее в порядок.

2.5. Восстановительная стоимость — стоимость зеленых насаждений, которая устанавливается для исчисления их ценности при сносе, пересадке, повреждении и уничтожении.

2.6. Вывоз ТБО — выгрузка ТБО из контейнеров в спецтранспорт, очистка контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусора, с дальнейшей транспортировкой ТБО с мест сбора на городской свалочный полигон для последующего депонирования и утилизации или на мусоросортировочные пункты, мусороперерабатывающий завод или комплекс для сортировки и переработки.

2.7. Газон – архитектурно-ландшафтный объект благоустройства, включающий в себя земельный участок, преимущественно естественно произрастающей или засеянной травянистой растительностью участок земли с искусственно созданным травяным покровом.

 2.8. График вывоза ТБО — составная часть договора на вывоз ТБО с указанием места (адреса), объема и времени вывоза.

2.9. Дворовая территория — территория, прилегающая к жилому зданию и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по периметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями. На дворовой территории в интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которому она прилегает, размещаются детские площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования.

2.10. Договор на вывоз ТБО — письменное соглашение, имеющее юридическую силу, заключенное между заказчиком и исполнителем (подрядной специализированной организацией по вывозу ТБО), согласно которого исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги по вывозу ТБО, а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

2.11. Дорожные сооружения — конструктивные элементы дороги (земляное полотно, проезжая часть и др.), искусственные сооружения (мосты, путепроводы, эстакады и др.), а также иные сооружения, необходимые для сохранности, содержания и нормального функционирования автомобильной дороги.

2.12. Зеленые насаждения — древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и травянистая растительность как искусственного, так и естественного происхождения.

2.13. Крупногабаритный мусор — отходы потребления и хозяйственной деятельности (бытовая техника, мебель и др.), утратившие свои потребительские свойства и по своим размерам исключающие возможность транспортировки специальными мусороуборочными машинами.

2.14. Контейнер — стандартная емкость для сбора ТБО объемом 0,5-1,5 куб.м.

2.15. Контейнерная площадка — специально оборудованная площадка для сбора и временного хранения отходов производства и потребления, ТБО с установкой необходимого количества контейнеров.

2.16. Компенсационное озеленение — воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных.

2.17. Мусор — любые отходы, включая ТБО, крупногабаритный мусор, отходы потребления и производства.

2.18. Металлический гараж — нестационарный объект движимого имущества, принадлежащий юридическому или физическому лицу, предназначенный для укрытия автотранспортного средства, размещаемый на территории города без проведения подготовительных работ капитального характера в соответствии с порядком, определенным действующими нормативными правовыми актами.

2.19. Малые архитектурные формы — объекты декоративного характера и практического использования: скульптуры, барельефы, вазы для цветов, беседки, павильоны, скамейки, урны, оборудование и конструкции для игр детей и отдыха взрослого населения и другие.

2.20. Навал мусора — скопление ТБО, других отходов, возникшее в результате самовольного сброса, по объему, не превышающее 1 куб. метр на контейнерной площадке или на любой другой территории.

2.21. Несанкционированная свалка мусора — самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) или складирование ТБО, крупногабаритного мусора, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц объемом свыше 30 куб. метров на площади свыше 50 кв. метров.

2.22. Очаговый навал мусора — скопление ТБО, возникшее в результате самовольного сброса, по объему до 30 куб. метров на территории площадью до 50 кв. метров.

2.23. Отходы производства и потребления (далее — отходы) — остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, образовавшихся в процессе производства или потребления, а также утратившие свои потребительские свойства товары (продукция), которые не могут в дальнейшем использоваться в месте их образования или обнаружения и от которых их собственник избавляется, имеет намерение или должен избавиться путем обезвреживания, переработки или размещения.

2.24. Озелененные территории общего пользования — территории, используемые для рекреации всего населения города: сады, парки, парки культуры и отдыха, мемориальные комплексы, скверы, улицы и транспортные магистрали, набережные, лесопарки, доступ на которые бесплатен и свободен для неограниченного круга лиц.

2.25. Озелененные территории ограниченного пользования — территории в пределах жилой, гражданской, промышленной застройки, организаций обслуживания населения, учреждений здравоохранения, науки, образования, рассчитанные на пользование отдельными группами населения.

2.26. Озелененные территории специального назначения — озелененная территория, предназначенная для выполнения специальных функций, в том числе санитарно-защитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зон, кладбищ и т.д.

2.27. Парк — озелененная территория  общего пользования, характеризующаяся наличием функционального зонирования и предназначенная для продолжительного отдыха.

2.28. Прилегающая территория — муниципальная территория, свободная от арендных прав, непосредственно примыкающая по периметру к границам отведенного земельного участка, здания, домовладения, сооружения, ограждения, строительной площадке, объектам торговли, рекламы и иным объектам, находящимся в собственности, владении, аренде, на балансе у юридических или физических лиц. Границы прилегающей территории со стороны улиц и проездов распространяются до проезжей части дорог.

Прилегающей территорией объектов, расположенных вдали от проезжей части дорог, считается территория на расстоянии 10 метров от границы отведенного земельного участка.

2.29. Подтопление — подъем уровня грунтовых вод, вызванный повышением горизонта вод в реках, каналах и арыках, затопление водой участка дороги, части территорий в результате атмосферных осадков, снеготаяния, некачественно уложенного асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, сброса или утечки воды из инженерных систем и коммуникаций, неисправности либо нарушения правил обслуживания водоприемных устройств и сооружений поверхностного водоотвода, препятствующее движению пешеходов, автотранспорта, городского пассажирского транспорта.

Подтопленной считается территория площадью свыше 2 кв. метров и глубиной более 3 см.

2.30. Повреждение зеленых насаждений — механическое, термическое, химическое и иное причинение вреда кроне, стволу, ветвям древесно-кустарниковых растений, их корневой системе, повреждение надземной части и корневой системы травянистых растений, являющееся причиной ухудшения его состояния, влекущее впоследствии прекращение роста насаждений и их гибель. Так же к повреждению зеленых насаждений относится механическое повреждение ветвей, нарушение целостности коры, загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне вредными веществами, вытаптывание, наезд автотранспорта, поджог и иное причинение вреда.

2.31. Проезд — элемент дороги, обеспечивающий проезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и прочим объектам городской застройки внутри микрорайонов, кварталов.

2.32. Содержание дорог — комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, ее элементов обустройства, полосы отвода и дорожных сооружений.

2.33. Санитарная очистка территории — уборка территорий, сбор, вывоз отходов, уличного смета и случайного мусора.

2.34. Сбор ТБО — комплекс мероприятий, связанных с очисткой мусорокамер, заполнением контейнеров, очисткой контейнеров и контейнерных площадок.

2.35. Срыв графика вывоза ТБО — несоблюдение маршрутного, почасового графика вывоза ТБО, сроком более 8-ми часов.

2.36. Снос зеленых насаждений — вырубка, порубка, выкапывание деревьев, кустарников, цветников, газонов, оформленные в установленном порядке, выполнение которых объективно необходимо в целях обеспечения условий для размещения тех или иных объектов строительства, обслуживания инженерного благоустройства, наземных коммуникаций, создания качества окружающей среды, отвечающего нормативным требованиям инсоляции жилых и общественных зданий.

2.37. Сквер — озелененная территория общего пользования небольшого размера, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения.

2.38. Территории предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов — часть городской территории, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие характеристики, закрепленные целевым назначением юридическим или физическим лицам на правах, предусмотренных действующим законодательством (в различной форме собственности).

2.39. Твердые бытовые отходы (далее — ТБО) — отходы потребления, образующиеся в результате жизнедеятельности людей, в том числе при приготовлении пищи, уборке и ремонте жилых помещений, содержании придомовых территорий и мест общего пользования, содержании в жилых помещениях домашних животных и птиц, а также устаревшие, пришедшие в негодность предметы домашнего обихода.

2.40. Уничтожение зеленых насаждений — прекращение существования зеленых насаждений, произведенное посредством раскапывания (газона), выкапывания цветочно-декоративных растений, кустарников, деревьев или вырубки (спиливания) деревьев, а также повреждения зеленых насаждений, повлекшее за собой единовременное прекращение их роста, жизнедеятельности и гибель.

2.41. ОБДД  ОВД  г.Токмок – отдел безопасности дорожного движения. Отдел внутренних дел г.Токмок.

III. Организация работ по сбору и вывозу мусора

3.1. Физические и юридические лица, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории города, в том числе владельцы индивидуальных жилых домов, жилых и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах обязаны, согласно утвержденным в установленном порядке нормам накопления, заключать договоры на вывоз ТБО с Комбинатом коммунальных предприятий или другими подрядными специализированными предприятиями по вывозу ТБО, имеющими договорные отношения со специализированными предприятиями, производящими захоронение ТБО, их сортировку, обезвреживание и переработку с последующей утилизацией и захоронением.

В отношениях с гражданским сектором (жители индивидуальных и многоэтажных жилых домов) допускается заключение публичных договоров.

3.2. Организация сбора ТБО:

3.2.1. Ответственность за сбор ТБО в контейнеры, очистку (уборку) контейнерных площадок, очистку в зимнее время года от снега и наледи подходов и подъездов к контейнерным площадкам, возлагается:

— по контейнерным площадкам, расположенным на муниципальной территории — на Комбинат коммунальных предприятий, согласно заключенным договорам;

— по остальным территориям, находящимся в аренде, владении, пользовании — на ведомства, организации, предприятия, иные хозяйствующие субъекты, физические и юридические лица.

Ответственность за уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз или загрузке бункера, а также уборку навала мусора на контейнерной площадке, возлагается на работников предприятия МП «Комбинат коммунальных предприятий» и специализированными предприятиями по вывозу ТБО в соответствии с договорами.

3.2.2. Сбор и временное хранение отходов производства промышленных предприятий, образующихся в результате хозяйственной деятельности, осуществляется силами этих предприятий на специально оборудованных для этих целей местах, расположение которых, а также лимиты на размещение отходов и время их хранения в обязательном порядке согласовывается с Комбинатом коммунальных предприятий.

Складирование отходов на территории предприятия вне специально отведенных мест и превышение лимитов на их размещение запрещается.

Временное складирование растительного и иного грунта разрешается только на специально отведенных участках.

3.2.3. Переполнение контейнеров мусором, сжигание бытовых отходов в контейнерах не допускается. Мусор должен удаляться своевременно в соответствии с графиком.

3.2.4. Организациям, эксплуатирующим и обслуживающим контейнерные площадки и контейнеры необходимо производить их своевременный ремонт и замену непригодных к дальнейшему использованию контейнеров.

3.3. Вывоз ТБО:

3.3.1. Вывоз мусора и нечистот из домовладений и предприятий производится специализированными предприятиями по вывозу ТБО в соответствии с договорами.

3.3.2. С потребителей взимается плата за вывоз мусора специализированными предприятиями по вывозу ТБО, согласно заключенным договорам, в соответствии с утвержденными Токмокским городским кенешем тарифами.

3.3.3. Мусор, нечистоты и другие отбросы вывозятся на городской свалочный полигон и сливные станции. Ответственность за содержание городского свалочного полигона и сливных станций в городе возлагается на Комбинат коммунальных предприятий и МП «Токмок Водоканал».

При наличии мусоросортировочных станций, мусороперерабатывающего завода (комплекса) мусор вывозится на данные предприятия по согласованию с мэрией города Токмок.

3.3.4. Ответственность за вывоз крупногабаритного мусора (отходов) возлагается на сами предприятия, учреждения и физические лица, которым принадлежит крупногабаритный мусор, либо на специализированные предприятия по вывозу мусора при наличии соответствующих договоров.

3.3.5. Физическими и юридическими лицами, осуществляющими строительство и (или) ремонт недвижимых объектов, до начала работ необходимо заключать договоры на утилизацию строительного мусора, производить его вывоз самостоятельно (в соответствии с договором на утилизацию) или по договору с Комбинатом коммунальных предприятий.

3.3.6. Вывоз мусора, образующегося в результате очистки газонов от опавшей листвы, санитарной обрезки деревьев, сносе деревьев, стрижки живой изгороди, выкоса газонов и других работ, осуществляемых Комбинат коммунальных предприятий по содержанию городского зеленого хозяйства, производится силами Комбината коммунальных предприятий.

3.3.7. Вывоз мусора, уличного смета, образовавшегося в результате уборки городских улиц и площадей по муниципальному заказу, осуществляется Комбинатом коммунальных предприятий.

3.4. Контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках. Места размещения и тип ограждения согласовываются с местным органом архитектуры, Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Токмок (далее ЦГСЭН города Токмок), уполномоченными подразделениями мэрии город Токмок, председателями домовых и квартальных комитетов и Комбинатом коммунальных предприятий.

Запрещается устанавливать контейнеры на проезжей части, тротуарах, газонах, а также на расстоянии ближе, чем 10 метров от ирригационных каналов.

3.5. Контейнерные площадки должны быть с асфальтовым, бетонным или иным твердым покрытием, с уклоном в сторону проезжей части и наличием подъездных путей.

3.6. Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой 1,0-1,2 м, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию.

Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по индивидуальным проектам (эскизам), разработанным и согласованным в установленном порядке.

3.7. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения этих расстояний, они устанавливаются комиссионно (с участием районного архитектора, представителей мэрии города Токмок, Комбинат коммунальных предприятий, ТОСов, кондоминиумов, домовых, квартальных комитетов, ЦГСЭН города Токмок).

Организация работы комиссии и утверждение соответствующих Актов возлагается на уполномоченные структурные подразделения мэрии города Токмок.

3.8. Размер контейнерных площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров. Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) специализированному предприятию по вывозу ТБО следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов и т.д., индивидуально по каждому участку.

При несменяемой системе число контейнеров подлежащих расстановке на обслуживаемом участке, определяется по формуле:

Б н.с. = П х I х P1 / 365 х Е, где:

П — годовое плановое накопление ТБО на участке (куб.м);

I — периодичность удаления отходов (сутки);

P1 — коэффициент неравномерности накопления отходов (применяется

равным 1,25);

Е — вместимость контейнеров (куб.м).

Для определения списочного числа контейнеров Б н.с. должно быть умножено на коэффициент Р2 = 1,05, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

3.9. Выбор вторичного сырья (банки, бутылки, другие предметы) из сборников отходов, мусороприемных камер и специализированного транспорта по вывозу мусора не допускается. Емкости с отходами не допускается выставлять за пределы мусоросборных камер заблаговременно (ранее одного часа) до прибытия специализированного автотранспорта.

3.10. Контейнерные площадки должны быть постоянно очищены от бытового мусора, содержаться балансодержателями в чистоте и порядке.

3.11. Контейнеры должны быть в технически исправном состоянии, покрашены и иметь маркировку с указанием реквизитов владельца, подрядной организации. Контейнеры, установленные на автозаправочных станциях (АЗС) должны запираться на замки.

3.12. Мусороприемные камеры в многоэтажных жилых домах должны быть закрыты на замок, вход посторонних лиц в мусороприемную камеру запрещается.

3.13. Ответственность за эксплуатацию и содержание мусоропровода, мусороприемных камер несут собственники жилых и нежилых помещений в многоэтажном жилом доме или жилищно-эксплуатационные организации в соответствии с заключенными договорами.

3.14. На городских улицах, вокзалах, рынках, парках, скверах, зонах отдыха, учреждениях образования, здравоохранения, других местах массового посещения населения, во дворах многоэтажных жилых домов, на остановках городского пассажирского транспорта, у входа во все предприятия и учреждения, хозяйствующие субъекты, объекты торговли и услуг, функционирующие на территории города, должны быть установлены урны. Урны устанавливаются за счет собственных средств физических и юридических лиц, ответственных за содержание закрепленных и прилегающих территорий в соответствии с настоящими Правилами.

На рынках, вокзалах, парках, скверах и других местах массового посещения населения урны устанавливают на расстоянии 50 метров одна от другой.

На городских улицах на расстоянии до 100 метров одна от другой.

Во дворах многоэтажных жилых домов у каждого подъезда.

На остановках городского пассажирского транспорта и у входов в предприятия, учреждения, хозяйствующие субъекты, объекты торговли и услуг количество урн должно составлять не менее двух.

Очистка урн производится балансодержателями по мере их заполнения, но не реже двух раз в день. Мойка урн производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Урны, расположенные на остановках городского пассажирского транспорта, очищаются и промываются организациями, осуществляющими уборку остановок, а урны, установленные у объектов торговли и услуг — владельцами и арендаторами объектов торговли и услуг.

Покраска урн осуществляется балансодержателями один раз в год (ежегодно в апреле), а также по мере необходимости или по предписаниям уполномоченных на то органов.

3.15. Лица, по вине которых возникли несанкционированные свалки, поджоги отходов, привлекаются к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством. В случае невозможности установления лиц, ответственных за несанкционированные свалки, удаление отходов и рекультивация мест несанкционированных свалок производятся за счет средств собственника территории либо землепользователя в сроки, установленные уполномоченными органами.

IV. Санитарное содержание и организация уборки городских территорий

4.1. Санитарное содержание территорий общего пользования включает в себя регулярную уборку от мусора, смета, в зимний период — уборку снега, льда, посыпку песком проезжей части дорог и тротуаров, в летний период — мойку дорожных покрытий, тротуаров, полив, покос газонов, уход за зелеными насаждениями, малыми архитектурными формами, другие мероприятия.

4.2. Предприятия, учреждения, организации, владельцы хозяйствующих субъектов, собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, владельцы индивидуальных жилых домов обязаны производить ежедневную санитарную уборку отведенной, закрепленной и прилегающих территорий (в соответствии с пунктом 4.4.1.) за счет своих средств самостоятельно, привлекать для этих работ наемных работников (дворников) или на условиях возмездного договора заключать соответствующее соглашение со специализированной организацией.

Складирование мусора осуществлять в соответствии с договором, заключенным со специализированным предприятием по вывозу ТБО.

4.3. Уборочные работы городских территорий производятся в соответствии с требованиями настоящих Правил, инструкциями и технологическими рекомендациями, утвержденными мэрией города Токмок. Ответственность за организацию уборки возлагается на Комбинат коммунальных предприятий, товарищества собственников жилья, домовые и квартальные комитеты, собственников жилья в соответствии с их полномочиями.

4.3.1. Комбинат коммунальных предприятий несет ответственность за:

— организацию и производство уборочных работ городских улиц, площадей, парков, скверов и других территорий;

— организацию и производство уборочных работ (в весенний и осенний период) по сплошной очистке газонов, ирригационных сетей, расположенных вдоль проезжей части дорог, в парках, скверах находящихся на балансе Комбината коммунальных предприятий и содержанию их в надлежащем порядке, а также очистку водопропускных мостов, переходов и вывоз мусора, образовавшегося в результате указанных работ.по муниципальному заказу в соответствии с заключенным договором с уполномоченным органом мэрии города Токмок – «Управлением муниципальной собственности».

4.3.2. Мэрия города Токмокорганизует уборочные работына внутримикрорайонных, внутриквартальных, дворовых и других территориях, не охваченных санитарной очисткой по муниципальному заказу, территориях прилегающих к индивидуальным и многоэтажным жилым домам, закрепленных за владельцами земельных участков, дворовых территорий с привлечением к данным работам населения, обслуживающих жилищно-эксплуатационных организаций, товариществ собственников жилья, кондоминиумов, жилищно-строительных кооперативов, а также владельцев хозяйствующих субъектов, расположенных в жилых домах и внутри кварталов.

4.4. Ответственность за непосредственное производство уборочных работ, благоустройство территории, содержание зеленых насаждений и ирригационных систем, возлагается:

4.4.1. На баланс содержателей, собственников зданий и сооружений, землепользователей и землевладельцев, соответствующие муниципальные службы, владельцев и нанимателей индивидуальных жилых домов, собственников жилых и нежилых помещений в многоэтажных жилых домах, которые в пределах закрепленных за ними территорий, приусадебных и придомовых участков обязаны обеспечивать регулярную уборку улиц, площадей, набережных, мостов, рыночных площадей, путепроводов, тротуаров, дворов, парков, скверов, содержание зеленых насаждений и ирригационных систем, в том числе:

— в длину — на протяжении всей территории, прилегающей к зданиям, домовладениям или участкам;

— в ширину — по проезжей части дороги или площади, а при односторонней застройке — на всю ширину проезжей части, включая противоположный тротуар.

В случае если в одном здании располагаются несколько пользователей (арендаторов), ответственность за санитарное содержание прилегающей территории возлагается на собственника здания либо его уполномоченного представителя. Разграничение зон ответственности в данном случае может определяться также договором аренды или договором, подписанным всеми пользователями здания.

4.4.2. Комбинат коммунальных предприятий осуществляет уборку проезжих частей, улиц и площадей, тротуаров, остановок общественного транспорта, парков, скверов, (кроме взятых в аренду) и других муниципальных территорий, в том числе случайного мусора с газонов и ирригационных систем.

4.4.3. Железнодорожные пути, проходящие в черте города и территория в пределах полосы отчуждения (откосы, насыпи, переезды, переходы через пути), перроны, вокзалы убираются силами эксплуатационной железнодорожной организации за счет собственных средств.

4.4.4. Уборка и содержание мест массового отдыха горожан производится предприятиями, за которыми закреплены данные территории исключить и изложить словами следующего содержания на МП « Комбинат коммунальных предприятий ».

4.4.5. Мойка тротуаров, содержание дворовых территорий, зеленых насаждений и газонов, в том числе устройство приствольных кругов у деревьев и кустарников, выкашивание травостоя и борьба с сорняками, посев газонов, озеленение территорий, а также сохранность зеленого фонда обеспечивается силами предприятий и граждан, в соответствии с пунктами 2.28. и 4.4.1. настоящих Правил.

4.4.6. Содержание и обслуживание общественных туалетов возлагается на Комбинат коммунальных предприятий, частных владельцев и арендаторов.

4.4.7. Содержание объектов озеленения (парки, скверы,  газоны и т.д.), возлагается на МП « Комбинат коммунальных предприятий».

4.4.8. За уборку газонной части разделительных полос, содержание ограждений на проезжей части, тротуаров и газонов, других элементов благоустройства дороги ответственность несут предприятия, на балансе которых они находятся.

При выполнении данных работ запрещается перемещение мусора на проезжую часть улиц и проездов.

4.4.9. Ответственность за уборку мест временной уличной торговли, территорий, прилегающих к объектам торговли (торговые павильоны, быстровозводимые торговые комплексы, палатки, киоски и т.д.), в радиусе 10 метров, а для рынков, торгово-рыночных комплексов в радиусе 50 метров, возлагается на владельцев данных объектов торговли.

Не допускается складирование тары на прилегающих газонах, крышах торговых палаток, киосков, ирригационных сетях, дренажах и т.д.

4.4.10. За уборку и содержание длительное время не используемых и не осваиваемых территорий, территорий после сноса строений ответственность возлагается на землепользователей или землевладельцев, которым отведена данная территория, подрядные организации, выполняющие работы по сносу строений.

4.4.11. За уборку, благоустройство, поддержание чистоты территорий, въездов и выездов из АЗС, авто моечных постов, заправочных комплексов и прилегающих территорий (не менее 15-метровой зоны) и подъездов к ним ответственность несут балансодержатели указанных объектов.

4.4.12. За ручную уборку территорий вокруг мачт и опор установок наружного освещения (УНО) и контактной сети, расположенных на тротуарах, ответственность несет Комбинат коммунальных предприятий.

4.4.13. За уборку территорий, прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), а также к опорам ЛЭП ответственность несут балансодержатели территорий, на которых находятся данные объекты.

4.4.14. За уборку и вывоз бытового мусора, снега с территорий парковок, автостоянок, гаражей и т.п., в том числе платных, ответственность несут балансодержатели, организации, эксплуатирующие данные объекты.

4.4.15. За уборку и содержание территорий (внутризаводских, внутри дворовых) предприятий, организаций и учреждений, иных хозяйствующих субъектов, а также прилегающей к ним территории (от границ участков, ограждений, зданий), подъездов к ним — ответственность несет администрация предприятий, учреждений, организаций в собственности, владении, аренде или на балансе которых находятся строения, расположенные на указанных территориях.

4.4.16. Подметание дворовых территорий, внутри дворовых проездов и тротуаров от смета, пыли и мелкого бытового мусора, их мойка осуществляется товариществами собственников жилья, кондоминиумами или работниками подрядных жилищно-эксплуатационных организаций в соответствии с договорами заключенными с ними собственниками жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирном жилом доме, механизированным способом или вручную. Чистота на территории должна поддерживаться в течение всего рабочего дня.

4.5. В случае возникновения спорных вопросов, определение границ уборки территорий между организациями, предприятиями, учреждениями, арендаторами осуществляется с участием представителей мэрии города Токмок, Комбинат коммунальных предприятий (с учетом договоров землепользования и прилегающих территорий) с составлением согласованных с ними схематических карт уборки.

4.6. Уборка городских территорий проводится один раз в день. Надлежащая чистота должна поддерживаться в течение всего дня.

Уборка дворовых территорий, мест массового пребывания людей (подходы к вокзалам, территории рынков, торговых зон и др.) производится в течение всего рабочего дня.

4.7. В случаях экстремальных погодных явлений (ливневый дождь, снегопад, гололед и др.) режим уборочных работ устанавливается в соответствии с указаниями мэрии города Токмок, ОБДД ОВД города Токмок, решениями оперативной группы по координации действий городских организаций, при необходимости создаваемой мэрией города Токмок.

Решения оперативной группы (штаба) обязательны для исполнения всеми юридическими и должностными лицами.

4.8. Профилактическое обследование смотровых и дожде приёмных колодцев городской водосточной сети и их очистка производится МП «Токмок Водоканал» по утвержденным графикам, но не реже одного раза в квартал с вывозом  накопившего от  очистки  мусора.

Во избежание засорения ливневой канализации (водосточной сети) запрещается сброс смета и бытового мусора в дожде приёмные колодцы.

Системы дожде приемных колодцев (в том числе решетки) должны постоянно находиться в рабочем состоянии. Не допускается засорение, заиливание решеток и колодцев, ограничивающее их пропускную способность.

В случаях обильных осадков при возникновении подтоплений на проезжей части дорог (из-за нарушений работы водосточной сети) ликвидация подтоплений проводится силами Комбината коммунальных предприятий. При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийные ситуации на трубопроводах и т.д.), ответственность за их ликвидацию (в зимний период скол и вывоз льда) возлагается на организации, допустившие нарушения.

4.9. Уборка мусора с акваторий рек и каналов, коллекторно-дренажной сети и подводящих ирригационных систем осуществляется силами МП «Комбинатом коммунальных предприятий».

4.10. Спил деревьев и их вывоз осуществляется организациями, производящими работы по обрезке ветвей в кронах и удалению сухостойных, аварийных, потерявших декоративность деревьев (на муниципальных территориях — Комбинат коммунальных предприятий, на территориях, находящейся в государственной и частной собственности — другими специализированными организациями, имеющими соответствующий опыт по данному виду работ», либо Комбинатом коммунальных предприятий (на основании возмездного договора).

Вывоз производится в течение рабочего дня с озелененных территорий вдоль основных улиц и магистралей, и в течение суток с улиц второстепенного значения и дворовых территорий. Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, аварийных деревьев должны быть удалены в течение пяти суток на основных улицах и магистралях города, и в течение десяти суток на улицах второстепенного значения и дворовых территориях.

Упавшие деревья должны быть удалены балансодержателем территории немедленно с проезжей части дорог, тротуаров, от линий электропередач, фасадов жилых и производственных зданий, а с других территорий — в течение 6 часов с момента обнаружения.

V. Особенности уборки городских территорий в осенне-зимний период

5.1. Осенне-зимняя уборка проезжей части улиц и проездов осуществляется в соответствии с требованиями настоящих Правил.

5.2. Период осенне-зимней уборки устанавливается с 1 сентября по 1 марта. В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз), сроки начала и окончания зимней уборки корректируются мэрией города Токмок и ОБДД ОВД города Токмок.

5.3. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в осенне-зимний период проводятся балансодержателями техники в срок до 1 ноября текущего года.

5.4. Организации, отвечающие за уборку городских территорий (службы заказчиков и подрядные организации) в срок до 1 ноября должны обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов.

5.5. В зимний период дорожки, скамейки, урны, малые архитектурные формы и прочие элементы, а также прилегающие к ним территории и подходы должны быть очищены от снега и наледи.

5.6. Собственники, владельцы или пользователи объектов и (или) территорий, Комбинат коммунальных предприятий должны производить очистку тротуаров, пешеходных дорожек, проездов, парковок транспорта на закрепленных и прилегающих территориях от снега и наледи до твердого покрытия. При возникновении наледи территория обрабатывается инертными материалами (песок, мелкий щебень и т.д.).

Очистка от снега и наледи проезжей части улиц и площадей производится силами Комбинат коммунальных предприятий.

Комбинат коммунальных предприятий, балансодержатели и специализированные организации, в соответствии с заключенными договорами, обслуживающие придомовые участки многоэтажных жилых домов производят уборку снега и льда ручным способом или с применением снегоуборочных механизмов и автотранспорта на закрепленных за ними территориях.

Уборка, вывоз снега и льда с тротуаров, улиц, площадей, скверов начинается в первую очередь с магистральных улиц, остановок и разворотов, разворотных площадок, мостов, путепроводов, тротуаров для обеспечения бесперебойного движения транспорта и пешеходов.

5.7. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов, независимо от погодных условий.

Удаление наледи на дорогах, образовавшейся в зимнее время в результате аварий водопроводных и канализационных сетей, производится немедленно той организацией, по вине которой произошло обледенение дорожного полотна.

При необходимости укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи на улицах, площадях и скверах разрешается в зависимости от ширины улиц и характера движения на них. Валы снега могут укладываться посередине, либо по обеим сторонам проезжей части, вдоль тротуаров или газонов на расстоянии 0,5 метра от бордюров, чтобы не мешать проходу пешеходов и движению транспорта. Собранный в кучи и валы снег по мере накопления вывозится в специально отведенные места.

5.8. Запрещается выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, счищаемый с внутри квартальных проездов, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов.

5.9. Зимняя уборка улиц и магистралей:

5.9.1. Требования к зимней уборке дорог по отдельным технологическим операциям.

5.9.2. Обработка проезжей части городских дорог противогололедными материалами должна начинаться сразу после окончания снегопада.

5.9.3. Все машины для распределения противогололедных материалов, находящиеся на круглосуточном дежурстве, закрепляются для работы за определенными улицами и проездами (маршрутные графики работы). Копия маршрутного графика выдается водителю вместе с путевым листом.

5.9.4. После уборки снега в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц — крутые спуски и подъемы, мосты, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного транспорта и т.д.

Комбинатом коммунальных предприятий в обязательном порядке составляется перечень участков улиц, требующих первоочередной обработки противогололедными материалами. Данный перечень и маршрутные графики согласовываются с ОБДД ОВД г.Токмок.

5.10. Очистка снега:

5.10.1. Механизированная очистка проезжей части должна начинаться при высоте рыхлой снежной массы на дорожном полотне 2,5-3,0 см, что соответствует 5 см свежевыпавшего неуплотненного снега.

При длительном снегопаде циклы механизированной очистки проезжей части осуществляются после каждых 5 см свежевыпавшего снега.

5.10.2. Время, необходимое на очистку всех улиц и проездов, не должно превышать трех часов (один цикл механизированной очистки).

5.10.3. При длительных интенсивных снегопадах время технологического цикла «посыпка-очистка» не должно превышать 6 часов.

При непрекращающемся снегопаде Комбинат коммунальных предприятий в течение суток должно быть выполнено не менее трех полных технологических циклов «посыпка-очистка», т.е. практически должна быть обеспечена постоянная работа уборочных машин на улицах города с кратковременными (не более одного часа) перерывами для заправки машин ГСМ и принятия пищи водителями.

5.10.4. По окончании очередного цикла очистки необходимо приступить к выполнению работ по формированию снежных валов в лотках улиц и проездов, расчистке проходов в валах снега на остановках городского пассажирского транспорта и в местах наземных пешеходных переходов.

5.10.5. После завершения механизированной очистки проезжая часть должна быть полностью очищена от снежных накатов и наледей.

5.11. Формирование снежных валов:

5.11.1. Снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы.

Формирование снежных валов не допускается:

— на пересечениях дорог и улиц, проездов, на одном уровне и вблизи железнодорожных переездов;

— на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;

— на тротуарах.

Ширина снежных валов в лотковой зоне улиц не должна превышать 1,5 метра. Валы снега должны быть подготовлены к погрузке в самосвалы.

Время формирования снежных валов не должно превышать 24 часа после окончания снегопада.

При формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на тротуары и газоны.

5.12. На улицах и проездах с односторонним движением транспорта, в том числе на магистралях с разделительной полосой в виде скверов, газонов и бетонных блоков, двухметровые прилотковые зоны, со стороны которых начинается подметание проезжей части, должны быть в течение всего зимнего периода постоянно очищены от снега и наледи до бортового камня.

5.13. В период временного хранения снежного вала и возможной оттепели (для пропуска талых вод), а также во время работ по вывозу снега на двухметровой прилотковой полосе проезжей части должен быть расчищен лоток шириной не менее 0,5 метров между валом и бортовым камнем.

5.14. Уборка тротуаров, посадочных площадок на остановках пассажирского транспорта, пешеходных дорожек:

5.14.1. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться противогололедными материалами.

5.14.2. Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках начинаются сразу по окончании снегопада. При интенсивных длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными материалами должны повторяться после каждых 5 сантиметров выпавшего снега.

5.14.3. В период интенсивного снегопада (более 1 см/час) тротуары и лестничные сходы мостовых сооружений должны обрабатываться противогололедными материалами, должны расчищаться проходы для движения пешеходов.

5.15. Зимняя уборка дворовых территорий:

5.15.1. Тротуары, дворовые территории и проезды должны быть очищены от снега и наледи. При возникновении наледи (гололеда) производится обработка мелким щебнем фракции 2-5 мм.

5.15.2. Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, разрешается складировать на территориях дворов, в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега. Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод.

VI. Особенности уборки городских территорий в весенне-летний период

6.1. Период весенне-летней уборки устанавливается с 1 марта по 1 сентября.

В случае резкого изменения погодных условий, по указанию мэрии города Токмок, сроки проведения летней уборки могут изменяться. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в весенне-летний период проводятся в сроки, определенные мэрией города Токмок и ОБДД ОВД города Токмок.

6.2. При мойке проезжей части не допускается выбивание струей воды смета и мусора на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок городского пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д.

6.3. В период листопада организации, ответственные за уборку закрепленных территорий, производят сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц и магистралей, дворовых территориях. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

 VII. Требования к летней уборке дорог (по отдельным элементам)

7.1. Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений и промыта.

7.2. Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от песка и различного мелкого мусора. Допустимый объем загрязнений, образующийся между циклами работы подметально-уборочных машин, не должен превышать 50 грамм на 1 кв. метр площади покрытий.

7.3. Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора и промыты.

Допускаются небольшие отдельные загрязнения песком и мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между циклами уборки.

Общий объем таких загрязнений не должен превышать 15 грамм на 1 кв. метр.

7.4. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора.

7.5. Металлические ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть промыты.

7.6. Разделительные полосы, выполненные в виде газонов, должны быть очищены от мусора, высота травяного покрова не должна превышать 15 см.

VIII. Обеспечение благоустройства, чистоты и порядка

Общие положения

8.1. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели должны соблюдать чистоту и поддерживать порядок на всей территории города Токмок, в том числе на территориях общего пользования и на территориях индивидуальной застройки, не допускать повреждения и разрушения элементов благоустройства (дорог, тротуаров, газонов, малых архитектурных форм, наружного освещения, ирригационных систем и т.д.), бережно относиться к объектам любой собственности.

8.2. На территории города Токмок не допускается выброс бытового и строительного мусора, отходов производства, тары, спила деревьев, листвы, снега.

Запрещается сорить на улицах, площадях, в парках, скверах и других общественных местах.

Запрещается сметать и выбрасывать мусор в арычную и коллекторно-дренажную сети, сливать в них сточные воды.

8.3. Запрещается самовольная разработка и вывоз гравия из русел рек Чу и Шамшы.

8.4. Запрещается повреждать или уничтожать урны, фонари уличного освещения, памятники, скамейки и другие малые архитектурные формы.

8.5. Запрещается сжигание мусора, листвы, тары, автомобильных покрышек, производственных отходов, разведение костров, захоронение мусора на территории земельных участков, включая внутренние территории предприятий и частных домовладений.

8.6. Владельцам личного автотранспорта в зимнее время запрещается использовать на долговременное хранение проезжую часть улиц и проездов города для стоянки и размещения транспортных средств.

Хранение и отстой личного автотранспорта на дворовых и внутриквартальных территориях допускается в один ряд, при этом должно быть обеспечено беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники.

Хранение и отстой грузового автотранспорта, в том числе частного, допускается только в гаражах, на автостоянках или в автобазах.

Запрещается мойка, чистка транспортных средств на территории города, за исключением специально отведенных мест.

8.7. Автотранспортные предприятия и автохозяйства, маршруты которых проходят по территории городаТокмок, обязаны выпускать машины на линию в чистом и исправном состоянии, обеспечивать на конечных остановках влажную уборку автобусов и маршрутных такси после каждого рейса.

8.8. Запрещается перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, спила деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог.

8.9. Владельцы не капитальных объектов (автостоянки, боксовые гаражи, ангары, складские подсобные строения, сооружения, объекты торговли и услуг) обязаны заключать договоры на санитарную очистку и уборку отведенных территорий.

Владельцы металлических гаражей должны организовывать эти работы за счет собственных сил и средств.

8.10. Запрещается размещение объектов различного назначения на газонах, клумбах, цветниках, детских площадках, оросительной и коллекторно-дренажных сетях, а также укладка труб, сужающих рабочее сечение ирригационных систем.

8.11. Запрещается самовольная установка объектов, предназначенных для осуществления торговли, временных объектов, предназначенных для хранения автомобилей (металлических тентов, навесов, гаражей и т.д.) и вспомогательных построек, ограждений без получения разрешения в установленном порядке.

8.12. Выгул домашних животных (собак, кошек и др.) должен осуществляться только в намордниках и на коротком поводке в специально отведенных для этих целей местах (площадках).

8.13. Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, граждане должны принимать участие в месячниках по санитарной очистке и благоустройству, проводимых мэрией города Токмок в рамках закрепленных и прилегающих территорий.

Содержание фасадов

8.14. Руководители предприятий и организаций, владельцы индивидуальных жилых домов, собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, на балансе которых находятся здания и сооружения, обязаны обеспечить своевременное производство работ по реставрации, ремонту и покраске их фасадов, а также отдельных элементов (балконов, лоджий, водосточных труб, ограждений, металлических ворот и др.), поддерживать в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах информационные таблички, памятные доски и т.п.

Запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий и их конструктивных элементов.

8.15. Жилые, административные, производственные и общественные здания должны быть оборудованы аншлагами и  номерами, а жилые, кроме того, указателями номеров подъездов и квартир. Аншлаги  и  номера должны содержаться в чистоте и исправном состоянии. За их чистоту и исправность отвечают балансодержатели зданий.

8.16. В зимнее время балансодержателями (арендаторами) зданий должна быть организована своевременная очистка кровель от снега, наледи и сосулек.

Очистка кровель зданий на стороне, выходящей на пешеходные зоны, от наледеобразований должна производиться немедленно по мере их образования с предварительной установкой ограждения опасных участков.

Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега, не допуская его накопления толщиной более 30 см.

8.17. Очистка крыш зданий от снега, наледеобразований, со сбросом его на тротуары, допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые территории.

Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность прохода жителей и движения пешеходов. Сброшенный с кровель зданий снег и ледяные сосульки немедленно убираются на проезжую часть и размещаются вдоль лотка для последующего вывоза (по договору) организацией, убирающей проезжую часть улицы.

Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточных труб. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и др.

Строительные объекты

8.18. Обустройство и содержание строительных площадок, восстановление благоустройства после окончания строительных и ремонтных работ регламентируется настоящими Правилами.

8.19. Строительные площадки, объекты промышленности строительных материалов (заводы ЖБИ, растворные узлы и др.) в обязательном порядке должны оборудоваться пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта. Запрещается вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на городскую территорию.

Ответственность за уборку и содержание территорий в пределах пятиметровой зоны от границ объекта строительства, реконструкции и ремонта возлагается на заказчика и генеральную подрядную организацию.

8.20. Для складирования мусора и отходов строительного производства на строительной площадке, в соответствии с проектом организации строительства, должны быть оборудованы специально отведенные места или установлен бункер-накопитель.

Запрещается складирование мусора, грунта и отходов строительного производства вне специально отведенных мест.

Складирование строительных материалов и изделий допускается только в пределах огражденной строительной площадки.

8.21. Ограждения строительных площадок должны иметь внешний вид, соответствующий установленным нормативам, очищены от грязи, промыты, не иметь проемов, не предусмотренных проектом, поврежденных участков, посторонних наклеек, объявлений и надписей, по периметру ограждений строительной площадки должно быть установлено освещение.

8.23. Ответственность за содержание законсервированного объекта строительства (долгостроя) возлагается на балансодержателя (заказчика-застройщика).

8.24. Заказчик строительства обязан обеспечить сдачу в эксплуатацию объекта с выполнением всех работ, предусмотренных проектом по благоустройству и озеленению территорий и приведением их в надлежащий порядок.

Художественное оформление и реклама

8.25. Средства наружной рекламы и информации должны размещаться и содержаться в чистоте, иметь надлежащий эстетический вид, подсвечиваться в темное время суток и соответствовать требованиям законаКыргызской Республики «О рекламе».

Ответственность за их содержание несут юридические и физические лица, на которых оформлена разрешительная документация.

8.26. После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции рекламораспространитель обязан восстановить благоустройство территорий или объекта размещения в сроки не более:

— 2-х суток на территориях зоны особого городского значения;

— 4-х суток на улицах и магистралях зоны общего городского значения;

— 7-и суток на внутриквартальных территориях.

Запрещается производить смену изображений (плакатов) на рекламных конструкциях с заездом автотранспорта на газоны.

8.27. Запрещается наклеивание и развешивание на зданиях, заборах, остановках городского пассажирского транспорта, опорах освещения, деревьях каких-либо объявлений и других информационных сообщений.

Организация работ по удалению самовольно размещаемых рекламных и иных объявлений, надписей и изображений со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, опор контактной сети и наружного освещения и т.п.), независимо от их ведомственной принадлежности, возлагается на балансодержателей или арендаторов указанных объектов за счет средств рекламораспространителей.

8.28. Размещение и демонтаж централизованного праздничного оформления территории города производятся Комбинатом коммунальных предприятий в сроки, установленные мэрией города Токмок.

Наружное освещение

8.30. Эксплуатацию и ремонт сетей наружного освещения улиц, скверов, площадей, прилегающих территорий к зданиям и сооружениям осуществляют специализированные предприятия, юридические лица, на балансе которых они состоят. Сети наружного освещения, находящиеся в муниципальной собственности, обслуживаются муниципальным предприятием «комбинат коммунальных предприятий».

8.31. При выдаче архитектурно-планировочных условий и согласовании проектной документации на строительство новых объектов местная архитектура  должно предусматривать выполнение наружного освещения с учетом отведенной и прилегающей территории по благоустройству.

8.32. Устройства уличного освещения должны быть оборудованы централизованным управлением или телеуправлением, при этом должен быть предусмотрен контроль состояния освещения.

Включение наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий микрорайонов и других освещаемых объектов и его отключение производится по графикам, разработанным и утвержденным мэрией города Токмок, с учетом поправок на погодные условия.

Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов жилых домов, номерных знаков домов и указателей улиц, а также систем архитектурно-художественной подсветки производится в режиме работы наружного освещения улиц.

Централизованное управление уличным освещением, а также остальными видами наружного освещения, если оно для них предусматривается, должно, в случае выхода из строя основного пункта управления, обеспечивать возможность включения и отключения освещения из ограниченного количества мест.

Для магистральных улиц должна быть предусмотрена возможность отключения части светильников в ночное время. Количество отключенных светильников на основных площадях, магистралях и улицах не должен превышать 5 процентов.

8.33. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения и контактной сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться балансодержателями по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

8.34. Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие ртуть (ДРЛ, ДРИ, ДнаТ, люминесцентные и т.д.) должны храниться в специально отведенных для этих целей помещениях и вывозиться на утилизацию на городской свалочный полигон.

8.35. Вывоз сбитых опор освещения и контактной сети электрифицированного транспорта осуществляется владельцем опоры на основных магистралях — незамедлительно. Вывоз демонтируемых опор и сбитых опор на остальных территориях — в течение суток с момента обнаружения (демонтажа).

Сохранность дорог, площадей, тротуаров и зеленых насаждений, ирригационных систем и элементов внешнего благоустройства

8.36. Городские дороги, со всеми входящими в их состав сооружениями (мостами, трубами, автотранспортными сооружениями) составляют городской дорожный фонд.

Все пользователи городских дорог и дорожные организации обязаны соблюдать требования настоящих Правил.

8.37. Органы милиции и ОБДД ОВД города Токмок осуществляют надзор за обеспечением сохранности дорог и оказывают содействие уполномоченным органам мэрии в обеспечении сохранности дорог, элементов внешнего благоустройства и зеленого хозяйства.

8.38. Строительные организации до начала строительства обязаны заключить договор на вывоз мусора с МП «Комбинат коммунальных предприятий» или другим специализированным предприятием по вывозу мусора и обеспечить сохранность городских дорог, тротуаров, дорожных сооружений, зеленых насаждений, ирригационных систем, находящихся в зоне строительства, а также полное восстановление нарушенных в результате проведения строительных работ элементов благоустройства и озеленения.

8.39. Организации, в ведении которых находятся подземные инженерные коммуникации, обязаны следить за тем, чтобы крышки люков, колодцев, расположенных на тротуарах, проезжей части и других территориях, находились на уровне дорожного покрытия, содержались в исправном состоянии и закрытыми. В случае повреждения или разрушения они должны быть немедленно огорожены и исправлены в течение суток организацией, в ведении которой находятся данные подземные коммуникации.

8.40. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ производится организациями, проводящими работы на главных магистралях города незамедлительно (в ходе работ), на остальных улицах и дворах — в течение суток. Складирование отходов асфальтобетона на газонах или участках с зелеными насаждениями запрещено.

8.41. Запрещается оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах землю и строительный мусор после окончания работ.

Дорожные знаки, ограждения, разметка, светофорное хозяйство

8.42. Автомобильные дороги должны быть оборудованы светофорными объектами, дорожными знаками, ограждениями, разметкой в соответствии с дислокацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке ОБДД ОВД города Токмок.

Работы по содержанию, ремонту дорожных знаков, а также установке отсутствующих дорожных знаков выполняются в течение всего года эксплуатирующей организацией и балансодержателями, в том числе владельцами АЗС, автостоянок и другими ведомственными организациями.

Техническое состояние дорожных знаков должно отвечать нормативным требованиям: поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений.

Опоры крепления дорожных знаков должны быть окрашены эксплуатирующей организацией или балансодержателями.

По истечении нормативного срока эксплуатации дорожные знаки подлежат замене эксплуатирующей организацией и балансодержателями.

Временно установленные знаки должны быть сняты в течение суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки.

8.43. Отдельные детали светофора или элементы его крепления не должны иметь видимых повреждений, разрушений и коррозии металлических элементов.

Рассеиватель не должен иметь сколов и трещин.

Символы, наносимые на рассеиватели, должны распознаваться с расстояния не менее 50 метров, а сигнал светофора — 100 метров.

Замена вышедшего из строя источника света должна производиться в течение 72 часов после обнаружения неисправности.

8.44. Опасные для движения участки улиц, в том числе проходящие по мостам и путепроводам, должны быть оборудованы ограждениями.

Места, отведенные под пешеходные переходы, должны быть оборудованы ограждениями, соответствующими дорожными знаками и разметкой.

Поврежденные элементы ограждений подлежат восстановлению или замене в течение суток после обнаружения дефектов Комбинатом коммунальных предприятий и балансодержателями ограждений.

Дорожная разметка должна ежегодно обновляться МП «Комбинатом коммунальных предприятий»

8.45. Информационные указатели, километровые знаки, парапеты и др. должны быть окрашены в соответствии с существующими ГОСТами, промыты и очищены от грязи.

Все надписи на указателях должны быть четко различимы.

Брошенный и разукомплектованный автотранспорт

8.46. Выявление брошенного и разукомплектованного транспорта на городских территориях осуществляют Комбинатом коммунальных предприятий, ОБДД ОВД города Токмок.

8.47. Ответственность за организацию работ по выявлению, учету и эвакуации брошенного и разукомплектованного транспорта возлагается на Комбинат коммунальных предприятий, балансодержателей территорий и домовладений, арендаторов земельных участков.

8.48. Транспортное средство, по которому имеется заключение ОБДД ОВД города Токмок об отсутствии владельца, в пятидневный срок подлежит вывозу на утилизацию, а при необходимости разборки не металлических комплектующих — на площадки хранения. Время разборки и вывоза на утилизацию транспортного средства на площадках хранения не должно превышать 7 дней.

8.49. При выявлении владельца разукомплектованного транспортного средства ОБДД ОВД города Токмок в течение 3 дней обязано направить извещение владельцу о необходимости вывоза транспортного средства или приведения его в порядок, а в случае его отказа — обеспечить вывоз транспорта на охраняемую площадку с последующей передачей дела в суд о возмещении стоимости затрат по эвакуации и хранению транспорта.

8.50. Контроль за эвакуацией брошенных и разукомплектованных автотранспортных средств осуществляют ОБДД ОВД города Токмок и Комбинат коммунальных предприятий.

Фонтаны

8.51. Ответственность за состояние и эксплуатацию фонтанов возлагается на балансодержателя.

Сроки включения фонтанов, режимы их работы, график промывки и очистки чаш, технологические перерывы и окончание работы определяются мэрией города Токмок.

В период работы фонтанов очистка водной поверхности от мусора производится по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю. Балансодержатель обязан содержать фонтаны в чистоте и в период их отключения.

Сохранность ирригационных систем

8.52. Вся ирригационная система: магистральные каналы, разводящая и мелкая ирригационная сети, гидротехнические сооружения, системы поливочных водопроводов и дождевая дренажная сеть, сборные коллекторы, пруды, независимо от места расположения на улицах, в парках и в жилых домах — является городским ирригационным хозяйством.

8.53. Ответственность за сохранность ирригационной системы :

— по всем распределительным магистральным каналам и подающим ирригационным сетям, осушительным коллекторно-дренажным сетям открытого и закрытого типа, по разводящей ирригационной системы на магистралях, в скверах и улицах, системе поливочного водопровода возлагается на Комбинат коммунальных предприятий;

— по ирригационным системам внутри микрорайонов и кварталов — товарищества собственников жилья, кондоминиумы, а также жилищно-эксплуатационные организации в соответствии с договорами, заключенными с ними собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме на обслуживание и содержание общего имущества жителей дома, квартальные комитеты и владельцев домостроений;

— по ирригационным системам  на территориях предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности — на их руководителей.

8.54. Новое строительство, а также реконструкция действующих сетей должны быть согласованы в установленном порядке.

Малые архитектурные формы

8.55. Строительство и установка малых архитектурных форм, элементов монументально-декоративного оформления, скамеек, коммунально-бытового и технического оборудования, устройств для оформления мобильного и вертикального озеленения на территории города в местах общественного пользования допускается только по согласованию с местной архитектурой и балансодержателем территории.

8.56. Конструктивные решения малых архитектурных форм, элементов монументально-декоративного искусства должны обеспечивать их устойчивость и безопасность использования.

8.57. Скамейки должны устанавливаться на твердые покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках допускается установка скамеек на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части не должны выступать над поверхностью земли.

8.58. Малые архитектурные формы (МАФ), садово-парковая мебель должны находиться в исправном состоянии, промываться и ежегодно до 1 мая окрашиваться.

8.59. Содержание малых форм архитектуры осуществляется балансодержателями:

8.59.1. Весной малые архитектурные формы тщательно осматривают, заменяют сломанные рейки и крепления новыми. Старые рейки очищают от краски, металлические детали — от ржавчины и старой краски, затем их моют с применением моющего состава и протирают тряпкой насухо. Высохшие конструкции равномерно окрашивают с помощью пистолета-распылителя, металлические поверхности красят вручную.

8.59.2. Цветочные вазы и урны весной моют снаружи (урны и внутри), очищают от старого покрытия, красятся  вручную или с помощью пистолета-распылителя компрессорной установки. Затем расставляют на места.

8.59.3. Для содержания цветочных ваз и урн постоянно в хорошем внешнем и санитарно-гигиеническом состоянии необходимо:

— вовремя убирать все сломанные или ремонтировать частично поврежденные урны и вазы;

— протирать внешние стенки влажной тряпкой с удалением подтеков и грязи;

— собирать и удалять случайный мусор, отцветшие соцветия и цветы, засохшие листья.

8.59.4. В летнее время проводится постоянный осмотр всех малых форм архитектуры, их своевременный ремонт или удаление, а также неоднократный обмыв с применением моющих средств.

8.59.5. Особое внимание должно быть уделено малым архитектурным формам, применяемым для оформления спортивных площадок, детских площадок, арен и т.п. Они должны постоянно находиться в исправном состоянии, все составляющие должны быть крепко и надежно скреплены между собой.

8.59.6. Кабели, подающие электроэнергию к светильникам на озелененную территорию, нуждаются в постоянном контроле со стороны специализированной организации.

8.59.7. Приствольные ограждения (металлические или чугунные решетки) необходимо периодически поднимать, ремонтировать, очищать от старого покрытия и производить окраску.

8.59.8. Декоративная парковая скульптура, монументальная скульптура, беседки, навесы, трельяжи на озелененной территории должны быть в исправном и чистом состоянии.

IX. Зеленые насаждения

Общие положения

 9.1. Озелененные территории являются неотъемлемой частью города Токмок. Наряду с архитектурой объекты озеленения участвуют в формировании облика города, имеют санитарно-гигиеническое, природоохранное, средозащитное, средоформирующее, рекреационное, ландшафтно-архитектурное, культурное и научное значение.

9.2. Повышенная загазованность и запыленность воздуха, особенности температурного и водного режимов воздуха и почвы, неблагоприятные химические и физико-механические свойства почвы, наличие каменных, бетонных и металлических поверхностей, мощение и асфальтовое покрытие улиц и площадей, наличие подземных коммуникаций и сооружений в зоне корневой системы, интенсивный режим использования городских насаждений населением обуславливают специфичность экологической среды города и ее резкое отличие от естественной обстановки, в которой сформировались биологические и экологические особенности растений.

9.3. В результате изменения экологии города нарушается стабильность процессов обмена веществ, прекращается рост и снижается адаптационная способность растений, т.е. возможность приспосабливаться к изменяющимся факторам городской среды, что приводит в конечном итоге к более раннему физиологическому старению растительного организма.

9.4. Соблюдение правил содержания зеленых насаждений с учетом специфичности среды их произрастания является необходимым условием создания устойчивых долговечных и декоративных насаждений в городе.

9.5. Местоположение и границы озелененных территорий определяются Генеральным планом города с учетом исторически сложившейся планировки и природных компонентов — рельефа, акваторий и ландшафта.

X. Содержание и уход за зелеными насаждениями, озеленение городской территории
Содержание и уход за зелеными насаждениями

10.1. Содержанию и уходу за зелеными насаждениями должно уделяться особое внимание, так как воздушная и почвенная среда в городе резко отличаются от естественных условий, в которых формировались наследственные биологические свойства используемых для озеленения растений.

Содержание зеленых насаждений регламентируется настоящими Правилами и нормативно-производственным регламентом содержания зеленых насаждений.

10.2. Содержание объектов озеленения — это комплекс работ, включающий в себя:

— текущий ремонт;

— работы по уходу за деревьями и кустарниками, цветниками — подкормка, полив, рыхление, прополка, защита растений от вредителей, болезней и сорняков, укрытие теплолюбивых растений (со всеми сопутствующими работами), погрузка и разгрузка удобрений, мусора, вырубка сухих и аварийных деревьев и др.;

— работы по уходу за газонами — прочесывание, рыхление, подкормка, полив, прополка, сбор мусора и опавших листьев, землевание, обрезка растительности у бортов газона, выкашивание травостоя, обработка ядохимикатами и гербицидами;

— поднятие и укладку металлических решеток на лунках деревьев;

— прочистку и промывку газонного борта;

— ограждение скверов и парков;

— работы по уходу за цветниками и цветочными вазами — посев семян, посадка рассады и луковиц, полив, рыхление, прополка, подкормка, защита растений, сбор мусора и другие сопутствующие работы;

— компенсационное озеленение.

10.3. Обязанность за надлежащее содержание и обеспечение сохранности зеленых насаждений возлагается:

10.3.1. На территориях общего пользования — в парках, скверах, на городских улицах и магистралях — на муниципальное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий».

10.3.2. На территориях ограниченного пользования:

— в жилых микрорайонах и внутриквартальных участках — на домовые и квартальные комитеты, товарищества собственников жилья, кондоминиумы, жилищно-строительные кооперативы, арендаторов строений и владельцев земельных участков;

— на территориях в пределах гражданской, промышленной застройки, предприятий и организаций обслуживания населения, здравоохранения, науки, культуры, образования — на руководителей данных организаций.

10.3.3. На территориях специального назначения — на руководителей организаций и предприятий, имеющих санитарно-защитные, водоохраные, противопожарные и др. зоны; на территориях вдоль железных дорог, кладбищ, питомников и т.д. — на руководителей данных предприятий.

10.3.4. На территориях частной жилой застройки — на владельцев земельных участков.

10.3.5. На территориях предприятий, учреждений, организаций, хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности — на руководителей данных субъектов.

10.3.6. На территориях, отведенных под застройку — на физические и юридические лица, которым отведены земельные участки, а со дня начала строительных работ — и на руководителей подрядных организаций.

10.4. Полив зеленых насаждений.

10.4.1 Деревья и другие зеленые насаждения, особенно на городских улицах и магистралях нуждаются в регулярном поливе, который должен обеспечивать постоянную оптимальную влажность в корнеобитаемом слое почвы. Наилучшего развития дерево достигает при влажности почвы 60 процентов от полной влагоемкости.

10.4.2. Нормы и кратность полива зависят от погодных условий, механического состава почвы и ее влажности, степени влаголюбия и засухоустойчивости видов деревьев, глубины и ширины залегания корневой системы. В среднем полив деревьев следует производить из расчета 30 литров на 1 кв. метр приствольной лунки на почвах легкого механического состава и до 50 литров — на почвах тяжелого механического состава, однако кратность поливов на песчаных и супесчаных почвах должна быть выше, чем на глинистых и суглинистых.

10.4.3. Кратность полива в условиях засушливого климата для всех видов зеленых насаждений должна составлять не менее одного раза в 7-10 дней с мая по сентябрь включительно, несмотря на возраст деревьев и кустарников.

10.4.4. Полив деревьев, имеющих над лунками приствольные решетки, должен осуществляться после снятия решеток. Последние возвращаются на место по окончании полива и засыпки лунок.

10.4.5. Полив деревьев, высаженных в полосу газона, осуществляют с помощью устройства поливочного водопровода, поливомоечных машин или мотопомпой на всей территории проекции кроны или в лунки. Последние после полива необходимо разрыхлить на глубину 2-3 см во избежание появления корки и для предотвращения появления сорных растений.

10.4.6. Для скверов, садов и парков, где деревья и кустарники произрастают группами или одиночно на газоне, наиболее приемлемым способом является сплошной полив зеленых насаждений напуском поливной воды из арыков.

10.4.7. При отсутствии возможности организации полива зеленых насаждений из ирригационной системы, балансодержатель зеленых насаждений обязан организовать их полив, оборудовав систему поливочного водопровода или привлечь для указанных работ специализированную технику.

10.5. Обрезка кроны, стрижка «живой» изгороди:

10.5.1. Одним из основных мероприятий по правильному содержанию городских зеленых насаждений является обрезка кроны, которую должны проводить специально обученные бригады. Различают следующие виды обрезки: санитарная, омолаживающая, формовочная.

10.5.2. Санитарная обрезка кроны направлена на удаление старых, больных, усыхающих и поврежденных ветвей, а также ветвей, направленных внутрь кроны или сближенных друг с другом. Обязательному удалению подлежат также побеги, отходящие от центрального ствола вверх под острым углом или вертикально (исключая пирамидальные формы) во избежание их обламывания и образования ран на стволе.

Санитарную обрезку следует проводить ежегодно в течение всего вегетационного периода. Однако одновременное удаление большого количества крупных ветвей нецелесообразно, поэтому их лучше удалять постепенно, по 1-2 ветви в год.

10.5.3. Обрезка больных и сухих сучьев проводится до здорового места, при этом ветви удаляются на кольцо у самого их основания, а побеги — над «наружной» почкой, не задевая ее.

10.5.4. Формовочная обрезка проводится с целью придания кроне заданной формы и сохранения ее, выравнивания высоты растений, достижения равномерного расположения скелетных ветвей и обеспечения видимости дорожных знаков, светофоров и т.д.

Формовочная обрезка деревьев и кустарников не производится в период сокодвижения у зеленых насаждений (апрель-май).

При обрезке необходимо учитывать видовые и биологические особенности растений: форму кроны, характер ее изменения с возрастом, способность переносить обрезку, возможность пробуждения спящих почек.

10.5.5. Свободно растущие кустарники бирючины систематически не стригут. У таких изгородей вырезают засыхающие старые и излишне загущающие кроны ветви в облиственном состоянии. Один раз в два-три года свободно растущие изгороди прореживают в период покоя.

10.5.6. Единичные кустарники или группы обрезают не всегда. Не обрезают кустарники, у которых цветочные почки размещаются равномерно или сосредоточены в верхней части побегов прошлого года. У этих кустарников срезают лишь отцветшие соцветия или, если необходимо, завязи плодов.

У кустарников с цветочными почками на побегах текущего года и цветущих обычно в середине или во второй половине лета, весной (до начала роста) или поздней осенью укорачивают побеги на 1/2-1/3 их длины в зависимости от вида и сорта.

10.5.7. Глубокую омолаживающую обрезку деревьев и кустарников можно производить только после оформления разрешения в соответствующих службах.

10.6. Содержание газонов:

10.6.1. Правильное содержание газонов заключается в аэрации, покосе, обрезке бровок, борьбе с сорняками, подкормках, поливе, удалении опавших листьев осенью и ремонте.

10.6.2. Стрижка газонов производится балансодержателем газонов или (по договору) подрядной организацией на высоту до 7-10 см периодически при достижении травяным покровом высоты 15-20 см. Скошенная трава должна быть убрана в течение 3-х суток.

10.6.3. В период таяния снега проводится рыхление снежных валов, образовавшихся при очистке садовых дорог и тротуаров в период снегопада. После таяния снега и подсыхания почвы на партерных газонах необходимо провести прочесывание травяного покрова острыми граблями в двух направлениях, убрать накопившиеся на газоне опавшие листья, разрушить почвенную корку для улучшения воздухообмена почвы.

На обыкновенных газонах лист необходимо сгребать только вдоль магистралей и парковых дорог с интенсивным движением на полосе шириной 5-10 метров в зависимости от значимости объекта. На больших газонах лесопарков и парков, в массивах и группах, удаленных от дорог, лист сгребать и вывозить не рекомендуется, так как это приводит к выносу органики, обеднению почвы и нецелесообразным трудовым и материальным затратам. Сжигать лист категорически запрещается, так как после компостирования он является ценным и легкоусвояемым растениями органическим удобрением.

В местах сильного загрязнения воздуха и почвы выбросами промышленности лист следует сгребать и вывозить на свалку.

10.6.4. Уничтожение сорняков на газоне производится скашиванием и прополкой. Ручная прополка проводится на молодых неокрепших газонах.

Сорняки выпалываются по мере их отрастания до цветения и осеменения.

10.7. Содержание цветников:

10.7.1. На зиму проводят укрытие цветников из многолетников листьями опавших растений. Перед укрытием у растений срезают все побеги и листья на высоте 6-12 см от земли. Толщина укрывающего слоя 15-30 см.

Укрытие проводят после заморозков.

10.7.2. Посадку многолетних растений проводят в конце лета — ранней осенью, чтобы вновь высаженные растения успели укорениться до морозов. Растения обязательно поливают.

10.7.3. Декоративно-лиственные ковровые растения для сохранения четкости рисунка подстригают не менее двух раз за сезон.

10.7.4. Луковичные и клубнелуковичные цветочные растения рекомендуется периодически выкапывать: нарциссы через 4-5 лет, сциллы, мускари, крокусы через 5-6 лет, тюльпаны, гиацинты, гладиолусы, монтбрецию ежегодно.

10.7.5. Погибшие и потерявшие декоративность цветы в цветниках и газонах должны сразу удаляться, с одновременной подсадкой новых растений.

10.8. Содержание дорожек и площадок:

10.8.1. Содержание дорожек и площадок должно заключаться в подметании, сборе мусора, уборке снега, посыпке песком в случае гололеда и других работах. Подметание дорожек и площадок следует проводить утром, когда движение минимальное. Садово-парковые дорожки на объектах с повышенной интенсивностью пешеходного движения, а также в мемориальных, исторических и других местах должны подметаться и при необходимости мыться ежедневно по установленному режиму.

10.8.2. Зимой при обледенении садовые дорожки и площадки необходимо посыпать песком или другими противоскользящими материалами.

10.8.3. На садово-парковых дорожках и площадках необходимо производить очистку от снега. Снег сгребается рыхлым, до слеживания. На дорожках с интенсивным движением снег должен сгребаться после каждого снегопада.

10.8.4. В случае необходимости производятся работы по ремонту дорожек. Вдоль грунтовых дорожек обрезаются бровки (газонные), проводится планировка полотна дорожки под шаблон со срезкой бугров и засыпкой углублений, смачивание, присыпка песком слоем до 2 см и прикатка катком (до трех проходов).

На дорожках из плиточного покрытия следует заменить разрушившуюся плитку с выравниванием и уплотнением основания, удалить травяной покров.

10.9. Контроль за состоянием озелененных территорий осуществляют соответствующие отделы мэрии, домовые и квартальные комитеты, МП Комбинат коммунальных предприятий города Токмок.

Подготовка территории к озеленению

10.10. Работы по подготовке территории следует начинать с расчистки от подлежащих сносу строений, пней, остатков строительных материалов, мусора и пр., разметки мест сбора, обвалования растительного грунта и снятия его, а также определение мест пересадки растений, которые в дальнейшем будут использованы для озеленения данной или другой территории. Подсыпку углублений и ям, образованных при разборке подземных сооружений, стен и фундаментов, необходимо выполнять супесчаными и суглинистыми грунтами. Во избежание просадки почв подсыпка органическим мусором или отходами какого-либо химического производства не разрешается.

Мелкий органический мусор (опилки, стружки, листья) можно перемешать с насыпанным грунтом.

10.11. При необходимости повышения уровня грунтового покрытия для сохранности существующих деревьев следует вокруг ствола устроить сухой колодец и систему дренажа; при понижении уровня для сохранности растений следует устроить систему террас и подпорные стенки или насыпать у дерева слой земли, предохраняющий корни от повреждений (при небольшом перепаде высот), не засыпая при этом корневую шейку дерева.

10.12. При отсыпках или срезках грунта в зонах сохраняемых зеленых насаждений размер лунок и стаканов у деревьев должен быть не менее 0,5 диаметра кроны и не более 30 см по высоте от существующей поверхности земли у ствола дерева.

10.13. Расчистка территории от сухостоя и деревьев неблагополучного состояния может выполняться с разделкой деревьев на месте (или с разделкой поваленных деревьев в стороне) и последующим вывозом стволов.

Удаление пней следует производить корчевателями или пнедробилкой.

10.14. Деревья и кустарники, определенные для пересадки, следует выкопать в соответствии с Правилами пересадки зеленых насаждений и использовать при озеленении данного или другого объектов.

10.15. Озеленение территорий выполняется после очистки их от остатков строительных материалов, мусора, прокладки подземных коммуникаций и сооружений, прокладки дорог, проездов, тротуаров, устройства площадок и оград.

10.16. Заготовка растительного грунта на строительной площадке и дальнейшее его использование регламентируется соответствующим СНиПом.

10.17. Растительный грунт, используемый для озеленения территорий, может заготавливаться путем снятия верхнего слоя почвы на глубину его залегания.

10.18. Ямы, предназначенные для высадки зимой крупномерного посадочного материала с замороженным комом, с целью удешевления работ рекомендуется готовить с осени или в начале зимы в еще талых или несколько промерзших грунтах.

После выкопки ям и траншей стенки и дно выравнивают и зачищают, рядом складывают запас земли для засыпки корневой системы. Траншеи под живую изгородь засыпают растительной землей на 3/4 объема, остальная земля складируется рядом.

Требования к посадочному материалу

10.19. Посадочный материал из питомников должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным государственным стандартом и настоящими Правилами.

10.20. Отбор посадочного материала в лесных насаждениях и лесокультурах запрещается.

10.21. Категорически запрещается завозить и высаживать в городе деревья и кустарники слаборазвитые, с уродливыми кронами (однобокими, сплюснутыми и пр.), с наличием ран, повреждениями кроны и штамба, а также поврежденных вредителями и болезнями.

10.22. Для ремонта, реконструкции и реставрации насаждений могут использоваться растения больших параметров, что предусмотрено стандартом (СНиП III-10-75).

10.23. При перевозках партий саженцев из других областей республики и других стран, каждая партия должна сопровождаться карантинным фитосанитарным сертификатом Государственной инспекции по карантину растений.

При приобретении посадочного материала в питомниках города Токмок необходимо соблюдать правила внутреннего карантина растений, не допуская на объекты озеленения города карантинных и других опасных видов вредителей, болезней и сорняков.

Посадка деревьев и кустарников

10.24. Работа по озеленению территории (или объектов) производится специализированными предприятиями и организациями, или под их контролем с соблюдением правил агротехники, СНиП, на основании Генерального плана или проектно-сметной документации в наиболее оптимальные сроки, когда растения находятся в естественном безлиственном состоянии (листопадные виды) или в состоянии пониженной активности физиологических процессов растительного организма.

10.25. Крупномерные деревья тополя гибридного, клена ясенелистного, осины, березы пересадке не подлежат.

10.26. Пересадка крупномерных деревьев должна быть обязательно согласована с Комбинатом коммунальных предприятий и уполномоченным государственным органом в сфере охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

10.27. Посадка в городе женских экземпляров тополей и других растений, засоряющих территорию во время плодоношения или вызывающих массовые аллергические реакции во время цветения, не допускается.

10.28. Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии с существующими в строительстве правилами и нормами, в частности, регламентируются расстояния от стен здания и различных сооружений до места посадки растений. При этом запрещается посадка деревьев и кустарников высотой более 0,5 метров в зонах перекрестков для обеспечения треугольника видимости. Посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой на инженерных коммуникациях и вблизи них запрещена.

Таблица
Расстояние от сооружений до посадок растений

Элемент сооружения Расстояние в метрах до дерева Расстояние в метрах до кустарника
Наружная стена здания и сооружения 5,0 1,5
Бровок тротуара и садовой дорожки 0,7 3,0
Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги и бровка канавы 2,0 0,5
Мачта опоры осветительной сети 4,0 1,0
Ограды высотой до 2-х метров 2,0
Ограды высотой более 2-х метров 4,0 1,0
Подошвы откосов террас и другие 1,0 1,0
Подошвы или внутренние грани подпорных стенок 3,0 0,5
Подземные коммуникации, газопровод, канализация 1,5 1,0
Теплосети от стенок канала 2,0
Водопровод, дренаж 2,0 1,0
Силовой кабель и кабель связи (от наружной стены трубы) 2,0 1,0
От сетей подземных коммуникаций, защищенных трубами (от стены) 1,0 0,7

Примечание: 1. Приведенные нормативы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 метров и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.

10.29. Расстояния между деревьями и кустарниками, высаживаемыми вдоль магистралей, определяются проектом в соответствии с нижеприведенной таблицей.

Таблица
Ориентировочные расстояния между деревьями и кустарниками на магистралях

Газон Расстояние между деревьями и кустарниками, м
С однорядной посадкой деревьев 5-6
С двухрядной посадкой деревьев 7-8
С однорядной посадкой кустарников:
Высоких (более 1,8 м) 0,5-1
Средних и низких 0,3-0,4
С групповой посадкой:
Деревьев 5-7
Кустарников 0,3

Примечание: При многорядной посадке кустарников ширину полосы следует увеличивать на 1,5-2 метра для каждого дополнительного ряда растений.

10.30. Работы по погрузке и разгрузке растений с комом должны выполнять специально подготовленные рабочие-такелажники или садовые рабочие, прошедшие подготовку по технике безопасности и имеющие специальное разрешение на такого рода работы.

10.31. В целях усиления контроля за проведением работ по посадке деревьев и кустарников и увеличением приживаемости растений необходимо два раза в год представлять в Управление муниципальной собственностью мэрии города Токмок сведения о выполненных работах.

10.32. По результатам проверки приживаемости деревьев и кустарников составляется соответствующий акт в осенний период.

10.33. Новые посадки, особенно деревьев на придомовых территориях, должны проводиться по проектам в установленном порядке, согласно СНиПов и настоящих Правил.

Устройство газонов

10.34. Газоны должны быть оборудованы ниже проезжих частей дорог и устраиваться на полностью подготовленном и спланированном растительном грунте с соблюдением уклона основания 0,05-0,06 процента после обеспечения раздельного стока воды с плоскостных сооружений и внутрипочвенного стока на газоне. Толщина растительного грунта принимается для обычного, партерного и мавританского газонов — 20 см, спортивного — 25 см.

При создании партерных и спортивных газонов обязательно проводится тщательное просеивание земли для очистки от корневищ нежелательной растительности и прочих включений или обработка гербицидами.

XI. Охрана насаждений озелененных территорий

11.1. Все зеленые насаждения, расположенные в пределах городской черты и в пригородной зоне, независимо от форм собственности составляют единый зеленый фонд города Токмок и подлежат охране.

11.2. Охрана насаждений озелененных территорий — это система административно-правовых, организационно-хозяйственных, экономических, архитектурно-планировочных и агротехнических мероприятий, направленных на сохранение, восстановление и улучшение состояния существующих зеленых насаждений.

Охрана зеленых насаждений является обязательным долгом каждого жителя города. Все граждане, посещающие парки, скверы и прочие места отдыха обязаны поддерживать чистоту, порядок. Бережно относиться к зеленым насаждениям, оказывать содействие соответствующим органам в борьбе с нарушителями.

11.3. Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности, юридические и физические лица, имеющие на своих территориях зеленые насаждения, а также физические и юридические лица, на которых возложена ответственность за надлежащее содержание и обеспечение сохранности зеленых насаждений в соответствии с пунктами 10.3.1. -10.3.6. настоящих Правил, обязаны:

— обеспечивать полную сохранность существующих зеленых насаждений от повреждений и уничтожения, а также защиту растений от вредителей, болезней и сорняков;

— обеспечивать проведение своевременного квалифицированного содержания и работ по реконструкции (капремонту) зеленых насаждений согласно настоящим Правилам и другим нормативным документам собственными силами или привлекая к выполнению этих работ специализированные предприятия по озеленению;

— не допускать загрязнение территорий, на которых произрастают зеленые насаждения, бытовыми и промышленными отходами, строительным мусором, стоками и другими вредными для растений веществами;

— в летнее время и в сухую погоду поливать газоны, цветники, деревья и кустарники;

— не допускать вытаптывания газонов и складирования на них строительных материалов, песка, мусора, снега, сколов льда и т.д.;

— новые посадки деревьев и кустарников, перепланировку с изменением сети дорожек и размещением оборудования производить только по проектам, согласованным в установленном порядке со строгим соблюдением агротехнических условий;

— во всех случаях вырубку и пересадку деревьев и кустарников, производимых в процессе содержания и ремонта, осуществлять в соответствии с требованиями настоящих Правил и технологическим регламентом;

— при наличии водоемов на озелененных территориях содержать их в чистоте и производить их капитальную очистку не менее одного раза в 10 лет;

— предусматривать в годовых сметах выделение средств на содержание насаждений.

11.4. На озелененных территориях запрещается:

— повреждать и уничтожать зеленые насаждения, за исключением случаев санкционированной рубки или обрезки зеленых насаждений;

— самовольная вырубка и посадка деревьев, кустарников, устройство огородов и газонов без согласования с соответствующими службами;

— устраивать свалки мусора, снега и льда, за исключением чистого снега, полученного от расчистки садово-парковых дорожек;

— сбрасывать смет и другие загрязнения на газоны;

— сжигать листья, сметать их в лотки в период массового листопада, засыпать ими стволы деревьев и кустарников (целесообразно их собирать в кучи, не допуская разноса по улицам, удалять в специально отведенные места для компостирования или вывозить на свалку);

— разжигать костры и нарушать правила противопожарной безопасности;

— подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья, забивать в стволы деревьев гвозди, крючки, прикреплять к деревьям рекламные щиты, объявления, номерные знаки, указатели, электропровода, электрические гирлянды из лампочек, флажковые гирлянды, колючую проволоку и другие ограждения, которые могут повредить деревья;

— добывать из деревьев сок, смолу, срезать кору, делать надрезы, надписи и наносить другие механические повреждения;

— проводить разрытия для прокладки инженерных коммуникаций без согласования по установленным правилам;

— проезд и стоянка транспортных средств на газонах и других участках с зелеными насаждениями;

— складирование строительных материалов и мусора на газонах;

— рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников;

— применение любых пестицидов на территориях детских, спортивных, медицинских учреждений, школ, предприятий общественного питания, водоохранных зон рек, озер и водохранилищ, зон первого и второго поясов санитарной охраны источников водоснабжения, в непосредственной близости от жилых домов и воздухозаборных устройств;

— побелка и покраска стволов деревьев в парках, скверах, улицах и дворовых территориях, особенно берез и хвойных пород.

Побелка стволов деревьев гашеной известью или специальными составами допускается только на отдельных участках с повышенными санитарными требованиями (вблизи общественных туалетов, мест сбора мусора и бытовых отходов, предприятий химической и пищевой промышленности).

11.5. Не допускается касание ветвей деревьев линий электропередач, закрывание ими светофоров, дорожных знаков, указателей улиц и номерных знаков домов.

Своевременную обрезку ветвей в охранной зоне (в радиусе 1 метр) линий электропередач, а также закрывающих указатели улиц и номерные знаки домов обеспечивают балансодержатели зеленых насаждений. Обрезка ветвей производится по графику, согласованному с владельцами линий электропередач и под их контролем с соблюдением технологии производства работ.

11.6. За незаконную рубку или повреждение физические, юридические и должностные лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

XII. Обеспечение сохранности зеленых насаждений при проектировании и строительстве объектов различного назначения

12.1. Все работы по новому строительству, реконструкции, реставрации и капитальному ремонту существующих озелененных территорий, а также компенсационному озеленению должны производиться по разработанной проектной документации, согласованной и утвержденной в установленном порядке.

12.2. Проектные организации при разработке проектов строительства зданий, сооружений, транспортных магистралей, инженерных коммуникаций должны наносить на топографической основе точную подеревную съемку с указанием количества деревьев, подлежащих сносу (при отсутствии деревьев делать об этом пояснения в плане), максимально сохранять при этом существующие зеленые насаждения. Подземные коммуникации, по возможности, прокладывать в свободных зонах или предусматривать для этих целей технические полосы.

Застройка территорий, предусмотренных генеральным планом для зеленых насаждений общего пользования, запрещается.

12.3. При оформлении акта выбора земельного участка под строительство местной архитектурой определяется возможность максимального сохранения зеленых насаждений, ценных экземпляров деревьев и кустарников.

12.4. При производстве строительных работ, строительные и другие организации обязаны:

— согласовывать с юридическим владельцем территории начало строительных работ в зоне зеленых насаждений и уведомлять его об окончании работ не позднее, чем за два дня;

— при организации стройплощадки не допускать не предусмотренное проектной документацией уничтожение древесно-кустарниковой растительности, засыпку грунтом корневых шеек и стволов деревьев и кустарников, принять меры по их сбережению: огораживание, частичная обрезка низких и широких крон, охранительная обвязка стволов, связывание кроны кустарников с обязательным обеспечением полива. Деревья, не подлежащие вырубке, должны быть огорожены щитами высотой 2 метра. Щиты должны быть расположены на расстоянии не менее 0,5 метров от ствола дерева;

— при мощении и асфальтировании городских проездов, площадей, дворов, тротуаров и т.п. оставлять вокруг дерева свободные пространства диаметром не менее 2 метров с последующей установкой железобетонной решетки или другого покрытия;

— не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин и автомобилей на газонах, цветниках, а также на расстоянии ближе, чем 2,5 метра от дерева и 1,5 метра от кустарников. Складирование горючих материалов производится не ближе 10 метров от деревьев и кустарников;

— подъездные пути и места для установки подъемных кранов располагать вне насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев;

— работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 метра от поверхности почвы), не повреждая корневой системы;

— сохранять верхний растительный грунт на всех участках нового строительства, организовать снятие его и буртование по краям строительной площадки для последующего использования при устройстве газонов или передачи забуртованного растительного грунта предприятиям зеленого хозяйства для использования при озеленении этих или новых территорий.

XIII. Инвентаризация озелененных территорий

13.1. Инвентаризация зеленых насаждений, находящихся в муниципальной собственности осуществляется ежегодно МП «Комбинат коммунальных предприятий» для получения достоверной информации о состоянии и количестве зеленых насаждений на городской территории. Данные предоставляются в Управление муниципальной собственностью мэрии города Токмок.

13.2. Инвентаризация зеленых насаждений проводится в целях:

— получения достоверных данных по количеству зеленых насаждений в городе, определения состояния для финансирования их содержания и отнесения к соответствующей категории земель, определения охранного статуса и режима содержания;

— установления видового состава деревьев и кустарников с определением количества, категории и типа насаждений, возраста растений, диаметра (для деревьев), состояния, а также площадей газонных покрытий и цветников;

— регламентирования работ по содержанию озелененных территорий, капитальному ремонту и реконструкции;

— своевременной регистрации происшедших изменений;

— определения землепользователей озелененных территорий и установления ответственных организаций, юридических и физических лиц за их сохранность и состояние;

— установления наличия и принадлежности, стационарных инженерно-архитектурных сооружений и оборудования озелененных территорий (фонтаны, памятники, скульптуры и т.п.);

— организации рационального использования озелененных территорий города;

— для статистической отчетности и разработки перспективных планов развития зеленого хозяйства города.

13.3. Инвентаризации подлежат все озелененные территории, находящиеся в пределах городской черты, имеющие установленные границы и предоставленные в пользование (владение, аренду) ответственным землепользователям (учреждениям, организациям, предприятиям, либо физическим лицам).

13.4. Строения и наземные сооружения, расположенные на озелененных территориях, учитываются в паспорте с оценкой соответствия функционального назначения строений или сооружений функциям паспортизируемой озелененной территории для принятия соответствующих решений о их выводе или сохранении.

13.5. При регистрации сделок с земельными участками, переходе прав на земельные участки, в случае нанесения зеленым насаждениям значительного ущерба противоправными действиями юридических или физических лиц, а также при оформлении землеотвода под строительство проводится внеплановая инвентаризация.

13.6. Обязанности проведения внеплановой инвентаризации и внесения изменений в зависимости от категории насаждений возлагаются:

— на ответственных землепользователей, к которым переходят права пользования, владения, распоряжения земельными участками;

— на Управление муниципальной собственностью мэрии города Токмок, МП «Комбинат коммунальных предприятий» при нанесении ущерба зеленым насаждениям в результате аварийных и иных чрезвычайных ситуаций, либо противоправных действий.

13.7. При паспортизации озелененной территории отмечается наличие малых архитектурных форм; зданий, сооружений и гидротехнических сооружений; приводятся краткие сведения о них и данные о необходимости реконструкции или вывода тех или иных сооружений с территории объекта.

XIV. Производство работ по строительству и ремонту инженерных сетей и сооружений, благоустройству улиц, тротуаров и площадей

14.1.  Проектирование инженерных сетей (подземных, наземных, надземных и рекламных щитов) для объектов и сооружений, дорог и улиц должно производится на основе архитектурно или инженерно-планированного задания (далее – АПЗ или ИПЗ) и технических условий эксплуатирующих организаций. Направление трасс, указанных в АПЗ или ИПЗ, дает право на выполнение топогеодезических изысканий и проектирование. Разработка АПЗ и ИПЗ, выполняется городской службой архитектуры в каждом конкретном случае в зависимости от сложности прокладки инженерных сетей. Перед началом производства работ проект должен иметь раздел организации строительства, в котором конкретно решается вопрос строительства для каждого объекта.

Проектирование промышленных и гражданских объектов и инженерных сетей    вблизи водных объектов должно производится в соответствии с действующим Положением о водоохранных зонах  и полосах водных  объектов в Кыргызской Республике.

14.2. Для выполнения проектов транс инженерных сетей необходима топографическая съемка в масштабе (М  1:500) с нанесенными существующими коммуникациями, красными линиями и вертикально- планировочными отметками по трассе, Топографическая  основа с существующими  подземными коммуникациями должна отражать состояние на дату проектирования. В местах большой насыщенности подземными коммуникациями на топопланах должны быть обязательно представлены поперечные разрезы с цифровыми привязками существующих сетей. Ответственность за точность предоставленного материала и соответствие его с действительным положением несут проектные организации и организации, выполнявшие изыскательские работы. При проведении изыскательных работ организации (малые предприятия, ОсОО, проектно изыскательные институты, НИИ), выполняющие изыскания, обязаны определить точное месторасположение  инженерных коммуникаций.

14.3.  Разработка проектов строительства, реконструкции  и ремонта объектов промышленного, жилищно-коммунального и культурно-бытового назначения, здравоохранения и спорта, инженерных коммуникаций, сооружений и дорог, объектов осуществляется только проектными организациями  и архитектурными мастерскими, имеющие лицензии на право проектирования и архитектурную деятельность.

14.4. Для согласования проектов подключения объектов к коммуникациям инженерного оборудования, проектов озеленения и благоустройства должен быть представлен  комплексный сводный план инженерных сетей. Направление отдельных внеплощадочных трасс, которые связаны с развитием сетей и реконструкцией, могут быть согласованы каждая отдельно.

14.5. Внутриквартальные инженерные сети должны проектироваться на территории квартала.

В отдельных случаях допускается проектирование внутриквартальных сетей по улицам в зависимости  от технических возможностей и экономической целесообразности.

14.6. Для улиц, имеющих подземное хозяйство, новые инженерные сети прокладываются в соответствии с нормативами по отношению к существующим коммуникациям.

14.7. Проекты трасс, разработанные проектными организациями, принимаются на согласование непосредственно от этих организаций. Рассмотрение проектных материалов производится при наличии подписей технических отделов и администраций проектных организаций.

14.8. Городской архитектурной службе  дается право принимать окончательное решение в случаях разногласий, касающихся проектирования и привязок сетей между ведомственными организациями.

14.9. Проектными организациям запрещается выдавать заказчикам техническую документацию на инженерные сети и коммуникации, в том числе и техническую документацию на размещение зеленых насаждений до согласования проекта с Управлением Архитектуры и градостроительства г. Токмок.

14.10. Срок действия согласования с Управлением архитектуры и градостроительства для инженерных коммуникаций и для проектов вертикальной планировки, в том числе и на жилые массивы, один год со дня  согласования. Проекты, по которым начато строительство инженерных коммуникаций, пересогласованию не подлежат.

14.11. Изменение планового и высотного положения ранее запроектированных трасс и привязок подлежит обязательному согласованию с Управлением архитектуры и градостроительство  г. Токмок

14.12. Категорически запрещается строительство домов, зданий и сооружений, а также иллюминаторов, колон и др. если они выходят за границы красных линий улиц.

14.13. Материалы проекта инженерных сетей для согласования предоставляются  в двух экземплярах. После согласования один экземпляр возвращается проектной организации, другой остается в Управлении архитектуры  и градостроительства г. Токмок для ведения дежурного плана по инженерным коммуникациям.

14.14. Проект организации строительства инженерных сооружений должен решать следующие вопросы:

-безопасность строительства;

-качество строительных и восстановительных работ в зависимости от погодных условий;

-объезд объекта строительства городским транспортом;

-установка информационных табло и знаков;

Этапность выполнения работ;

-складирование грунта, размещение строительных механизмов, ограждений, пешеходных мостиков, объемов восстановительных работ.

Все перечисленные работы должны быть согласованы с Управлением архитектуры и градостроительства, ОБДД ОВД и МП «Комбинатом коммунальных предприятий» г. Токмок.

14.15. Размещение объектов инженерной инфраструктуры (насосные станции, трансформаторные подстанции и другие сооружения) выполняется на территории отведенной под проектирование и строительство решением мэрии г. Токмок.

14.16. По окончанию работ их производитель обязан вызвать представителя Управления архитектуры и градостроительства г. Токмок для выполнения исполнительной съемки инженерных коммуникаций и согласовать исполнительную документацию в соответствии с проектным решением.

14.17.  Эксплуатирующим организациям запрещается подключать инженерные коммуникации с нарушением установленного порядка.

14.18. Инженерные коммуникации и сооружения, принятые в эксплуатацию с нарушением данного порядка, не могут быть учтены при проектировании и строительстве. Ответственность за допушеннные нарушения возлагается на производителя работ и заказчика.

Оформление ордеров на производство работ

14.19. Выдача ордеров на допуск производство земельных работ связанных с разрытием улиц, площадей, скверов осуществляется МП «Комбинат коммунальных предприятий» по согласованию с соответствующими службами г. Токмок на платной основе.

14.20. Согласование проекта производства работ и прием оплаты на выдачу ордера производится МП «Комбинат коммунальных предприятий» на основании Прейскуранта (Приложение) утвержденного мэрией г. Токмок.

14.21.  Для получения ордера организация производящая ремонт или строительные работы поддает заявление и необходимую документацию за 7 дней до намеченного срока начала работ, также при получении ордера на земельные работы неоходимо внести на расчетный  счет  МП  «Комбината коммунальных предприятий» гарантийное  обеспечение в  денежном  выражении согласно  затрат на  восстановление асфальто бетонного  покрытия участка  дорог  и  тротуарах  в местах  проводимых  работ.

Срок рассмотрения заявления 7 дней.

14.22. Ордер оформляется на срок предусмотренный в проекте организации строительства, с учетом нормативной продолжительности, а также местных условий (категория улиц, интенсивность дорожного движения, безопасность строительства). Ордер оформляется на  ответственного работника организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности.  При задержки срока начала работ, обязать  устранить допущенные нарушения и/или направить материалы  на нарушителей на рассмотрения в соответствующие уполномоченные органы.

14.23. В случае нарушения условий, указанных  ордере на право производства работ, МП «Комбинат коммунальных предприятий» имеет право приостановить, начатые работы, обязать устранить допущенные нарушения и/или направить материалы на нарушителей на рассмотрение в соответствующие уполномоченные органы.

14.24. Контроль по соблюдению сроков строительства, за восстановлением элементов благоустройства осуществляется МП «Комбинат коммунальных предприятий».

Правила производства работ.

14.25. Для принятия необходимых мер предосторожности и предупреждения повреждений инженерных сетей и сооружений лицо, ответственное за производство работ, обязано не позднее  чем за сутки до начала работ вызвать на место представителей заинтересованных предприятий, установить совместно с ними точное расположение существующих сетей и сооружений и принять меры к их полной сохранности.

14.26.  Руководители заинтересованных предприятий обязаны обеспечить явку своих ответственных представителей к месту производства  работ в срок и дать исчерпывающие  указания в письменном виде об условиях, необходимых для обеспечения сохранности принадлежащих им сетей и сооружений при производстве работ.

14.27. Лицо ответственное за производство работ, обязано до начало работ выполнить следующее:

а) установить по границам разрытия ограждения и предупреждающие знаки установленного типа;

б) в местах движения пешеходов подготовить переходные мостики и обеспечить освещение участка разрытия в ночное время;

в) принять меры по обеспечению бесперебойной работы арычной сети;

г) при наличии зеленых насаждений в зоне работы механизмов,  оградить их глухими щитами  гарантирующими знаками.

14.28. Запрещается     начинать разработку траншей без предварительной подготовки, гарантирующей максимальное сбережение дорожного покрытия   (кирковка бута, насечка асфальта и т.д.)

14.29. На улицах,   площадях и других благоустроенных территориях  рытье траншей и котлованов для укладки подземных коммуникаций должно производится с соблюдением следующих условий:

а) работы должны выполняться на ограниченных участках в соответствии с проектом производства работ;

б) работы на последующих участках разрешается начинать только после завершения всех работ на предыдущем участке, включая восстановительные работы и уборку территории;

в) грунт, вынутый из траншей и котлованов, должен вывозится с места работ немедленно;

г) обратная засыпка должна производится гравийно-щебеночной смесью с послойным (толщина 0,2 метра) уплотнением и определением коэффициента уплотнения на основе лабораторных тестов;

д) при прокладке магистральных инженерных сетей по улицам, ширина асфальтобетонного покрытия которых 4-7 метров восстанавливается на всю ширину существующей дороги, а при ширине более 7 метров восстановление асфальтобетонного покрытия, выполняется по траншее и в зоне работы строительных механизмов;

е) при прокладке телефонной канализации, электорокабелей и других инженерных сетей по тротуаром с шириной до 2-х метров укладка асфальтобетонного покрытия осуществляется по всей ширине тротуара,

14.30. Запрещается засыпать грунтом крышки люков и камер, решетки ливнеприемных   колодцев, лотки ирригационных систем, зленные насаждения  и производить складирование материалов и конструкций на газонах, на трассах действующих подземных коммуникаций, в охранных зонах газопроводов, линий электропередач (ЛЭП) и линий связи.

14.31. По окончании разработки траншеи, лицо, ответственное за производство работ, совместно с представителем Управления архитектуры и градостроительства г.Токмок обязан подтвердить соответствие разрытия траншеи с проектом инженерной сети и составить соответствующий акт.

14.32. В случае несоответствия проектов трасс инженерных сетей при производстве или окончании строительно-монтажных работ в натуре, Управлением архитектуры и градостроительства г.Токмок выдается предписание на прокладку этих трасс в соответствии с проектом. Затраты на весь объем по переустройству инженерных сетей и их оборудование, указанные в предписаниях, возлагается на лиц, ответственных за производство работ.

14.33. При разрытии грунтовых дорог, предприятие, которое производило разрытие, обязано после окончания  работ выполнить обратную засыпку с послойным уплотнением грунта.

14.34. Работы по восстановлению дорожных покрытий должны начинаться после засыпки траншей и котлованов и заканчиваться на улицах, тротуарах, скверах, в парках, а также в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов в 3-х дневный срок, в других местах – в пределах пяти суток, что должно предусматриваться проектами производства работ.

14.35. При восстановлении дорожных покрытий и благоустройства прилегающей территории необходимо наличие ограждения. При этом может быть использовано ограждение площадки, установленное при производстве земельных и строительно-монтажных работ. Восстановление дорожных покрытий в зимний период должно выполняться по специально разработанному проекту производства работ, обеспечивающему необходимое качество устройства основания. Разрушенное асфальтобетонное покрытие на зимний период закрывается цементобетонном с последующим восстановлением асфальтобетоном.

14.36. Наряд считается закрытым и снятым с контроля после составления акта приемки выполненных работ, подписанного всеми заинтересованными предприятиями  с указанием:

А)качества выполненных работ;

Б) наличия дефектов и недостатков.

14.37. В случае появления просадок, разрушений верхнего слоя асфальтобетонного покрытия в местах прокладки инженерных сетей, строительная организация обязана регулярно, в течение 1 года производить повторное восстановление асфальтобетонного покрытия.

14.38. По окончании монтажа инженерных сетей и строительства инженерных сооружений, но до засыпки последних, а также построенных и капитально реконструированных дорог строительная организация обязана подать заявку в управление архитектуры и Градостроительства г.Токмок на производство исполнительной съемки с предварительной оплатой этих работ.

14.39. Исполнительная съемка коммуникаций, имеющих люки и колодцы (на прямых участках без углов поворота) может производиться после засыпки траншей и полного восстановления элементов внешнего благоустройства. При заявке на выполнение исполнительной съемки должен быть проложен проект инженерной сети с профилем первоначальной разбивки оси трассы.

14.40. Исполнительную съемку всех инженерных сетей и их сооружений производит управление архитектуры и градостроительства г.Токмок. Исполнительный чертеж является паспортом  инженерной сети или сооружения и представляет собой план и профили, выполненные на основании инструментальной геодезической съемки строящегося объекта. На исполнительных чертежах должны быть подписи ответственного представителя строительной организации (начальника участка, прораба, заказчика), указаны номер и дата согласования проектов управлением архитектуры и градостроительства г.Токмок, согласования изменений, если они были внесены в проект, номер и дата ордера МП «Комбината коммунальных предприятий», на производство работ.

14.41. Приемка в эксплуатацию законченных строительством инженерных сетей производится государственными или рабочими комиссиями, в которые входят представители заказчика, управления архитектуры и градостроительства г.Токмок, генерального подрядчика, субподрядных организаций, проектной организации, эксплуатационной организации и при необходимости других заинтересованных организаций.

14.42. Рассмотрев предъявленную документацию, комиссия производит осмотр построенных сооружений в натуре и устанавливает:

А) соответствие выполненных работ по проекту и исполнительным чертежам;

Б) качество выполненных работ;

В) наличие дефектов и недостатков.

После ликвидации отмеченных комиссией недостатков инженерная сеть принимается в постоянную эксплуатацию.

14.43. Приемка инженерных сетей в эксплуатацию должна проводиться после полного завершения работ, включая установку колодцев и планировку грунта над засыпанными траншеями.

14.44. Если при строительстве зданий и сооружений, а также на работах по благоустройству городских территорий будет обнаружена инженерная подземная сеть, уложенная с отступлением от проекта, зарегистрированного в управлении архитектуры и градостроительства г.Токмок, то эта сеть подлежит перекладке за счет организации, принявшей ее в эксплуатацию.

XV. Восстановительные работы по ликвидации аварий

15.1. При нарушениях подземных инженерных сетей и сооружений, в результате чего могут возникнуть несчастные случаи, руководители предприятий, в ведении которых находятся эти сети и сооружения, или уполномоченные организацией, обязаны:

А) немедленно выслать аварийную бригаду под руководством ответственного лица для отключения и переключения поврежденных сетей;

Б) сообщить МП «Комбинат коммунальных предприятий», ОБДД ОВД г.Токмок, а также другим организациям, имеющим смежное подземное хозяйство в месте аварии;

Если крупная авария произошла ночью, телефонограмма передается  дежурному УВД г.Токмок.

ОБДД ОВД г.Токмок после получения сообщения об аварии в тех случаях, когда работы по ликвидации вызывают закрытие проезда, обязаны немедленно направить ответственных лиц на место аварии для решения вопроса о закрытии проезда и установления срока ликвидации повреждения.

15.2. Работы по ликвидации аварии возлагаются на организацию, допустившую повреждение инженерных сетей и сооружений. Во всех случаях производства работ по ликвидации аварий более 24 часов организация, производящая работы, обязана, не прекращая их, получить наряд на их производство в установленном порядке.

15.3. Если подземные сооружения пришли в ветхость или вместо них проложено другое сооружение и первое сооружение исключается из эксплуатации, оно должно быть извлечено из грунта. При значительной трудоемкости, высокой стоимости работ по извлечению или другим причинам  они могут быть оставлены в грунте, при условии освобождения сооружений от транспортируемых продуктов, демонтажа запорной арматуры, разборки камер и колодцев на глубину не менее 1 метра, тщательного заполнения всех пустот сооружений грунтом. Концы кабельных линий при ликвидации должны быть закупорены, нефте-мазутопроводы пропарены и заглушены, газопроводы и водонесущие трубопроводы заглушены. Все выполненные работы должны быть отражены на исполнительных чертежах, подтверждены эксплуатационной организацией, заказчиком, после чего чертежи передаются в городскую архитектурную службу.

XVI. Ответственность юридических, должностных лиц и граждан за нарушение Правил благоустройства города Токмок

16.1. За нарушение настоящих Правил устанавливается дисциплинарная, административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики и другими нормативными правовыми актами.

16.2. Юридические лица, независимо от формы собственности и ведомственности несут ответственность, предусмотренную законодательством Кыргызской Республики за нарушение настоящих Правил.

16.3. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении Правил благоустройства территорий, обеспечения чистоты и порядка, привлекаются к административной ответственности в соответствии со ст. 488 Кодекса об административной ответственности Кыргызской Республики.

16.4. Должностные лица и граждане несут административную ответственность за повреждение или самовольную вырубку деревьев и кустарников на городских территориях в соответствии со ст. 182 Кодекса об административной ответственности Кыргызской Республики, либо уголовную ответственность в соответствии со ст. 279 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

16.5. Должностные лица и граждане при нарушении настоящих Правил при производстве работ по строительству и ремонту инженерных сетей и сооружений, благоустройству территорий несут ответственность в соответствии со ст. 164, 216 Кодекса об административной ответственности Кыргызской Республики.

16.6. За нарушение правил санитарного содержания мест общего пользования (подъезды, придомовые территории, и т.д.) должностные лица и граждане несут ответственность в соответствии со ст. 487 Кодекса об административной ответственности Кыргызской Республики.

16.7. За выброс, сжигание бытового мусора в неустановленных местах должностные лица и граждане несут ответственность в соответствии со ст. 489 Кодекса об административной ответственности Кыргызской Республики.

16.8. За неисполнение договорных и гарантийных обязательств, субъект строительства несет административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

16.9. Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от обязанности возмещения причиненного им материального ущерба в соответствии с действующим законодательством и устранения допущенных нарушений в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики.

Ответственный секретарь                                 С.А.Кабаева