2020-жылдын  4-февралы № 259/32-4 Жалпы пайдалуу аянты 4200 ч.м. болгон, Токмок ш., Ленин көчөсү, 105 дарегинде жайгашкан жер тилкесин Р-2 зонасынан Ж-1А зонасына которуу жана “Токмок шаарынын курулуш жана жерди пайдалануу эрежелеринин” 25-беренесине тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020-жылдын  4-февралы № 259/32-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН
КЕЗЕКТЕГИ XXXII СЕССИЯСЫ

Жалпы пайдалуу аянты 4200 ч.м. болгон, Токмок ш., Ленин көчөсү, 105 дарегинде жайгашкан жер тилкесин Р-2 зонасынан Ж-1А зонасына которуу жана “Токмок шаарынын курулуш жана жерди пайдалануу эрежелеринин” 25-беренесине тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Токмок ш. биринчи вице-мэринин (К.К.Чотбаевдин) “Жаран Т.Т. Бекбоевдин жер тилкесинин зоналдык категориясын Р-2 категориясынан Ж-1А категориясына которуу боюнча” катын карап жана талкуулап чыгып, ошондой эле “Токмок ш. курулуш жана жерди пайданалуу” комиссиясынын жана Токмок шаардык кеңешинин  орто жана кичи бизнести, ишкерликти өнүктүрүү жана муниципалдык менчикти көзөмөлдөө боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын протоколдорунун негизинде, Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын Жер кодексин, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу” жана “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. “Токмок ш. курулуш жана жерди пайдалануу эрежелеринин” 25-беренесине төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

— Токмок ш., Ленин көчөсү, 105 дарегинде жайгашкан, жаран Т.Т.Бекбоевдин жеке менчик укугундагы жер тилкеси Р-2 (рекреациялык-ландшафттык аймактардын зонасы) категориясынан Ж-1А (шаардын чет жактарындагы жеке усадьбалык турак-жай курулушунун зонасы) категориясына которулсун.

2. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу Токмок шаардык кеңешинин орто жана кичи бизнести, ишкерликти өнүктүрүү, коммуналдык менчикти көзөмөлдөө боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага                                 Т.А.Солтобаев

 

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  4 февраля  2020 года  №259/32-4

XXXII ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО
ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

«О переводе земельного участка из зоны Р-2 на зону Ж-1А, общей полезной площадью 4200 кв. м., находящегося по адресу г. Токмок ул. Ленина -105, и о внесении соответствующего изменения в статью 25 «Правил застройки и землепользования г. Токмок»

Рассмотрев и обсудив письмо первого вице-мэра г. Токмок (Чотбаева К.К.) по заявлению гражданина Бекбоева Т.Т., «О переводе зональной категории земельного участка с категории Р-2 на категорию Ж-1А, а также на основании протокола земельной комиссии по застройке и землепользованию г. Токмок и протокола постоянной депутатской комиссии (по развитию предпринимательства, малому и среднему бизнесу, по контролю за муниципальной собственностью), руководствуясь Конституцией Кыргызской Республики, Земельным кодексом Кыргызской Республики, Законами Кыргызской Республики «О местном самоуправлении », и «О статусе депутатов местных кенешей», Токмокский городской кенеш,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В статью 25 «Правил застройки и землепользования г. Токмок» внести следующие изменения:

— земельный участок, принадлежащий гражданину Бекбоеву Т.Т., на праве частной собственности перевести с категории Р-2 (Зона рекреационно – ландшафтных территорий) на категорию Ж-1А (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки на периферии города), находящегося по адресу г. Токмок ул. Ленина -105.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию (по развитию предпринимательства, малому и среднему бизнесу, по контролю за муниципальной собственностью г. Токмок).

Председатель                                  Т.А. Солтобаев