2019-жылдын  12-июну    № 206/29-4 Токмок шаарынын жергиликтүү бюджетинин чыгаша бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019-жылдын  12-июну    № 206/29-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКТЕГИ XXIX СЕССИЯСЫ

Токмок шаарынын жергиликтүү бюджетинин чыгаша бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Токмок  шаарынын  мэриясы  тарабынан берилген материалдарды карап чыгып жана Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын отурумунун протоколдорунун негизинде, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин  78-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен Токмок шаардык кеӊеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Төмөнкү бюджеттик мекемелер боюнча бюджеттик ассигнованиелерди жылдырууга  макулдук берилсин:

Токмок шаарынын мэриясы:

— 2-квартал боюнча: “Дагы башка кызмат көрсөтүүну алуу” 2215-  беренесинен “Машиналар жана жабдуулар” 3112 -беренесине 100,0 миң сом кѳлѳмүндѳ жана “Дагы башка кызмат көрсөтүүну алуу” 2215 беренесинен “Соттун чечимдерин аткаруу” 2823 беренесине 1,2 миң сом ѳлчѳмүндѳ жылдырууга;

— 3-квартал боюнча: “Дагы башка кызмат көрсөтүүну алуу” 2215 -беренесинен “Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу” 2222- беренесине 100,0 миң сом ѳлчѳмүндѳ жылдырууга;

Токмок бириккен шаардык аскер комиссариаты:

— 2-квартал боюнча:   “Дагы башка кызмат көрсөтүүну алуу” 2215- беренесинен 30,0 миң сом кѳлѳмүндѳ, “Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу” 2222- беренесинен 246,7 миң сом кѳлѳмүндѳгү бюджеттик ассигнованиелерди  “Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар” 2221- беренесине 276,7 миң сом ѳлчѳмүндѳ жылдырууга;

3-квартал боюнча: “Дагы башка кызмат көрсөтүүну алуу” 2215 -беренесинен  25,0 миң сом кѳлѳмүндѳ, “Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу” 2222- беренесинен 238,7 миң сом кѳлѳмүндѳгү бюджеттик ассигнованиелерди  “Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар” 2221 -беренесине 263,7 миң сом ѳлчѳмүндѳ жылдырууга.

2. Мамлекеттик салык кызматынын Токмок шаары боюнча башкармалыгынын жергиликтүү салыктарды топтоо бөлүмүнүн ар бир кызматкерине 11,0 миң сомдон жумуштарына дем берүү үчүн жана “Кыргыз Республикасынын салык кызматкерлеринин күнү” кесиптик майрамынын урматына, “Турак жай жана коммуналдык кызматтар” 706 бөлүмүнүн (Токмок ш. ММБсы) “Имараттар жана курулуштар” 3111 — беренесинен “Жалпы багыттагы мамлекеттик кызмат” 701 -бөлүмүнө (Мамлекеттик салык кызматынын Токмок шаары боюнча башкармалыгы) 66,0 миң сом ѳлчѳмүндѳ, анын ичинен “Маяна” 2111 — беренесине 56,3 миң сом жана “Социалдык Фондго төгүмдөр” 2121- беренесине 9,7 миң сом ѳлчѳмүндѳ, бюджеттик ассигнованиелерди жылдыруу жолу менен, сый акы берүүгө макулдук берилсин.

2.1. 2019-жылдын 1-июлунан тартып Мамлекеттик салык кызматынын Токмок шаары боюнча башкармалыгынын жергиликтүү салык топтоо бөлүмүнүн кызматкерлеринин эмгек акыларына 3000 сомдон,  бюджеттик ассигнованиелерди “Турак жай жана коммуналдык кызматтар” 706 бөлүмүнүн (Токмок ш. ММБсы)  “Имараттар жана курулуштар” 3111- беренесинен “Жалпы багыттагы мамлекеттик кызмат” 701-бөлүмүнө (Мамлекеттик салык кызматынын Токмок шаары боюнча башкармалыгына)  108,0 миң сом ѳлчѳмүндѳ, анын ичинен “Маяна” 2111- беренесине 92,1 миң сом ѳлчѳмүндѳ жана “Социалдык Фондго төгүмдөр” 2121- беренесине 15,9 миң сом ѳлчѳмүндѳ жылдыруу жолу менен үстѳк акыларды тѳлѳѳ жүргүзүлсүн.

3. Мамлекеттик салык кызматынын Токмок шаары боюнча башкармалыгынын башчысы (Майтиков Т.К.) ушул токтомдун 2.1-пунктунда көрсөтүлгөн Мамлекеттик салык кызматынын Токмок шаары боюнча башкармалыгынын жергиликтүү салык топтоо бөлүмүнүн кызматкерлерине үстѳк акы төлөө үчүн каражаттарды кийинки жылдарга бюджеттин долбоорун түзүүдө карасын жана Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын кароосуна сунуштасын.

4. Кыргыз Республикасынын Каржы министрлигинин Чүй башкармалыгынын башчысы (Мусуралиев С.И.) бюджеттик ассигнованиелерди жылдырууларды жана каралган төлөмдөрдү ушул токтомдун 1,2 жана 2.1-пунктуна ылайык жүргүзсүн.

5. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

 

Төрага                                     Т.А.Солтобаев

 

 

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12- июня 2019 года      № 206/29-4

XXIX  ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

О внесении изменений в расходную часть местного бюджета города Токмок

Рассмотрев материалы, представленные мэрией г.Токмок и на основании протоколов заседаний постоянной  депутатской комиссии  Токмокского  городского кенеша по экономике, бюджету, финансам,  налогам и привлечению инвестиций и в соответствии со ст.78 Бюджетного Кодекса Кыргызской Республики, а также руководствуясь Законами Кыргызской Республики “О местном самоуправлении”, “О статусе депутатов местных кенешей”, Токмокский городской кенеш,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Дать согласие на передвижку бюджетных ассигнований по следующим бюджетным организациям города:

Мэрия г.Токмок:

— по 2 кварталу 2019 года: со статьи 2215 «Приобретение прочих товаров и услуг» на статью 3112 «Машины и оборудования»  в сумме 100,0 тыс.сом, со статьи 2215 «Приобретение прочих товаров и услуг» на статью 2823 «Исполнение решений суда» в сумме 1,2 тыс.сом;

— по 3 кварталу 2019 года: со статьи 2215 «Приобретение прочих товаров и услуг» на статью 2222 «Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей» в сумме 100,0 тыс. сом.

Токмокский объединенный городской военный комиссариат:

— по 2 кварталу 2019 года: со статьи 2215 «Приобретение прочих товаров и услуг» в сумме 30,0 тыс. сом, со статьи 2222 «Приобретение предметов и материалов для текущих и хозяйственных целей» в сумме 246,7 тыс.сом, на  статью 2221 «Текущий ремонт имущества» в сумме 276,7 тыс.сом;

— по 3 кварталу: со статьи 2215 «Приобретение прочих товаров и услуг» в сумме 25,0 тыс. сом и со статьи 2222 «Приобретение предметов и материалов для текущих и хозяйственных целей» в сумме 238,7 тыс. сом на статью 2221 «Текущий ремонт имущества» в сумме 263,7 тыс.сом.

2. Дать согласие на премирование каждого работника отдела по сбору местных налогов УГНС по г.Токмок по 11,0 тыс. сом для стимулирования  работы и в честь профессионального праздника «Дня налоговой службы Кыргызской Республики», путем передвижки бюджетных ассигнований с раздела 706 «Жилищные и коммунальные услуги» (УМС г.Токмок), со статьи  3111 «Здания и сооружения»  на раздел 701 «Государственные службы общего назначения» (УГНС по г.Токмок) в сумме 66,0 тыс. сом, из них на статью 2111 «Заработная плата» в сумме 56,3 тыс. сом и на статью 2121 «Взносы в Социальный фонд» — 9,7 тыс.сом.

2.1.Установить с 1 июля 2019 года ежемесячную надбавку к заработной плате работникам отдела по сбору местных налогов УГНС по г.Токмок  в размере 3000 сом, в целях стимулирования работы, путем передвижки бюджетных ассигнований с раздела 706 «Жилищные и коммунальные услуги» (УМС г.Токмок), со статьи  3111 «Здания и сооружения» на раздел 701 «Государственные службы общего назначения» (УГНС по г.Токмок) в сумме 108,0 тыс.сом, из них на статью 2111 «Заработная плата» в сумме 92,1 тыс. сом и на статью 2121 «Взносы в Социальный фонд» — 15,9 тыс.сом.

3. Начальнику УГНС по г.Токмок (Майтиков Т.К.) при формировании проекта бюджета на последующие годы предусмотреть надбавки к заработной плате работникам отдела по сбору местных налогов УГНС по г.Токмок, указанные в пункте 2.1. настоящего постановления и предоставлять на рассмотрение постоянной депутатской  комиссии  Токмокского  городского кенеша по экономике, бюджету, финансам,  налогам и привлечению инвестиций.

4. Начальнику Чуйского управления Министерства финансов Кыргызской Республики (Мусуралиев С.И.) произвести передвижку бюджетных ассигнований и предусмотренные выплаты, указанные в пункте 1.2 и 2.1. настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию  Токмокского  городского кенеша по экономике, бюджету, финансам,  налогам и привлечению инвестиций.

Председатель                                     Т.А.Солтобаев