2019-жылдын  12- июну  № 212/29-4 Токмок шаардык кеңешинин 2017-жылдын 21-декабрында чыгарылган №111 токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019-жылдын  12- июну  № 212/29-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКТЕГИ XXIX СЕССИЯСЫ

Токмок шаардык кеңешинин 2017-жылдын 21-декабрында чыгарылган №111 токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

Токмок шаарындагы №5 мектеп-гимназиясынын “Т. Сатылганов атындагы №5 мектеп-гимназиясынын аталышын өзгөртүү, ошондой эле №5 орто мектеп статусуна өзгөртүүгө макулдук берүү маселеси боюнча” келип түшкөн катынын негизинде жана Токмок шаардык кеңешинин социалдык маселелер (билим берүү, маданият, саламаттыкты сактоо, дин, туризм, жаштар иши) боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын отурумунун протоколуна ылайык, “Кыргыз Республикасынын Конституциясын”, КРнын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” мыйзамдарын жана башка колдонуудагы ченемдик-укуктук актыларын  жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Токмок шаардык кеңешинин №111-жылдын 2017-жылдын 21-декабрындагы “№5 мектеп-гимназиясынын филиалынын бөлүмүнө макулдук берүү жөнүндө (№13 мурунку толук эмес орто мектеп)” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

— 1-пунктка 1.1. жана 1.2.-пунктчасы менен толукталсын:

1.1. Токмок шаарындагы №5 мектеп-гимназиясынын статусун “орто мектеп” статусуна өзгөртүүгө макулдук берилсин.

1.2. Т. Сатылганов атындагы №5 мектеп-гимназия аталышы Токмок ш. №5 орто мектеп деген аталышта өзгөртүлсүн.

  1. Токмок шаардык кеңешинин 2015-жылдын 14-майындагы №158/20-3 токтомунун 2-пунктунда, ушул токтомдогу “2-пункт” сөзү алып салынсын жана күчүн жоготту деп табылсын.

Төрага                                                       Т.А.Солтобаев

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12-июня  2019 года   № 212/29-4

XXIX ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

О внесении изменений и дополнений в ранее вынесенное  поставления

Токмокского городского кенеша №111 от 21.12.2017 года

На основании поступившего письма Токмокской школы-гимназии № 5 “По вопросу изменения наименования школы № 5 им. Т.Сатылганова,  а также  о даче согласия  изменению статуса средней  школы № 5”, и согласно протокола постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам, руководствуясь “Конституцией КР” “Законами “О местном саоуправлении”, О статусе депутатов местных кенешей” и другими действующими нормативно-правовыми актами, Токмокский городский кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ

  1. В постановление Токмокского городского кенеша №111 от 21.12.2017 года “О даче согласия на отделение филиала школы-гимназии № 5 (бывшей неполной средней школы №13)” внести следующие изменения и дополнения:

— В пункт 1 дополнить подпунктом 1.1. и 1.2.

1.1.  Дать согласие об изменении статуса школы-гимназии  № 5  г. Токмок в статус “средней школы”.

1.2. Наименование школы – гимназии № 5 им. Т. Сатылганова переименовать на среднюю школу № 5  г. Токмок.

  1. В пункте 2 Постановлении Токмокского городского кенеша от 14.05.2015 г., за №158/20-3, слова “Пункт 2” из данного Постановления исключить и признать утратившим свою силу.

Председатель                                                     Т.А.Солтобаев