2019-жылдын 26-декабры  № 245/31-4 Токмок шаарындагы үйлөрдүн даректүү номерлерин өзгөртүү жөнүндө

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019-жылдын 26-декабры  № 245/31-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКТЕГИ XXXI СЕССИЯСЫ

Токмок шаарындагы үйлөрдүн даректүү номерлерин өзгөртүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылга эл жана турак жай фондун каттоо боюнча 2017-жылдын 23-октябрындагы № 690 “Кыргыз Республикасында       2020-жылы эл жана турак жай фондун каттоого даярдык көрүү жана өткөрүү жөнүндө” токтомун аткаруу үчүн, үйлөрдү номерлештирүүдө үйлөрдү кыдыруу жүрүшүндө аныкталган кемчиликтерди тартипке келтирүү максатында, ошондой эле жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча Токмок-Чүй аймактык башкармалыгынын 2019-жылдын 9-августундагы №01-10/845 катынын негизинде, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. № 1 Тиркемеге ылайык 137 үйдүн номерлештирүүсү өзгөртүлсүн.
  2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин Чүй-Токмок филиалы (Момункулов М. А.), архитектура жана шаар куруу боюнча Токмок башкармалыгы (Кыдырбаев А. Ю.) эсептик, инвентаризациялык маалыматтарга жана даректик каттоого тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизсин.
  3. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу Токмок шаардык кеңешинин өнөр-жай, курулуш, архитектура, транспорт жана коммуналдык турак жай кызматтары боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага                                                   Т.А.Солтобаев

 

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26-декабря 2019 года     № 245/31-4

XXXI ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

Об изменении адресных номеров домовладений города Токмок

Во исполнение постановления Правительства  Кыргызской Республики от 23 октября 2017 года №690 «О подготовке и проведении в 2020 году переписи населения и жилищного фонда в Кыргызской Республике» по переписи населения и жилищного фонда 2020 года, в целях приведения в порядок недостатков в нумерации домовладений, выявленных в ходе пилотной переписи, а также на основании письма Чуй-Токмокского территориального управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество от 09.08.2019 года №01-10/845, Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Изменить нумерацию 137 домовладений согласно приложения №1
  2. Токмок-Чуйскому филиалу государственного учреждения «Кадастр» при государственном агентстве по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики (Момункулову М.А.), Токмокскому управлению по архитектуре и градостроительству (Кыдырбаеву А.Ю.) внести соответствующие изменения в учетные, инвентаризационные данные и адресный регистр.
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию Токмокского городского кенеша по промышленности, строительству, архитектуре, транспорту и жилищно-коммунальным службам.

Председатель                                                 Т.А.Солтобаев