2019-жылдын 26-декабры  № 249/31-4  Токмок шаардык кеңешинин 2019-жылдын 5-сентябрындагы “Токмок шаары боюнча муниципалдык жер тилкелерин колдонууга ижара төлөмүнүн суммасын эсептөө үчүн коэффициенттеринин жаңы редакциясын бекитүү  жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019-жылдын 26-декабры  № 249/31-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКТЕГИ XXXI СЕССИЯСЫ

Токмок шаардык кеңешинин 2019-жылдын 5-сентябрындагы “Токмок шаары боюнча муниципалдык жер тилкелерин колдонууга ижара төлөмүнүн суммасын эсептөө үчүн коэффициенттеринин жаңы редакциясын бекитүү  жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

 Токмок ш. мэри Д.Дж.Амангельдиевдин “Токмок шаардык кеңешинин 2019-жылдын 5-сентябрындагы токтомунун №1 тиркемесине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндөгү” катын карап жана талкуулап чыгып, ошондой эле Токмок шаардык кеңешинин  орто жана кичи бизнести, ишкерликти өнүктүрүү, муниципалдык менчикти көзөмөлдөө боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын протоколуна ылайык жана Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” жана “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” Мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Токмок шаардык кеңешинин 2019-жылдын 5-сентябрындагы “Токмок шаары боюнча муниципалдык жер тилкелерин колдонууга ижара төлөмүнүнүн суммасын эсептөө үчүн коэффициенттеринин жаңы редакциясын бекитүү жөнүндө” токтомунун №1 тиркемесине төмөнкү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

К1 – экономикалык-пландаштыруу зонасынын коэффициенти:

3 — пункт Татар көчөсүнөн кийин төмөнкү көчөлөр менен толукталсын: (Узбек көчөсү (Совет көчөсүнөн Кыргыз көчөсүнө чейин), Дунларов көчөсү (Совет көчөсүнөн Кыргыз көчөсүнө чейин), Кыргыз көчөсү (Дунларовдон Узбек көчөсүнө  чейин) Совет көчөсү (Дунларовдон Узбек  көчөсүнө чейин).

— КЗ – төмөнкүлөр алдында берилген функционалдык багыттагы жер участокторунун коэффициенти:

“автоунаа токтотуучу жай — 4” 30-пункту 30-пунктун а) “акы төлөнүүчү автоунаа токтотуучу жай — 4” деп өзгөртүлсүн;

ошол эле 30-пунктуна б) “акысыз автоунаа токтотуучу жай” 1000 ч.м. чейин – 0,5 жана 1000 ч.м жогору – 1,0 деген толуктоолор киргизилсин.

  1. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин орто жана кичи бизнести, ишкерликти өнүктүрүү, муниципалдык менчикти көзөмөлдөө боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага                                                   Т.А.Солтобаев

 

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26-декабря 2019 г.     № 249/31-4

XXXI ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

«О внесении изменений и дополнений в постановление Токмокского городского кенеша  от 5-сентября 2019 года «Об утверждении новой редакции коэффициентов для исчисления суммы арендного платежа за пользованием муниципальными земельными участками по г.Токмок»

Рассмотрев и обсудив письмо мэра   г.Токмок Д.Дж. Амангельдиева  «О внесении изменений и дополнений в приложение №1 к постановлению Токмокского городского кенеша от 5-сентября 2019 года,  а также  согласно протокола постоянной депутатской комиссии Токмокского городского кенеша  по развитию предпринимательства, малому и среднему бизнесу, по контролю за муниципальной собственности и руководствуясь Законами  Кыргызской Республики «О местном самоуправлении», «О статусе депутатов местных кенешей», «О муниципальной собственности на имущество»  Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. В приложение № 1 постановления Токмокского городского кенеша  от 5-сентября 2019 года «Об утверждении новой редакции коэффициентов для исчисления суммы арендного платежа за пользование муниципальными земельными участками по г.Токмок» внести следующие изменения и дополнения;

            —    К1 – коэффициент экономика – планировочных зон:

Пункт 3 дополнить после ул. Татарская следующими улицами (ул. Узбекская ( от ул. Советская до ул. Киргизская), ул. Дунларова (от ул. Советская до ул. Киргизская), ул. Киргизская (от ул. Дунларова до ул. Узбекская) ул. Советская (от ул. Дунларова до ул. Узбекская).

— КЗ- коэффициент функционального назначения земельных участков, предоставленных под:

изменить пункт 30: а) «парковка для автомашин» на «платная парковка для автомашин»;

добавить в пункт 30: б) «бесплатная парковка для автомашин, до 1000кв.м. – 0,5, и свыше 1000 кв.м – 1,0.

  1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию Токмокского городского кенеша по развитию предпринимательства, малому и среднему бизнесу, по контролю за муниципальной собственностью.

Председатель                                                 Т.А.Солтобаев