2019-жылдын 26-декабры   № 253/31-4 Токмок шаардык кеңешинин 2020-жылга иш планын бекитүү жөнүндө

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019-жылдын 26-декабры   № 253/31-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКТЕГИ XXXI СЕССИЯСЫ

Токмок шаардык кеңешинин 2020-жылга иш планын бекитүү жөнүндө

Токмок шаардык кеңешинин 2020-жылга сунушталган  иш планын карап жана талкуулап чыгып, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Мыйзамдарын жана Токмок шаардык кеңешинин 2016-жылдын 30-июнундагы №9/4-4 токтому менен бекитилген Токмок шаардык кеңешинин Регламентин жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Токмок шаардык кеңешинин 2020-жылга иш планы тиркемеге ылайык бекитилсин.
  2. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин туруктуу депутаттык комиссияларына жүктөлсүн.

 Төрага                                                   Т.А.Солтобаев

 

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26-декабря  2019 г.     № 253/31-4

XXXI ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

Об утверждении плана работы Токмокского городского кенеша на 2020 год

Рассмотрев и обсудив представленный план работы Токмокского городского кенеша на 2020год, а также руководствуясь Законами Кыргызской Республики “О местном самоуправлении”, “О статусе депутатов местных кенешей” и Регламентом Токмокского городского кенеша утвержденного постановлением Токмокского городского кенеша от 30.06.2016г. за №9/4-4, Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Утвердить план работы Токмокского городского кенеша на 2020 год согласно приложения.
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянные депутатские комиссии Токмокского городского кенеша.

Председатель                                                 Т.А.Солтобаев