2019-жылдын 26-декабры   №233/31-4 Токмок ш. жергиликтүү бюджетинин чыгаша бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019-жылдын 26-декабры   №233/31-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКТЕГИ XXXI СЕССИЯСЫ

Токмок ш. жергиликтүү бюджетинин чыгаша бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Токмок ш. мэриясы тарабынан берилген материалдарды карап чыгып жана Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын отурумунун протоколдорунун негизинде, Кыргыз Республикасынын Бюджет кодексинин 78-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен Токмок шаардык кеӊеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн өзгөртүүлөрүнүн тизмеси бюджеттик ассигниованиелердин жылдырууларынын эсебинен №1, №2 жана №3 тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Чүй башкармалыгынын кызматкерлерине материалдык жардам үчүн 2019-жылдын 1-январына эркин калдыктын эсебинен 298,6 миң сом суммасында, анын ичинен Асанов Бердибек Асановичке 65 жаш курагынын чегине жеткендигине байланыштуу 32,4 миң сом суммасында эки айлык эмгек акы акча каражатын бөлүп берүүгө макулдук берилсин (№4 тиркеме).

3. 2019-жылдын жыйынтыгы менен мыкты спортчуларды, машыктыруучуларды жана окутуучуларды сыйлоо үчүн “Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу” 2215 беренеси боюнча, Токмок ш. жаштар иштери, дене тарбия жана спорт бөлүмүнүн үнөмдөлгөн акча каражаттарынын эсебинен 159,0 миң сом суммасында акча каражатын бөлүп берүүгө макулдук берилсин.

4. Токмок ш. жаштар иштери, дене тарбия жана спорт бөлүмүнүн жамаатына материалдык жардам көрсөтүүгө жана жаштар иштери, дене тарбия жана спорт бөлүмүнүн бюджеттик ассигнованиелерин 15,1 миң сом суммасында “Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу” 2215 беренесинен “Маяна” 2111 беренесине жылдырууга макулдук берилсин.

5. Токмок ш. маданият бөлүмүнүн (Токмок ш. маданият аппараты) бюджеттик ассигнованиесин 9,3 миң сом суммасында “Социалдык фондго төгүмдөр” 2121 беренесинен “Маяна” 2111 беренесине жылдырууга макулдук берилсин;

5.1. Токмок ш. маданият бөлүмүнүн (Токмок ш. борборлоштурулган китепканалар тармагы) бюджеттик ассигнованиелери “Маяна” 2111 беренесинен 12,4 миң сом суммасында азайтылсын;

5.2. Токмок ш. маданият бөлүмүнүн (Токмок ш. жергиликтүү тарых музейи) бюджеттик ассигнованиелери “Маяна” 2111 беренесине 10,7 миң сом суммасында  жана “Социалдык фондго төгүмдөр” 2121 беренесине  1,7 миң сом суммасында көбөйтүлсүн.

6. Токмок ш. ММБнын мамлекеттик сатып алуулар боюнча бөлүмүнүн башчысы Кубатбек уулу Азатка шаардын социалдык-экономикалык өнүгүүсүндө өз убагында жана натыйжалуу аткарган иши үчүн, Токмок ш. ММБнын эмгек акы фондунун ичинен 15,5 миң сом суммасында бир айлык эмгек акынын өлчөмүндө акча каражатын бөлүп берүүгө макулдук берилсин.

7. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага                                                   Т.А.Солтобаев

Токмок шаардык кеңешинин 2019-жылдын 26-декабры № 233/31-4 токтомуна №1-4 тиркеме

 

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26-декабря 2019 г.     № 233/31-4

XXXI ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

 О внесении изменений в расходную часть местного бюджета города Токмок

 Рассмотрев материалы, представленные мэрией г.Токмок и на основании протоколов заседаний постоянной депутатской комиссии  Токмокского  городского кенеша по экономике, бюджету, финансам,  налогам и привлечению инвестиций, в соответствии со ст.78 Бюджетного Кодекса Кыргызской Республики, а также руководствуясь законами Кыргызской Республики “О местном самоуправлении”, “О статусе местных кенешей” Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень изменений расходной части местного бюджета за счет передвижек бюджетных ассигнований согласно приложений №1, №2 и №3.

2. Дать согласие на выделение денежных средств за счет свободного остатка на 01.01.2019 года в сумме 298,6 тыс.сом для материальной помощи сотрудникам Чуйского управления Министерства финансов Кыргызской Республики, из них Асанову Бердибек Асановичу, в связи с достижением предельного возраста 65 лет, в размере 2-х месячной заработной платы в сумме 32,4 тыс.сом (приложение №4).

3. Дать согласие на выделение денежных средств за счет экономии финансовых средств отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта г.Токмок по статье 2215 “Приобретение прочих товаров и услуг” в сумме 159,0 тыс.сом для чествования лучших спортсменов, тренеров и преподавателей по итогам 2019 года.

4. Дать согласие на выделение денежных средств для материальной помощи коллективу отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта г.Токмок и передвинуть бюджетные ассигнования ФК и спорт мероприятия со статьи 2215 “Приобретение прочих товаров и услуг” на статью 2111 “Заработная плата” в сумме 15,1 тыс.сом.

5. Дать согласие передвинуть бюджетные ассигнования отдела культуры г.Токмок (Аппарат культуры г.Токмок) со статьи 2121 “Отчисления в социальный фонд” в сумме 9,3 тыс.сом на статью 2111 “Заработная плата” в сумме 9,3 тыс. сом;

5.1. Уменшить бюджетные ассигнования Отдела культуры г.Токмок (Централизированная библиотечная система г.Токмок) со статьи 2111 “Заработная плата” в сумме 12,4 тыс.сом;

5.2. Увеличить бюджетные ассигнования отдел культуры г.Токмок (Историко-краеведческий музей г.Токмок) на статью 2111 “Заработная плата” в сумме 10,7 тыс.сом, на статью 2121 “Отчиления в социальный фонд” в сумме 1,7 тыс.сом.

6. Дать согласие на выделение денежных средств для материальной помощи заведующему отдела по государственным закупкам УМС г.Токмок Кубатбек уулу Азату за своевременную и эффективную работу в социально-экономической развитии города, в размере одной заработной платы в  сумме 15,5 тыс.сом.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую  комиссию  Токмокского  городского кенеша по экономике, бюджету, финансам,  налогам и привлечению инвестиций.

Председатель                                                 Т.А.Солтобаев

Приложение №1-4 к постановлению Токмокского городского кенеша № 233/31-4 от 26 декабря 2019 года