2019-жылдын 5-сентябры    № 224/30-4 Жалпы аянты 1350 ч.м. болгон жер тилкесин Ц-2, Ж-1А зонасынан К-1 зонасына которуу жана “Токмок шаардык  курулуш жана жер пайдалануу эрежелеринин” 25-беренесине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө   

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019-жылдын 5-сентябры    № 224/30-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

XXX КЕЗЕКТЕГИ СЕССИЯСЫ

Жалпы аянты 1350 ч.м. болгон жер тилкесин Ц-2, Ж-1А зонасынан К-1 зонасына которуу жана “Токмок шаардык  курулуш жана жер пайдалануу эрежелеринин” 25-беренесине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Жаран Д.Т.Ишмухамедовдун  “Жер тилкесинин  зоналык категориясын Ц-2, Ж-1А зонасынан К-1 зонасына которуу жөнүндө” кайрадан кайрылган арызын карап жана талкуулап чыгып, ошондой эле Токмок шаардык курулуш жана жер пайдалануу боюнча жана Токмок шаардык кеңешинин орто жана кичи бизнести, ишкерликти өнүктүрүү боюнча коммуналдык менчикти көзөмөлдөө боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын отурумунун протоколдоруна ылайык жана Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө”, “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеӊеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. “Токмок ш. курулуш жана жер пайдалануу эрежелеринин” 25-беренесине төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

— жаран Д.Т.Ишмухамедовдун Токмок шаарындагы Островная № 2 жана Мичурина № 40 көчөлөрүндө  жайгашкан, жеке менчигиндеги жер тилкеси Ц-2 (жергиликтүү маанидеги коммерциялык активдүүлүк жана тейлөө борборунун зонасы) жана Ж-1А (шаардын чет жактарындагы жеке усадьбалык турак-жай курулушунун зонасы) зоналарынан дүкөн, ТТС, май алмаштыруучу, унаа жуучу жайлар жана желимдөө куруу үчүн К-1 (коммуналдык ишканалардын, транспорттун, кампалоонун жана майда өндүрүштүн зонасы) зонасына которулсун.

  1. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин орто жана кичи бизнести, ишкерликти өнүктүрүү боюнча коммуналдык менчикти көзөмөлдөө боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

 Төрага                                                       Т.А.Солтобаев

 

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  5 сентября  2019 года   № 224/30-4

XXX ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

О переводе земельного участка из зоны Ц-2, Ж -1 в зону К-1 общей полезной площадью 1350 кв.м., и о внесении изменений в ст.25 «Правила застройки и землепользования г. Токмок» 

Рассмотрев и обсудив повторное заявление гр-на Д.Т Ишмухамедова  « О переводе зональной категории земельного участка из зоны Ц-2 и Ж-1 в зону К-1», а также согласно протокола  комиссии по застройке и землепользованию  г. Токмок  и постоянной депутатской комиссии (по развитию предпринимательства, малому и среднему бизнесу, по   контролю за муниципальной собственностью), руководствуясь Законами  Кыргызской  Республики «О местном самоуправлении», «О статусе депутатов местных кенешей», «О муниципальной собственности на имущество» Токмокский городской кенеш; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. В статью 25 «Правила застройки и землепользования г.Токмоквнести следующие изменения:

— земельный участок принадлежащий гр-ну Д.Т.Ишмухамедову на праве частной собственности из зоны Ц-2 (зона центра обслуживания и коммерческой активности местного значения) перевести на зону Ж-1А (зона усадебной жилой застройки на периферии города) на зону К-1 (зона коммунальных предприятий, транспорта складирования и мелкого производства) для строительства магазина, СТО, замены масла, автомойки и вулканизации находящихся по адресу: г. Токмок ул. Островная № 2, ул. Мичурина 40.

  1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию (по развитию предпринимательства, малому и среднему бизнесу, по контролю за муниципальной собственностью) .

 Председатель                                      Т.А.Солтобаев