2020-жылдын 26-июну № 268/34-4 Токмок шаарынын жергиликтүү бюджетинин чыгаша бѳлүгүнѳ киргизилген ѳзгѳртүүлѳр жѳнүндѳ

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020-жылдын 26-июну № 268/34-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКСИЗ XXXIV СЕССИЯСЫ

Токмок шаарынын жергиликтүү бюджетинин чыгаша бѳлүгүнѳ киргизилген ѳзгѳртүүлѳр жѳнүндѳ

Токмок ш. мэриясынын берилген материалдарын карап чыгып жана Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын 2020-жылдын 12-июнундагы отурумунун протоколунун негизинде, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин 78-беренесине ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жѳнүндѳ” Мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Жергиликтүү бюджеттин чыгаша бѳлүгүнѳ киргизилген ѳзгѳртүүлѳр №1 тиркемеге ылайык бекитилсин .
  2. Бул токтомдун аткарылышын кѳзѳмѳлгѳ алуу Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктѳлсүн.

Төрага                                 Т.А.Солтобаев

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26-июня 2020 года № 268/34-4

XXXIV ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

О внесении изменений в расходную часть  местного бюджета города Токмок

Рассмотрев материалы, представленные мэрией г.Токмок и на основании протокола заседания постоянной депутатской комиссии Токмокского городского кенеша по экономике, бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиций от 12.06.2020 года, в соответствии со ст.78 Бюджетного Кодекса Кыргызской Республики, а также руководствуясь законами Кыргызской Республики “О местном самоуправлении”, “О статусе депутатов местных кенешей” Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Утвердить перечень изменений в расходной части местного бюджета за счет передвижек бюджетных ассигнований согласно приложения №1;
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию Токмокского городского кенеша по экономике, бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиций.

Председатель                                  Т.А. Солтобаев