2020-жылдын  4-февралы № 257/32-4 Токмок ш. жергиликтүү бюджетинен 2020-жылдын 1-январына эркин калдыктын эсебинен 32 116,1 миң сом суммасында акча каражаттарын бөлүп берүүгө макулдук берүү жөнүндө    

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020-жылдын  4-февралы № 257/32-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКТЕГИ XXXII СЕССИЯСЫ

Токмок ш. жергиликтүү бюджетинен 2020-жылдын 1-январына эркин калдыктын эсебинен 32 116,1 миң сом суммасында акча каражаттарын бөлүп берүүгө макулдук берүү жөнүндө

2020-жылдын 1-январына акча каражаттарынын эркин калдыгын натыйжалуу жана сарамжалдуу колдонуу максатында, ошондой эле Токмок ш. мэриясы тарабынан берилген материалдарды карап чыгып жана Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын отурумунун протоколдорунун негизинде жана Кыргыз Республикасынын Бюджет кодексинин 78-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеӊеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Токмок шаарынын жергиликтүү бюджетинин акча каражаттарынан 2020-жылдын 1-январына эркин калдыктын эсебинен жалпы 32 116,1 миң сом суммасында Токмок ш. Муниципалдык менчик башкармалыгы аркылуу төмөнкү долбоорлорго чыгашаларды жүргүзүүгө макулдук берилсин:

— Токмок ш. боюнча көчө жарыктарынын аба линияларын төшөөгө (Жантаев көч. (темир жолдон баштап, Мичурин айылынын бурулушуна чейин), Жантаев көч. (“Токмок Водоканал” МИнын бурулушунан баштап, айланып өтмө жолго чейин), 22 Партсъезд көчөсү, Совет көчөсү, Парковая көчөсү боюнча) 7 363 273 (жети миллион үч жүз алтымыш үч миң эки жүз жетимиш үч) сом суммасында, “Имараттар жана курулмалар” 3111-беренесине;

— Токмок ш. боюнча светофордук объектердин капиталдык оңдоосуна (Жантаев менен Шамшы, Жантаев менен Заводская, Ленин менен Шамшы, Ленин менен Сарбагышев көчөлөрүнүн кесилишинде) 3 500 000 (үч миллион беш жүз миң) сом суммасында, “Имараттар жана курулмалар” 3111-беренесине;

— Токмок ш. боюнча көчө тактачаларын жасоого 655 430 (алты жүз элүү беш миң төрт жүз отуз) сом суммасында, “Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу”  2215-беренесине;

— Токмок ш. 3-кичирайонун Орозбеков көчөсү боюнча көчө жарыктарын төшөөгө 1 620 438 (бир миллион алты жүз жыйырма миң төрт жүз отуз сегиз) сом суммасында, “Имараттар жана курулмалар” 3111-беренесине;

— Токмок ш. Жеңиш сквери паркынын аллеясын асфальттоого 6 200 000 (алты миллион эки жүз миң) сом  суммасында, “Имараттар жана курулмалар” 3111-беренесине;

— Шамшы көчөсү боюнча (Дунларов көчөсүнөн Пушкин көчөсүнө чейин) толук асфальттоого 600 000 (алты жүз миң) сом суммасында, “Имараттар жана курулмалар” 3111-беренесине;

 — Токмок ш. участкалык шайлоо комиссиясы боюнча пандустардын түзүлүштөрү үчүн 342 956 ( үч жүз кырк эки миң тогуз жүз элүү алты) сом суммасында, “Имараттар жана курулмалар” 3111-беренесине;

 —  Токмок ш. жер тилкелерине аэрофотосъемка жүргүзүү үчүн жана электрондук базаны тейлөө боюнча кызматтарды сатып алууга 6 000 000 (алты миллион) сом суммасында, “Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу”  2215-беренесине;

— “Токмок Жылуулук” МИ үчүн №1 жана №2 жылуулук пункт аймагында кубаттуулугу 160 кВа трансформатордук подстанцияларын орнотууга 1 400 000 (бир миллион төрт жүз миң) сом суммасында,  “Имараттар жана курулмалар” 3111-беренесине;

— Комплекттөөчү каражаттар менен көчө чырактарын сатып алууга 500 000 (беш жүз миң) сом суммасында, “Машиналар жана жабдуулар” 3112-беренесине;

  1. Токмок ш. “Түндүк Электр” ААК Токмок РЭТтин алдындагы кредитордук карыздарды жабууга эркин калдыктардын эсебинен Токмок ш. ММБ аркылуу Токмок ш. Р.Ибрагимов 68, көчөсүндө жайгашкан турак эмес муниципалдык жайына керектелген элекроэнергиясы үчүн 100 000 (жүз миң) сом суммасында, “Коммуналдык кызматтар” 2231-беренеси боюнча макулдук берилсин.
  2. Токмок ш. КИКтин алдындагы кредитордук карыздарды жабууга эркин калдыктын эсебинен Токмок ш. ММБ аркылуу 3 834 003 (үч миллион сегиз отуз төрт миң үч) сом суммасында, “Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу” 2215-беренеси боюнча макулдук берилсин.
  3. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Чүй башкаркармалыгынын башчысы (Жумалиева Г.Т.) эркин калдыктын эсебинен бөлүнгөн акча каражаттарын ушул токтомдун 1, 2 жана 3-пункттарында көрсөтүлгөн максаттуу багыттар боюнча гана жүргүзсүн.
  4. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага                                      Т.А.Солтобаев

 

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  4 февраля  2020 года  №257/32-4

XXXII ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

О даче согласия на выделение денежных средств из местного бюджета г.Токмок за счет свободных остатков  на 01.01.2020 года в сумме 32 116,1 тыс. сом

В целях эффективного и рационального использования свободных остатков денежных средств на 01.01.2020 года, а также рассмотрев материалы представленные мэрией г.Токмок и на основании протоколов заседаний постоянной  депутатской комиссии  Токмокского  городского кенеша по экономике, бюджету, финансам,  налогам и привлечению инвестиций и руководствуясь со ст.78 Бюджетного Кодекса Кыргызской Республики, Законами Кыргызской  Республики “О местном самоуправлении”, “О статусе депутатов местных кенешей”, Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Дать согласие на проведение расходов денежных средств из местного бюджета г.Токмок за счет свободных остатков на 01.01.2020 года в общей сумме 32 116,1 тыс.сом на следующие проекты, через УМС г.Токмок:

— На прокладку воздушных линии уличного освещения по г.Токмок (ул.Жантаева (от ж/дороги до поворота с.Мичурина), ул.Жантаева (от поворота МП «Токмок Водоканал» до объездной дороги), ул. 22 Партсъезд, по ул.Советская, по ул.Парковая) в сумме 7 363 273 (семь миллионов триста шестьдесят три тысячи двести семьдесят три) сом на статью 3111 «Здания и сооружения»;

— На капитальный ремонт светофорных объектов по г.Токмок (на пересечениях ул.Жантаева-Шамсинская, ул.Жантаева-Заводская, ул.Ленина-Шамсинская, Ленина-Сарбагышева) в сумме 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) сом на статью 3111 «Здания и сооружения»;

— На изготовление уличных табличек по г.Токмок в сумме 655 430 (шестьсот  пятьдесят пять тысяч четыреста тридцать) сом на статью 2215 “Приобретение прочих товаров и услуг”;

— На прокладку уличного освещения по ул.Орозбекова 3 мкр. г.Токмок в сумме 1 620 438 (один миллион шестьсот двадцать тысяч четыреста тридцать восемь) сом на статью 3111 «Здания и сооружения»;

— На асфальтирование аллеи парка Сквера Победы г.Токмок в сумме 6 200 000 (шесть миллион двести тысяч) сом на статью 3111 «Здания и сооружения»;

— На сплошное асфальтирование по ул. Шамсинская (от ул. Дунларова до Пушкина) в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) сом на статью 3111 «Здания и сооружения»;

— На устройство пандусов по УИК г. Токмок в сумме 342 956 (триста сорок две тысячи девятсот пятьдесят шесть) сом, на статью 3111 «Здания и сооружения»;

—  На приобретение услуги по проведению аэрофотосъемки земельных участков г.Токмок и по обслуживанию электронной базы в сумме 6 000 000 (шесть миллион) сом, на статью 2215 “Приобретение прочих товаров и услуг”.

— На установку трансформаторных подстанции мощностью 160 кВа на территории теплопункта №1 и №2 для МП «Токмок Жылуулук» в сумме 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) сом,  на статью 3111 «Здания и сооружения».

— На приобретение уличных ламп с комплектующими средствами в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) сом, на статью 3112 «Машины и оборудования».

  1. Дать согласие на оплату кредиторской задолженности за счет свободных остатков через УМС г.Токмок перед ОАО «Северэлектро» Токмокский РЭС за потребленную электроэнергию нежилого муниципального помещения, расположенного по адресу: г.Токмок, ул.Р.Ибрагимова 68, в сумме 100 000 (сто тысяч) сом, на статью 2231 «Коммунальные услуги».
  2. Дать согласие на оплату кредиторской задолженности за счет свободных остатков через УМС г.Токмок перед ККП г.Токмок в сумме 3 834 003 (три миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи три) сом, на статью 2215 “Приобретение прочих товаров и услуг”.
  3. Начальнику Чуйского управления Министерства финансов Кыргызской  Республики (Жумалиева Г.Т.) выделенные денежные средства за счет свободных остатков произвести строго по целевому назначению указанные в пункте 1, 2 и 3 настоящего постановления.
  4.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую  комиссию  Токмокского  городского кенеша по экономике, бюджету, финансам,  налогам и привлечению инвестиций.

Председатель                                              Т.А.Солтобаев