2020-жылдын 7- сентябры № 276/35-4 Токмок шаарынын аймактык шайлоо комиссиясын жана участкалык шайлоо комиссиясынын резервине көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмесин бекитүү жөнүндө

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020-жылдын 7- сентябры № 276/35-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКСИЗ XXXV СЕССИЯСЫ

Токмок шаарынын аймактык шайлоо комиссиясын жана участкалык шайлоо комиссиясынын резервине көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмесин бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын 2019-жылдын 5-ноябрындагы №121 “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Мыйзамына жана “Шайлоо комиссияларынын резервин түзүү жана жүргүзүү тартиби жөнүндө” Жобосуна ылайык, ошондой эле Токмок шаардык кеңешинин мандаттык, депутаттардын этикасы жана өз алдынча башкаруунун түзүлүшү боюнча комиссиясынын отурумунун протоколун эске алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Токмок шаарынын аймактык жана участкалык шайлоо комиссияларынын резервдерине көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмеси №1, №2 тиркемеге ылайык бекитилсин.
  2. Токмок шаарынын аймактык, участкалык шайлоо комиссияларынын резервдерине көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмеси Токмок аймактык шайлоо комиссиясына жиберилсин.
  3. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу Токмок шаардык кеңешинин мандаттык, депутаттардын этикасы жана өз алдынча башкаруунун түзүлүшү боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага                                 Т.А.Солтобаев

 

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7- сентября 2020 года № 276/35-4

XXXV ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО
ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

О рассмотрении и утверждении списка кандидатов, выдвинутых в резервы территориальной избирательной комиссий и участковых избирательных комиссий города Токмок

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики» от 05.11.2019 г., за №121, и Положением «О порядке формирования и ведения резерва избирательных комиссий», принимая во внимание протокол заседания постоянной депутатской комиссии Токмокского городского кенеша по мандатам, по этике и становлению самоуправления, Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Утвердить список кандидатур, выдвинутых в резервы территориальной и участковых избирательных комиссий города Токмок, согласно приложениям №1 №2 (прилагается).
  2. Список кандидатов, выдвинутых в резервы территориальной и участковых избирательных комиссий города Токмок, направить в Токмокскую городскую территориальную избирательную комиссию.
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию Токмокского городского кенеша по мандатам, по этике и становлению самоуправления.

Председатель                                  Т.А. Солтобаев