2021- жылдын 10-июну №322/42-4   Токмок шаарынын кварталдык комитеттери жөнүндө” жобосуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021- жылдын 10-июну №322/42-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКСИЗ XXXXII СЕССИЯСЫ

 Токмок шаарынын кварталдык комитеттери жөнүндө” жобосуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Токмок шаарынын кварталдык комитеттеринин натыйжалуу ишин жогорулатуу максатында жана Токмок шаардык кеңешинин мандаттык, депутаттардын этикасы жана өз алдынча башкаруунун түзүлүшү боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын отурумунун негизинде, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө Мыйзамдарын” жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Токмок шаардык кеңешинин 2020-жылдын 26-ноябрындагы №288/37-4 токтому менен бекитилген “Токмок шаарынын кварталдык комитеттери жөнүндө” жобосунун  2-бөлүмүнүн, 13-пунктуна “65 жаштан” деген сөз “70 жаштан” деп өзгөртүлсүн.
2. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин жооптуу катчысы М.А.Табалдиевге жүктөлсүн.

Төрага                                 Т.А.Солтобаев

 

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июня 2021 года     №322/42-4

XXXXII ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

 О внесении изменений в положение «О квартальных комитетах города Токмок»

В целях повышения плодотворной и эффективной работы квартальных комитетов г.Токмок, а также на основании протокола заседания постоянной депутатской комиссии по мандатам, по этике депутатов и становлению самоуправления, Законами Кыргызской Республики “О местном самоуправлении”, “О статусе депутатов местных кенешей” Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в положение «О квартальных комитетах города Токмок» утвержденный постановлением Токмокского городского кенеша от 26 ноября 2020 года №288/37-4:
— в разделе 2, п.13 слово «65 лет» заменить на «70 лет».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ответственного секретаря Токмокского городского кенеша М.А.Табалдиева.

Председатель                                  Т.А. Солтобаев