2021-жылдын 13-августу   №6/2-5 Токмок шаарынын аймактык шайлоо комиссиясынын резервине көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмесин бекитүү жөнүндө

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021-жылдын 13-августу   №6/2-5

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН

V ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН II КЕЗЕКСИЗ СЕССИЯСЫ

Токмок шаарынын аймактык шайлоо комиссиясынын резервине көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмесин бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» 2019-жылдын 05-ноябрындагы № 121 Мыйзамынын жана «Шайлоо комиссияларынын резервин түзүү жана жүргүзүү тартиби жөнүндө» Жобонун негизинде, мандат боюнча депутаттардын этикасы жана өзүн өзү башкарууну калыптандыруу боюнча Токмок шаардык кенешинин туруктуу депутаттык комиссиясынын отурумунун протоколун эске алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.Токмок шаарынын аймактык шайлоо комиссиясынын резервине көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмеси тиркемеге ылайык бекитилсин.

2.Токмок шаарынын аймактык шайлоо комиссиясынын резервине көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмеси Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясына жөнөтүлсүн.

3.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин мандаттык, депутаттардын этикасы жана өз алдынча башкаруунун түзүлүшү боюнча турукту депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага                                 Т.М.Сансызбаев

№6/2-5 токтомуна №1-тиркеме

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 августа 2021 года    №6/2-5

II ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ

ТОКМОКСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША V СОЗЫВА

О рассмотрении и утверждении списка кандидатов, выдвинутых в резерв территориальной избирательной комиссии г.Токмок

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики» от 05.11.2019 г., за №121 и Положением «О порядке формирования и ведения резерва избирательных комиссий», принимая во внимание протокол заседания постоянной депутатской комиссии Токмокского городского кенеша по мандатам, по этике и становлению самоуправления, Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить список кандидатур, выдвинутых в резерв территориальной избирательной комиссии города Токмок, согласно приложению.

2.Список кандидатов, выдвинутых в резерв территориальной избирательной комиссии города Токмок, направить в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.

3.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию по мандатам, по этике депутатов и становлению самоуправления Токмокского городского кенеша.

Председатель                                  Т.М.Сансызбаев

Приложение №1 к постанов №6