2021-жылдын 22-январы № 306/39-4 Токмок ш. жергиликтүү бюджетинен 2021-жылдын 1-январына эркин калдыктын эсебинен 24 261,4 миң сом суммасында акча каражаттарын максаттуу багыттоого макулдук берүү жөнүндө

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021-жылдын 22-январы № 306/39-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКТЕГИ XXXIX СЕССИЯСЫ

Токмок ш. жергиликтүү бюджетинен 2021-жылдын 1-январына эркин калдыктын эсебинен 24 261,4 миң сом суммасында акча каражаттарын максаттуу багыттоого макулдук берүү жөнүндө

2021-жылдын 1-январына акча каражаттарынын эркин калдыгын натыйжалуу жана сарамжалдуу колдонуу максатында, ошондой эле Токмок ш. мэриясы тарабынан берилген материалдарды карап чыгып жана Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын отурумунун протоколунун негизинде жана Кыргыз Республикасынын Бюджет кодексинин 78-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеӊеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Токмок шаарынын жергиликтүү бюджетинин акча каражаттарынан 2021-жылдын 1-январына эркин калдыктын эсебинен жалпы 24 261,4 миң сом суммасы төмөнкү чыгашаларды жүргүзүүгө макулдук берилсин:
— шаардын бюджеттик уюмдары боюнча 2020-жылдын кредитордук карыздарын жабууга — 8000,0 миң сом;
— шаардын ички жолдорун капиталдык оӊдоо жүргүзүүгө -15500,0 миң сом.
2. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Чүй башкаркармалыгынын башчысы (Жумалиева Г.Т.) эркин калдыктын эсебинен бөлүнгөн акча каражаттарын максаттуу багыттар боюнча так жүргүзсүн.
3. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага                                 Т.А.Солтобаев

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 января 2021 года  №306/39-4

XXXIX ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

О даче согласия на целевое направление денежных средств  из местного бюджета г.Токмок за счет свободных остатков  на 01.01.2021 года в сумме 24 261,4  тыс. сом

В целях эффективного и рационального использования свободных остатков денежных средств на 01.01.2021 года, а также рассмотрев материалы представленные мэрией г.Токмок и на основании протокола заседаний постоянной  депутатской комиссии  Токмокского  городского кенеша по экономике, бюджету, финансам,  налогам и привлечению инвестиций и руководствуясь со ст.78 Бюджетного Кодекса Кыргызской Республики, Законами Кыргызской  Республики “О местном самоуправлении”, “О статусе депутатов местных кенешей”, Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дать согласие на проведение расходов денежных средств из местного бюджета г.Токмок за счет свободных остатков на 01.01.2021 года в общей сумме 24 261,4 тыс.сом на следующие:
— на погашение кредиторской задолженности бюджетных организаций города за 2020 год – 8000,0 тыс.сом;
— на проведение капитального ремонта внутригородских дорог – 15500,0 тыс.сом;
2. Начальнику Чуйского управления Министерства финансов Кыргызской  Республики (Жумалиева Г.Т.) выделенные денежные средства за счет свободных остатков произвести строго по целевому назначению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию  Токмокского  городского кенеша по экономике, бюджету, финансам,  налогам и привлечению инвестиций.

Председатель                                  Т.А. Солтобаев