2021-жылдын  22-январы №308/39-4 «Токмок шаарынын Парковая көчөсүндөгү социалдык шаарча» долбоорунун алкагындагы Токмок шаарынын адистештирилген турак-жай фондунун  турак-жай бөлүп берүү» Жобосун бекитүү жөнүндө

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021-жылдын  22-январы №308/39-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

XXXIX КЕЗЕКТЕГИ СЕССИЯСЫ

«Токмок шаарынын Парковая көчөсүндөгү социалдык шаарча» долбоорунун алкагындагы Токмок шаарынын адистештирилген турак-жай фондунун  турак-жай бөлүп берүү» Жобосун бекитүү жөнүндө

Токмок шаарынын биринчи вицэ-мэри К.К.Чотбаевдин «Келечекте курула турган божомолдуу курулуш объектисин, Токмок шаары Парковая көчөсүндөгү «Токмок шаарынын адистештирилген турак жай Социалдык шаарчасы» долбоору катары белгилөө” жөнүндөгү катын карап жана талкуулап чыгып, жана ошондой эле Токмок шаардык кеӊешинин орто жана кичи бизнести, ишкерликти өнүктүрүү, муниципалдык менчикти көзөмөлдөө боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын протоколуна ылайык  жана, Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу», «Жергиликтүү кеӊештердин депутаттарынын статусу жөнүндө» Мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеӊеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Курулуп жаткан — 100 батирден турган төрт батирлүү 25 үй объектилердин пайдалануу түрү «Токмок шаарынын Парковая көчөсүндөгү социалдык шаарча» долбоорунун алкагындагы Токмок шаарынын адистештирилген турак-жай фонду болуп эсептелсин.
2. Токмок шаардык кеӊешинин 2020-жылдын 7-сентябрындагы  №274/35-4 токтому жокко чыгарылсын.
3. «Токмок шаарынын Парковая көчөсүндөгү социалдык шаарча» долбоорунун алкагындагы Токмок шаарынын адистештирилген турак-жай фондунун  турак-жай бөлүп берүү» Жобосу бекитилсин.
4. Курулуп жаткан — 100 батирден турган төрт батирлүү 25 үй объектилер, 1- тигүүчү цехи, 1 дүкөнү, 1-футболдук аянтчасы, 1- мечит жеке жана юридикалык жактарга
сатууга, менчикке берүүгө жана тартуулого болбойт деп эсептелсин.
5. Токмок шаарынын адистештирилген турак жай фонду боюнча комиссия Токмок шаарынын Парковая көчөсүндө «Социалдык шаар» долбоору боюнча батир алуу үчүн жарандардын алдын ала тизмесин 2021-жылдын 31-мартына чейин Токмок шаардык кеңешине бекитүүгө жөнөтсʏн.
6. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеӊешинин орто жана кичи бизнести, ишкерликти өнүктүрүү, муниципалдык менчикти көзөмөлдөө боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага                                 Т.А.Солтобаев

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» января 2021 года  №308/39-4

XXXIX ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

«Об утверждении положения о порядке предоставления жилых помещений специализированным жилищным фондом города Токмок по проекту «Социальный городок по ул.Парковая города Токмок»

Рассмотрев и обсудив письмо первого вице-мэра г.Токмок Чотбаева К.К. «Об определении вида использования предполагаемого в будущем строительного объекта, в качестве специализированного жилищного фонда города Токмок по проекту «Социальный городок по ул.Парковая города Токмок», а также согласно протокола постоянной депутатской комиссии по развитию предпринимательства, малому и среднему бизнесу, по контролю за муниципальной собственностью Токмокского городского кенеша и руководствуясь Законами Кыргызской Республики «О местном самоуправлении», «О статусе депутатов местных кенешей» Токмокский городской кенеш,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Видом использования строящихся объектов 100 квартир в 25 четырех квартирных домах, считать специализированный жилищный фонд города Токмок по проекту «Социальный городок по ул.Парковая города Токмок».
2. Признать утратившим силу постановление Токмокского городского кенеша от 7 сентября 2020 года №274/35-4.
3. Утвердить положение «О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда города Токмок по проекту «Социальный городок по ул.Парковая города Токмок»».
4. Считать строящиеся объекты 100 квартир в 25 четырех квартирных домах, а также 1 швейный цех, 1 магазин, 1 футбольное поле, 1 мечеть, объектами не подлежащими реализации, передаче в собственность и дарению физическим и юридическим лицам.
5. Комиссии по специализированному жилищному фонду города Токмок направить на утверждение в Токмокский городской кенеш предварительный Список граждан на получения квартиры по проекту «Социальный городок» по ул.Парковая г.Токмок в срок до 31 марта 2021 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию Токмокского городского кенеша по развитию предпринимательства, малому и среднему бизнесу, по контролю за муниципальной собственностью.

Председатель                                  Т.А. Солтобаев