2021-жылдын 24-майы №318/41-4  Токмок шаардык кеңешинин 2018-жылдын 14-августундагы № 163/24-4 «П-1 зонасынан Ж-2 зонасына жер участогун турак жай үйдү курууга өткөрүп берүү жөнүндө”  токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө”

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021-жылдын 24-майы №318/41-4               

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКСИЗ XXXXI СЕССИЯСЫ

 Токмок шаардык кеңешинин 2018-жылдын 14-августундагы № 163/24-4 «П-1 зонасынан Ж-2 зонасына жер участогун турак жай үйдү курууга өткөрүп берүү жөнүндө”  токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө”

Токмок шаарынын тургуну Н.О.Рахматовдун арызынын негизинде, Токмок шаардык кеңешинин орто жана кичи бизнести, ишкерликти өнүктүрүү боюнча муниципалдык  менчикти көзөмөлдөө  боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын 2021-жылдын 21-майындагы протоколуна ылайык, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, Мыйзамын жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

 ТОКТОМ КЫЛАТ :

1. Токмок шаардык кеңешинин 2018-жылдын 14-августундагы №163/24-4 «П-1 зонасынан Ж-2 зонасына жер участогун турак жай үйдү курууга өткөрүп берүү жана “ Токмок ш. Курулуш жана Жер пайдалануу эрежелеринин 25-беренесине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”  токтомуна өзгөртүү киргизилсин:
1-бөлүгүндөгү дареги:
— Токмок шаарынын  Токмок  көчөсү  №58E, Токмок шаарынын  Мира №42A  алмаштырылсын.
2. Токмок шаардык кеңешинин 2018-жылдын 29-декабрындагы №188/26-4 токтому өз кʏчʏн жоготту деп таанылсын.
3. Бул токтомдун аткарылышын  көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин орто жана кичи бизнести, ишкерликти өнүктүрүү боюнча муниципалдык  менчикти көзөмөлдөө  боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Төраганын орун басары                                 У.С.Сатыбалдиев

 

 

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 мая 2021 года     №318/41-4

XXXXI ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

О внесении изменений в постановление Токмокского городского кенеша за № 163/24-4 от 14 августа 2018 года “О переводе земельного участка из зоны П-1 в зону Ж-2 для строительства жилого дома”

На основании заявления жителя г.Токмок Н.О.Рахматова, протокола постоянной депутатской комиссии Токмокского городского кенеша по развитию предпринимательства, малому и среднему бизнесу, по контролю за муниципальной собственностью, от 21 мая 2021 года, а также руководствуясь Законами Кыргызской Республики «О местном самоуправлении», «О статусе депутатов местных кенешей», Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление Токмокского городского кенеша за №163/24-4 от 14 августа 2018 года “О переводе земельного участка из зоны П-1 в зону Ж-2 для строительства жилого дома” и в статью 25 “Правила застройки и землепользования г.Токмок” внести следующее изменение:
в 1 части адрес:
— г. Токмок, ул. Токмокская, д. № 58E заменить на г. Токмок, ул. Мира №42A.
2. Признать утратившим силу постановление Токмокского городского кенеша от 29.12.2018 года №188/26-4.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию Токмокского городского кенеша по развитию предпринимательства, малому и среднему бизнесу, по контролю за муниципальной собственностью.

Заместитель председателя                                 У.С.Сатыбалдиев