2021-жылдын 24-февралы  №311/40-4 Токмок шаарындагы Комсомольская көчөсʏнʏн  атын өзгөртʏʏ жөнʏндө

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021-жылдын 24-февралы  №311/40-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКСИЗ XXXX СЕССИЯСЫ

Токмок шаарындагы Комсомольская көчөсʏнʏн  атын өзгөртʏʏ жөнʏндө

Токмок шаарынын ардагерлеринин жана жашоочуларынын кайрылуусун карап,  2021-жылдын 22-февралындагы Токмок шаардык кеңешинин өнөр-жай, курулуш, архитектура, транспорт жана турак-жай коммуналдык кызматтар боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын отурумунун протоколуна ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы географиялык аталыштар жөнʏндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Токмок шаарындагы Комсомольская көчөсʏнʏн аты Арзымат Сулайманкулов атындагы көчө болуп өзгөртʏлсʏн.
2. Көчөнʏн атын өзгөртʏʏгө байланыштуу бардык чыгымдары (көчөнʏн аталышы жазылган белгилерди жасоо, орнотуу жана көчөнʏн жашоочуларынын паспортторун кайра каттоо ж.б.)  өтʏнʏч менен кайрылган тараптын эсебинен жабылат.
3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин Чүй-Токмок филиалы (Момункулов М.А.), архитектура жана шаар куруу боюнча Токмок башкармалыгы (Мамытбеков Б.Т.) жерди каттоо жана шаар куруу документтерине тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизсин.
4. Бул токтом Кыргыз Республикасынын Чʏй-Бишкек юстиция башкармалыгына ченемдик-укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизʏʏ ʏчʏн жөнөтʏлсʏн.
5. Бул токтом массалык-маалымат каражаттарына жарыялансын.
6. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин өнөр-жай, курулуш, архитектура, транспорт жана коммуналдык турак жай кызматтары боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага                                 Т.А.Солтобаев

 

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24 февраля 2021 года   №311/40-4

XXXX ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

О переименовании улицы Комсомольская города Токмок

Рассмотрев обращение ветеранов и жителей города Токмок, в соответствии с протоколом постоянной депутатской комиссии по промышленности, строительству, архитектуре, транспорту и жилищно-коммунальным службам от 22.02.2021 года, с Законом Кыргызской Республики «О географических названиях в Кыргызской Республике», а также руководствуясь Законами Кыргызской Республики “О местном самоуправлении”, “О статусе депутатов местных кенешей” Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Переименовать улицу Комсомольская города Токмок на улицу имени Арзымата Сулайманкулова.
2. Все затраты, связанные с переименованием улицы (изготовление, установление вывески с названием улицы  и перерегистрацией паспортов жителей улицы и т.п.) произвести за счет ходатайствующей стороны.
3. Токмок-Чуйскому филиалу Государственного учреждения «Кадастр»  (Момункулов М.А.), Токмокскому городскому управлению по градостроительству и архитектуре (Мамытбеков Б.Т.)  внести соответствующие изменения в земельно-учетную и градостроительную документацию.
4. Направить настоящее постановление в Чуй-Бишкекское Управление юстиции для включения в Государственный реестр нормативно-правовых актов Кыргызской Республики.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную  депутатскую комиссию  Токмокского  городского кенеша по промышленности, строительству, архитектуре, транспорту и жилищно-коммунальным службам.

Председатель                                  Т.А. Солтобаев