2021-жылдын 24-февралы №312/40-4 Жашы жете элек балдарды тарбиялап жаткан жесирлердин, жалгыз бой энелердин жана турмуштук оор кырдаалда турган адамдардын Токмок шаарынын адистештирилген турак жай фондунан “Ас-Сафа” коомдук бирикмесинин “Социалдык шаарча” долбоорунун алкагында турак-жай алуу үчүн тизмесин бекитүү жөнүндө

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021-жылдын 24-февралы №312/40-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКСИЗ XXXX СЕССИЯСЫ

Жашы жете элек балдарды тарбиялап жаткан жесирлердин, жалгыз бой энелердин жана турмуштук оор кырдаалда турган адамдардын Токмок шаарынын адистештирилген турак жай фондунан “Ас-Сафа” коомдук бирикмесинин “Социалдык шаарча” долбоорунун алкагында турак-жай алуу үчүн тизмесин бекитүү жөнүндө

Атайын комиссиянын төрагасы, вице-мэр С.В.Ступниковдун комиссия тарабынан бекитилген жашы жете элек балдарды тарбиялаган жесирлердин, жалгыз бой энелердин жана турмуштук оор кырдаалда турган адамдардын тизмесин камтыган катын карап чыгып жана «Токмок шаарынын социалдык шаарча» долбоору боюнча Токмок шаарынын адистештирилген турак-жай фондунан турак-жай бөлүп берүүнүн тартиби жөнүндө 2021-жылдын 22-январындагы №308/39-4 токтому менен бекитилген Жобону, Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө», «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө» Мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. «Социалдык шаарча» долбоорунун алкагында Токмок шаарынын адистештирилген турак жай фондунан турак жай алуу үчүн жашы жете элек балдарды тарбиялап жаткан жесирлердин, жалгыз бой энелердин жана турмуштук оор кырдаалда турган адамдардын тизмеси бекитилсин.
2. Токмок шаарынын мэриясы «Социалдык шаар» долбоорунун алкагында Токмок шаарынын адистештирилген турак жай фондун турак жай менен камсыз кылуу боюнча чечимдерди кабыл алууда бекитилген тизмесин так жетекчиликке алсын.
3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлгөө алуу Токмок шаардык кеңешинин орто жана кичи бизнести, ишкерликти өнүктүрүү боюнча муниципалдык менчикти көзөмөлдөө боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага                                 Т.А.Солтобаев

тиркеме №1 №312/40-4

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 февраля 2021 года    №312/40-4

XXXX ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

Об утверждении списка вдов, матерей в одиночку воспитывающих несовершеннолетних детей и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации на получение жилья из специализированного жилого фонда города Токмок по проекту «Социальный городок» ОО «Ас-Сафа»

Рассмотрев письмо председателя специальной комиссии, вице-мэра Ступникова С.В., с утвержденным комиссией списком вдов, матерей в одиночку воспитывающих несовершеннолетних детей и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с Положением «О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилого фонда города Токмок по проекту «Социальный городок», утвержденного постановлением Токмокского городского кенеша № 308/39-4 от 22.01.2021 года, а также руководствуясь законами Кыргызской Республики “О местном самоуправлении”, “О статусе депутатов местных кенешей” Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список вдов, матерей в одиночку воспитывающих несовершеннолетних детей и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации на получение жилых помещений из специализированного жилого фонда города Токмок по проекту «Социальный городок».
2. Мэрии города Токмок строго руководствоваться утвержденным списком при вынесении постановлений о предоставлении жилых помещений специализированного жилого фонда города Токмок по проекту «Социальный городок».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию Токмокского городского кенеша по развитию предпринимательства, малому и среднему, по контролю за муниципальной собственностью.

Председатель                                  Т.А. Солтобаев

приложение к постановлению №312/40-4